سرمایه گذاری استان تهران

شرکت سرمایه گذاری استان تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103191091 ()
4
افراد
29
آگهی‌ها
283262
شماره ثبت
1385/8/6
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان تهران

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان تهران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14611735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx۷۵ , xxx مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب شد . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۹۷ تصویب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352181
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۷۰,xxx مورخ ۲۸/۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت تعاونی سهام عدالت تهران شماره یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره دو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسلامشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره سه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ساوجبلاغ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ورامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192883
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ ومجوزxxx۶۸,xxx مورخ ۲۳/۴/xxx۷سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رهبین باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxxxxxبه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363696
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۵۶ , xxx مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ نیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157161
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۲۹/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت تهران شماره سه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ - شرکت تعاونی سهام عدالت کرج شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ - شرکت تعاونی سهام عدالت تهران شماره دو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ - شرکت تعاونی سهام عدالت تهران شماره یک شناسه ملی xxxxxxxxxxxx - شرکت تعاونی سهام عدالت اسلامشهر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت اعضای اصلی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهریار شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت تعاونی سهام عدالت شمیرانات شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876122
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود و اختیارات مدیرعامل بدین شرح میباشد. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی وحقوقی وکلیه ادارات دولتی و موسسات تعاونی و خصوصی و نیز عمومی و غیر دولتی و مراجع قضایی.. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق ودستمزد و پاداش وترفیع و تنیبه آنها و تعیین سایر شرایط استخدامی ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها.. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و دیگر متفرعات.. پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. عقد هر نوع قرارداد وتغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات وسرمایه گذاری‌ها و مناقصه و مزایده وغیره که مرتبط با موضوع شرکت باشد وبه طور کلی انجام کلیه عملیات ومعاملاتی که با موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط داشته_باشد (با رعایت آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره). تقدیم در خواست و اقدام برای ثبت هر گونه اختراع با نام ونشان وتصویر وعلائم تجاری اختراعات و ورقه اختراع ویا هر گونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها (با رعایت آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره). واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب وپیشه وتجارت (سرقفلی). (بارعایت آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره). امانت گذاردن هرنوع اسناد ومدارک و وجوه در صندوق‌های امانات بانک‌های دولتی وخصوصی و استرداد آنها.. دفاع از هر گونه دعوی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت یاتسلیم به دعوی اعم از حقوقی و کیفری در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای کلیه حقوق ونیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه حقوقی و چه کیفری در جهت استیفای حقوق مذکور با داشتن تمام اختیارات، حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، مراجعه به امردادرسی وقضات تحقیق وکلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حق حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی و انکار و تکذیب اسناد و ادعای جعل نسبت به سند طرف و تعیین جاعل و نیز حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری و تعیین گزینش داور منتخب با اختیار صلح یا بدون آن و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، دعوی خسارت و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، تعیین و عزل وکیل و نماینده با و یا بدون وکیل و توکیل درتوکیل ولو کرارا تعیین مصدق وکارشناس و اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل ودفاع از آن، تامین خواسته (مدعی به) و تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم و درخواست صدور (اجرائیه) و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و امور مشابه دیگر.. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور.. عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع وتخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.. عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.. اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته_خواهد_شد و تعیین قیمت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644518
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري استان تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx/۶/xxx۴ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558265
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري استان تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ وتاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان وصال شیرازی ـ کوچه ماهان ـ پلاک ۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12384840
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشا منش xxxxxxxxx۱۰به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه جهت انتشار آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304576
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۳۲۶۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. شرکت تعاونی سهام عدالت شهریار xxxxxxxxx۲۴ شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران xxxxxxxxx۴۶ شرکت تعاونی سهام عدالت تهران ۲ xxxxxxxxx۸۰ شرکت تعاونی سهام عدالت تهران ۳ xxxxxxxxx۳۸ شرکت تعاونی سهام عدالت اسلامشهر xxxxxxxxxxxx و شرکت تعاونی سهام عدالت کرج xxxxxxxxx۳۶ و شرکت تعاونی سهام عدالت ورامین xxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719996
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش پاک بینxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهریارxxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای سید علی حسینی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهرانxxxxxxxxx۴۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای ماشاالله مهمان نواز xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت تهران۲ (xxxxxxxxx۸۰) به سمت عضوء هیات مدیره ـ آقای محمود بشکوفه xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت تهران ۳ (xxxxxxxxx۳۸)به سمت عضوء هیات مدیره ـ آقای اکبر حیدری xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت اسلامشهرxxxxxxxxxxxx به سمت عضوء هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ و مجوز بورس به شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استناد به ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت واعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل از سهامی خاص به عام تبدیل گردید. واساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و۲۴ تبصره تصویب گردید. اعلامیه تبدیل شرکت:) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شماره ثبت xxxxxx ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف ـ موضوع فعالیت اصلی: ۱ – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ ۲ – سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ب) موضوع فعالیت های فرعی ۱ – سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ؛ ۲ – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ ۳ – سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۴ – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ ۱ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ۴ ۲ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۴ ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۴ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۵– شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی خیابان نوزدهم (شهید قنبری) پلاک۲۷ کدپستی:xxxxxxxxx۱ ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۵،xxx،xxx پنج میلیون ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تعاونی سهام عدالت شهریار xxx۳ xxxxxxxxx۲۴ داریوش پاک بین اسماعیل xxx۲۷ xxxxxxxxx۶ رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کرج xxx۸۵ xxxxxxxxx۳۶ اکبر حیدری علی xxx۱ xxxxxxxxx۰ نائب رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت تهران xxxxxx xxxxxxxxx۴۶ سید علی حسینی عیسی xxx۴۰ xxxxxxxxx۵ عضو هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت تهران ۲ xxxxxx xxxxxxxxx۸۰حمیدرضا منیری فسخودی حسن xxx xxxxxxxxx۲ عضو هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت اسلامشهر xxxxxx xxxxxxxxx۶۹ محمد رضا جودکی محمود xxx xxxxxxxxx۲ عضو هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت شهر ری و شرکت تعاونی تهران ۳ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه ی اصل ورقه ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیه ی مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره ی شرکت که مطابق ماده ی ۸۸ اصلاحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه ی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمی گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱. گواهی نامه ی نقل و انتقال و سپرده ی سهام، ۲. تاییدیه ی سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. وضع اندوخته ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه ی قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیات مدیره که اعضا به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس قرار گرفته و اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه گردد تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی امکان پذیر نمی باشد مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال شرکت با حضور حدالقل ۷۵% دارندگان سهام صورت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرج فوق منحل گردد تقسیم سود با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بنابر آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه گذاری استان تهران منتهی به ۹۲/۶/۳۱ مبلغ دیون و تعهدات شرکت و تضامین مربوطه از قرار زیر است: بدهی کوتاه مدت: ۳،xxx،xxx،xxx،xxx ریال بدهی بلند مدت : ۱۹،xxx،xxx،xxx،xxx ریال بدهی احتمالی شرکت:۳۰،xxx،xxx،xxx ریال ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ اطلاعات و دنیای اقتصاد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433760
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۱/۶/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای بورس جهت نشر آگهی های شرکت سرمایه گذاری استان تهران انتخاب شد.
موسسه حسابرسی کوشامنش بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای بورس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433761
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا جودکی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433762
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کوشامنش به ش.مxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به ک.مxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679695
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای داریوش پاک بین به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران شماره دو با نمایندگی آقای حمیدرضا منیری فسخودی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره سه با نمایندگی آقای محمود بشکوفه به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)و آقای علی متولی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۷/۵/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679704
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره سه به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمود بشکوفه و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای داریوش پاک بین و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران شماره دو با نمایندگی آقای حمیدرضا منیری فسخودی تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳
در تاریخ۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره سه به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمود بشکوفه و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای داریوش پاک‌بین و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران شماره دو با نمایندگی آقای حمیدرضا منیری‌فسخودی تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳

در تاریخ۷/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11506524
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۲۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای داریوش پاک‌بین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران شماره دو با نمایندگی آقای حمیدرضا منیری‌فسخودی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تهران شماره سه با نمایندگی آقای محمود بشکوفه به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)و آقای علی متولی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۳

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۷/۵/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519881

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ به هیئت‎مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۹۰ مورخ ۸/۱۱/۹۰ بانک سامان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519882

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11450431
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ به هیئت‎مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۹۰ مورخ ۸/۱۱/۹۰ بانک سامان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773848
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11908559
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری استان تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای داریوش پاک‌بین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران شماره دو با نمایندگی آقای حمیدرضا منیری‌فسخودی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ورامین با نمایندگی خانم سهیلا دولتی‌مغانلو به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای علی متولی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۰.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی خیابان نوزدهم قنبری پلاک ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11887644
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به‌استنادصورتجلسه مجمع‌عمومی‌عادی‌سالیانه‌مورخ ۱۲/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد بستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار، «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ‌ترازنامه‌و‌حسابهای‌سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید.

درتاریخ۱۸/۱۲/xxx۹ذیل‌دفترثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۰ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرتهران شماره دو با نمایندگی آقای حسن وفقی مجرد و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی و شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای محمد اسدی و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ورامین با نمایندگی خانم سهیلا دولتی مغانلو به سمت عضو علی البدل و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان به سمت عضو علی البدل و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی تا تاریخ ۸/۱۲/xxx۰. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۳/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11538598
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۳۲۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

شرکت تعاونی عدالت شهرستان شهریار با نمایندگی آقای داریوش پاک‌بین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کرج با نمایندگی آقای اکبر حیدری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهر تهران با نمایندگی آقای علی حسینی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان اسلامشهر با نمایندگی آقای محمدرضا جودکی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران شماره دو با نمایندگی آقای حمیدرضا منیری‌فسخودی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ری با نمایندگی آقای محمد باستان به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت تعاونی عدالت شهرستان ورامین با نمایندگی خانم سهیلا دولتی‌مغانلو به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای حسن وفقی‌مجرد (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۸/۱۲/xxx۰.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره با مهرشرکت معتبراست.

در‌ تاریخ۲۵/۳/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195478
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان کارگر شمالی خیابان پنجم پلاک ۹ جدید طبقه اول تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۳/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11864456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات