باغ شهر آفتاب

شرکت باغ شهر آفتاب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103235231
16
افراد
11
آگهی‌ها
285775
شماره ثبت
1385/9/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13618141
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الهام قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ۲- لیلا مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۳ - امید حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ -پانته آ واثقی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ - محرم علی پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و امین ندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628162
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پانته آ واثقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل الهام قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره لیلا مددی به شمارملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره امید حسین زاده هتکه پشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره محرم علی پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیات مدیره و با مهر شرکت و کلیه اسناد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178965
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. خانم میترا صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و خانم مهشاد کمردکلاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116791
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090976
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم میترا صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم مهشاد کمردکلاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ناصر واثقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای میر عبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای میثم قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرحیم سفیدفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای ناصر واثقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میر عبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرحیم سفیدفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۳.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و و اوراق عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره (ناصر واثقی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019938
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام حساب رستاک به عنوان بازرس اصلی، آقای علی سعادت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'ابرار' و 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743363
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت۲۸۵۷۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای امیرعلی عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم علی براتعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار ابرار و ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای میثم قادرنیا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرحیم سفیدفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۲
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای میثم قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرحیم سفید فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224251
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرعلی عشقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای قاسم علی براتعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار و ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میثم قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرحیم سفیدفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۲ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میثم قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میرعبدالحسین کاشی کلهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرحیم سفید فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهین علی پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای الیاس قادرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961863
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرتهران، خ شریعتی خ شهید دستگردی (ظفر) نرسیده به خ نفت پ۷۴ ط۱ جنوبی کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱۲/۷/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733124
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر واثقی و آقای امیرعلی عشقی و آقای هادی(پیمان) رحیمی‌نژادقزوینی و آقای محمدرحیم سفیدفرد و آقای میرعبدالحسین کاشی‌کلهری تا تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۰.

۲ ـ آقای سیدرضا داداشی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد سلیمان‌نژاد به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۳۰/۰۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711904
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر آفتاب سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۵۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۵۲۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر واثقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امیرعلی عشقی به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای هادی‌(پیمان) رحیمی‌نژاد‌قزوینی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای میرعبدالحسین کاشی‌کلهری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرحیم سفیدفرد به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرعلی عشقی به سمت مدیرعامل.

۲ ـ کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۳۰/۰۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات