گروه انرژی مهستان

شرکت گروه انرژی مهستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103194757 ()
16
افراد
28
آگهی‌ها
281939
شماره ثبت
1385/8/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14653120
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ تصویب شد مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711286
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ آقای حسن هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای میثم ساریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای سعید مصباح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای مهرداد جزایری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711302
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای مهرداد جزایری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید مصباح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میثم ساریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی , قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای با امضا مدیرعامل و مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437270
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337789
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوذر زنگوئی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیات مدیره به جای آقای میثم میرزاده به کدم xxxxxxxxx۱ وآقای جمال ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیات مدیره به جای آقای نظر علی صلاحی نژاد به کدم xxxxxxxxx۱ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186924
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیآت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ - آقای نظر علی صلاحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای حمید جمرک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای میثم میرزازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - خانم زینب مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186930
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید جمرک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای نظر علی صلاحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میثم میرزازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زینب مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع تجاری، قضایی و غیره تهیه و تنظیم کلیه آیین نامه‌های شرکت برای ارائه و بررسی و تصویب هیئت مدیره استخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمورین، کارکنان شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنهابر مبنای آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره تهیه برنامه و بودجه جاری جهت تصویب در هیئت مدیره انجام خرید و فروش سهام و کلیه امور اداری شرکت پرداخت مخارج و هزینه‌های شرکت افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجاز شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب‌های شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات و واخواست اینگونه اوراق اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از شرکت دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک هاپس از تصویب هیئت مدیره اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رأی دادگاهها و طرح مجدد دعوی انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اعطای هرگونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به معاونین، مدیران و یا روسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره تنظیم خلاصه دارائی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت پس از تأیید هیئت مدیره تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه به هیئت مدیره سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد_شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها (به استثناء قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای) با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی، قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضاء مدیرعامل صادر خواهد_شد، مگر در مواردی که مدیرعامل تفویض اختیار نموده_باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972229
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای داود حسین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665137
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ نظر علی صلاحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حمیدرضا نورعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ میثم میرزازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ زینب مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665139
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد غلامزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره و نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا نورعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و میثم میرزازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145798
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672840
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میثم میرزازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای جمال ولی پور ک مxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت جهت مابقی دوره تصدی هیئت مدیره (تاتاریخ xxx۴/۰۸/۳۰) انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672841
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهرداد غلامزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بیمه ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره (تاتاریخ xxx۴/۰۸/۳۰) تعیین گردید. ـ آقایان مهرداد غلامزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و خانم زینب مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان حمیدرضا نورعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و میثم میرزازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها و چک و سفته با امضاءمتفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602008
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418379
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بیمه ملت ش م xxxxxxxxx۵۱ ـ آقای نظرعلی صلاحی نژاد ک م xxxxxxxxx۱ ـ آقای جمال ولی پور ک م xxxxxxxxx۷ ـ آقای حمیدرضا نورعلیزاده ک م xxxxxxxxx۹ ـ خانم زینب مقدسی ک م xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307402
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل قانونی شرکت به تهران ـ م ونک ـ بزرگراه حقانی ـ نرسیده به چهارراه جهان کودک ـ پ۵۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204572
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906400
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809413
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626601
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11555122
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10581324
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت۲۸۱۹۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای نظرعلی صلاحی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا نورعلی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جمال ولی‌پوررکنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم زینب مقدسی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بیمه ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهرداد غلام‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جمال‌ ولی‌پوررکنی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ـ سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدطرعامل با امضا دو امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10226935
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۸/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا نورعلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جمال ولی پوررکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم زینب مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت بیمه ملت سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد غلام زاده تا تاریخ ۳۰/۸/۹۲. در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819119
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275014
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۴/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11973441
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ میدان ونک نرسیده به چهارراه جهان‌کودک پ ۴۸ ساختمان بیمه ملت تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۹/۴/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584978
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام بشماره ‌ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امینی و آقای نظرعلی صلاحی‌نژاد و آقای کیوان پورشب و آقای نیما نوراللهی و شرکت بیمه ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهرداد غلام‌زاده تا تاریخ ۲۱/۹/xxx۹.

در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11882062
آگهی تغییرات شرکت گروه انرژی مهستان سهامی عام به شماره ‌ثبت ۲۸۱۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نظرعلی صلاحی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیوان پورشب به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نیما نوراللهی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا امینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بیمه ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهرداد غلام‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای کیوان پورشب به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ـ سفته و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات