پترو نگین خاورمیانه

شرکت پترو نگین خاورمیانه (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103207643 (فعال)
9
افراد
22
آگهی‌ها
284117
شماره ثبت
1385/8/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14300615
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ر۱۲رxxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300629
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فائزه علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300643
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم فائزه علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14289711
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290699
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شود: هیات مدیره شرکت مرکب از دو الی پنج نفر می باشد که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. در صورت عزل، استعفاء و یا فوت و یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از اعضاءهیئت مدیره، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نماید. عضو یا اعضاء هیئت مدیره که به این ترتیب انتخاب می شوند وظایف خود را درمدت باقیمانده آن دوره مدیریت انجام خواهند داد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901638
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران گاندی خیابان آفریقا خیابان پانزدهم پلاک ۱۷ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438552
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و مجتبی صمیمی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و فائزه علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438562
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره مجتبی صمیمی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره فائزه علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438570
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826767
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید خردور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301629
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۴۱۱۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ فائزه علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301636
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۴۱۱۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. علیرضا علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074602
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734645
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانهسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۱۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه خدمات حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا علایی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734674
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانهسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۱۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا علایی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فائزه علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711663
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا علایی‌رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10348446
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا علایی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فائزه علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539132
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028126
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا علایی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فائزه علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۷/xxx۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11937752
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه خدمات حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای فرامرز بختیاری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۷/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید امین قرشی‌سروستانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای منوچهر پورمحمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا علایی‌رحمانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۲/۷/xxx۱.

در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11843518
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای فرامرز بختیاری به عنوان بازرس اصلی، خانم فائزه علائی‌رحمانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10314785
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ تعداد xxx۰۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx که تعداد ده هزار سهم آن بی نام می‌باشد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ گاندی ه ۱۵ پ ۱۷ ط ۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات