سرمایه گذاری نور همدانیان

شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103177805 ()
9
افراد
26
آگهی‌ها
282728
شماره ثبت
1385/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14689218
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی امجد تراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537847
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵، شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵، شرکت بازرگانی همدانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت صنایع نساجی همدانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴، شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517554
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران، شهرک قدس، ایوانک، خیابان هفدهم، کوچه دوم شرقی، پلاک ۱۷، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981729
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۴ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل ابقاء گردیدند: موسسه خیریه علی وحسین همدانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت توسعه و مدیریت بافناز با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت بازرگانی همدانیان با کد شناسه xxxxxxxxx۷۰ شرکت صنایع نساجی همدانیان با کد شناسه xxxxxxxxx۷۴ شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت با کد شناسه xxxxxxxxx۶۶ تعیین شدند. مؤسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383368
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نور همدانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی ش مxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز ش م xxxxxxxxx۸۵ آقای محسن مشکاتی ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان ش مxxxxxxxxx۵۵ آقای مسعود گل شیرازی ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان ش مxxxxxxxxx۷۰ آقای محمدرضا امینی ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نساجی همدانیان ش م xxxxxxxxx۷۴ آقای حاج محمد معتضدی ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ش م xxxxxxxxx۶۶ برای باقیمانده مدت تصدی به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن مشکاتی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حاج محمد معتضدی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275676
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۸۲۷۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آذرین حساب باکد شناسه xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با کد شناسه xxxxxxxxx۰۰ و بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728418
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردیدند : آقای علیرضا شیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان xxxxxxxxx۵۵بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای مسعود گلشیرازی ه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان xxxxxxxxx۵۵عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای سعید شیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان xxxxxxxxx۷۴ آقای حاج محمد معتضدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت xxxxxxxxx۶۶به عنوان مدیرعامل وآقای سید مهدی ابطحی فروشانی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز xxxxxxxxx۸۵ مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574350
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید اعضای هیات مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ـ شرکت توسعه و مدیریت بافناز با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵و شرکت بازرگانی همدانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت صنایع نساجی همدانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ مؤسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224059
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا شیرانی ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه خیریه علی و حسین همدانیان ش مxxxxxxxxx۵۵ رئیس هیات مدیره ـ آقای مسعود گلشیرازی ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان ش مxxxxxxxxx۵۵ نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای سید مهدی ابطحی ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز ش مxxxxxxxxx۵۵ عضو هیات مدیره ـ آقای حاج محمد معتضدی ک مxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ش مxxxxxxxxx۶۶ مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ آقای سعید شیرانی ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنایع نساجی همدانیان ش مxxxxxxxxx۷۴ عضو هیات مدیره
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140668
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نور همدانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
ـ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ۳ موسسه حسابرسی آذین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 933007
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نور همدانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۷۲۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با نمایندگی اقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و مدیریت بافناز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمد سهرابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گل شیرازی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید شیرانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حسین بدخشیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حاج محمد معتضدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۳/xxx۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتباراست.
در تاریخ۱۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11477719
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نور همدانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۷۲۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با نمایندگی اقای علیرضا شیرانی‌چهارسوقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه و مدیریت بافناز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌محمد سهرابی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مسعود گل‌شیرازی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید شیرانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید حسین بدخشیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حاج محمد معتضدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ (خارج ازاعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۳/xxx۳.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتباراست.

در‌ تاریخ۱۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۸۲۷۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالقاسم معماری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۳/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی خاص به شماره ثبت۹۰ و موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره ثبت۴۰ و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص به شماره ثبتxxx۱۵ و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰۴ و شرکت توسعه و مدیریت بافناز سهامی خاص به شماره ثبتxxx تا تاریخ۲۳/۳/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۸۲۷۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالقاسم معماری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۳/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت۹۰ و موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره ثبت۴۰ و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی‌خاص به شماره‌ثبتxxx۱۵ و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبتxxx۰۴ و شرکت توسعه و مدیریت بافناز سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx تا تاریخ۲۳/۳/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10777453
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نور همدانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شعبه به نشانی استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، کوچه نهم، پلاک۴، طبقه اول کدپستی:xxxxxxxxx۱ تأسیس گردید.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خیابان مطهری، خیابان جم، خیابان مگنولیا پلاک۳ طبقه اول کدپستی:xxxxxxxxx۱ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10021938
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۴۵/ ت ۳۲ مورخ ۶/۴/xxx۰ بدینوسیله اعلام می‌گردد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسیده_است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10392686
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱/ ت ۳۲/۸۹ مورخ ۲۶/۳/xxx۹ بدینوسیله اعلام می‌گردد. تاریخ صورتجلسه ۳۰/۲/xxx۹ صحیح می‌باشدکه بدین وسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11489698
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نور همدانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۸۲۷۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالقاسم ‌معماری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای‌اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۹/۱۱/xxx۰ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت۹۰ با نمایندگی آقای سعید شیرانی و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان‌کشت سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۱۵ با نمایندگی آقای محمدرضا عقیلی و موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره ثبت۴۰ با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی‌چهارسوقی و شرکت ریسندگی و بافندگی بافناز سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx با نمایندگی آقای علی‌محمد سهرابی و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۰۴ با نمایندگی آقای مسعود گل‌شیرازی تا تاریخ۲۹/۱۱/xxx۰.

در‌ تاریخ۲۶/۳/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902189
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۱۳/۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612116
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به‌ شماره ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نام شرکت به سرمایه‌گذاری نور همدانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100192
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به نمایندگی آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود گل شیرازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا عقیلی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ریسندگی و بافندگی بافناز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمد سهرابی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید شیرانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حاج محمد معتضدی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۱/xxx۰. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق (عادی و اداری) با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734502
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کنز همدانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حسین بدخشیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر بنائیان بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ریسندگی و بافندگی بافناز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی‌محمد سهرابی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد رومی بسمت عضو هیئت‌مدیره و حاج محمد معتضدی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۹/۸۸.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق (عادی و اداری) با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10671530
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی عام به شماره ‌ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۶۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10646917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی عام به شماره ‌ثبت ۲۸۲۷۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۷ به تصویب رسید.

۲ـ روزنامه کثیر‌الانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالقاسم معماری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11698800
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با نمایندگی آقای علی‌محمد سهرابی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی همدانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدجواد درستکار به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن صالح به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صنایع ریسندگی همدانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدمحمدصادق میرمحمدصادقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ریسندگی و بافندگی بافناز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهرداد رومی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حاج‌محمد معتضدی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۹/۸۸.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق (عادی و اداری) با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات