فروشگاههای زنجیره ای سام

شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103226086 (فعال)
8
افراد
21
آگهی‌ها
286088
شماره ثبت
1385/9/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811757
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس ارکان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324855
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ماه xxx۶ شرکت به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شرکت سام گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای آرین رییسیان xxxxxxxxx۵ و آقایان سید حسین میر محمد صادق دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی قنادان دارای کد ملی xxxxxxxxx۷ به و آقای حمید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای علی ثالثی به شماره ملی xxxxxxxxx۷سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. شرکت سام گروه به نمایندگی آقای آرین رییسیان به سمت ریاست هیات مدیره و آقای سید حسین میر محمد صادق به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقایان مهدی قنادان و حمید اسکندری وعلی ثالثی به سمت عضو هیات مدیره و خانم عاطفه خسروی به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضا و سهامداران ) برای مدت ۲سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای ثابت سه نفر ازاعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل به همراه ۲نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و غیر تعهدآور و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562971
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۵ شرکت به تصویب رسید. شرکت سام گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا هاشم نیا دارای کدملی xxxxxxxxx۶ و آقایان سیدحسین میرمحمد صادق دارای کدملی xxxxxxxxx۹ و مهدی قنادان دارای کدملی xxxxxxxxx۷ دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562986
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سام گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا هاشم نیا دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای سیدحسین میرمحمد صادق دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قنادان دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم عاطفه خسروی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران، انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها و سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065828
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357705
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291346
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سام گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی حمیدرضا هاشم نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت ریاست هیئت مدیره ـ سید حسین میر محمد صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ مهدی قنادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مژه هاشم نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عاطفه خسروی کور عباسلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291355
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سام گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی حمیدرضا هاشم نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ سیدحسین میرمحمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهدی قنادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ مژه هاشم نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039151
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای سام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سام گروه به ش.م xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای روح اله مقیمی فر به ک.م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین میرمحمدصادق به ک.م xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قنادان به ک.م xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش ناظرزاده یزدی به ک.م xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039157
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای سام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سام گروه به ش.م xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای روح اله مقیمی فر به ک.م xxxxxxxxx۷ و آقایان سید حسین میر محمد صادق به ک.م xxxxxxxxx۹ و مهدی قنادان به ک.م xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳بعنوان بازرس اصلی وآقای علی اصغر مسلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168290
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029989
آگهی اصلاحی شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۶۵/ ت ۳۲ مورخ ۳۰/۷/۹۱ بدینوسیله اعلام می‌گردد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید، مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863211
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهدی قنادان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش ناظرزاده یزدی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سام گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای روح اله مقیمی فر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش ناظرزاده یزدی بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها سفته ها و بروات با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10351013
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی قنادان و آقای آرش ناظرزاده یزدی و شرکت سام گروه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای روح اله مقیمی فر تا تاریخ ۲۰/۴/۹۳. در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583002
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مهدی قنادان‌ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای آرش ناظرزاده‌یزدی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سام گروه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای روح‌اله مقیمی‌فر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای آرش ناظرزاده‌یزدی بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها سفته‌ها و بروات با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9970895
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۵/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757554
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شریعتی بالاتر از خیابان ظفر خیابان پورمشکانی پلاک ۴۶ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۴/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389186
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهندس قنادان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش ناظرزاده یزدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سام گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای روح اله مقیمی فر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش ناظرزاده یزدی به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها سفته‌ها بروات با امضای ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۳/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707421
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر مسلمی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی قنادان و آقای آرش ناظرزاده‌یزدی و شرکت سام گروه سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای روح‌اله مقیمی‌فر تا تاریخ۲۹/۰۴/xxx۱.

۴‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11444906
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای سام سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌ عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس اصلی، آقای علی‌اصغر مسلمی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952942
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای سام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۸۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۲۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۸/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و سی هزار سهم بانام، به ارزش هرسهم xxx/۱۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که به موجب گواهی شماره xxx/۸۷/سxxx مورخ ۲۰/۸/۸۷ بانک پاسارگاد شعبه قلهک مبلغ xxx/xxx/xxx ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۶/۱/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات