پتروشیمی قوچان

شرکت پتروشیمی قوچان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103153251 (فعال)
6
افراد
17
آگهی‌ها
277540
شماره ثبت
1385/6/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14420441
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هرمز هژبر قلیچی دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و محمد بالین پرست دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمد رضاموحدی علی آبادی دارند کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و امیر طاهر هژبر قلیچی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و علی اکبر هژبر قلیچی دارندکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره تا پایان مدت ماموریت هیأت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها بعهده مدیرعامل ویکی از اعضا هیأت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143639
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان هرمز هژبر قلیچی دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ ، محمد بالین پرست دارنده کدملی xxxxxxxxx۶، امیر طاهر هژبر قلیچی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ ، آقای علی اکبر هژبر قلیچی دارنده کدملی xxxxxxxxx۹ و اقای محمد رضا موحدی علی آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اطهر ثبت شده به شماره xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و اقای علیرضاکیائی دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143638
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هرمز هژبر قلیچی دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و اقای محمد بالین پرست دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و اقای محمد رضاموحدی علی آبادی دارند کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای امیر طاهر هژبر قلیچی دارند ه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی اکبر هژبر قلیچی دارندکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678490
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ تصویب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی و و آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418607
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
شرکت پارک صنعت پتروشیمی عسلویه به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳
شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳
آقای محمدرضا موحدی علی آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای هرمز هژبر قلیچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای بهرام غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730492
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچانسهامی عام به شماره ثبت۲۷۷۵۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرک غرب خ پیروزان جنوبی ک ۱۴ پ ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۲۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10649707
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت۲۷۷۵۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرک غرب خ پیروزان جنوبی ک ۱۴ پ ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099011
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 559827
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538611
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی قوچان سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‎های کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875763
آگهی اصلاحی شرکت پترو شیمی قوچان سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
پیرو آگهی‌های صادره بشماره xxx۸۳/ت۳۲/۸۹ و xxx۳۴/ت۳۲/۸۹ مورخ ۴/۱۰/۸۹ بدینوسیله اعلام می‌گردد نام صحیح شرکت پترو شیمی قوچان صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357132
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی قوچان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۷/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا موحدی علی آبادی و آقای هرمز هژبر قلیچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت پارک صنعت پتروشیمی عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز رمضانی و شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد و شرکت مهندسی و نصب فرمیکو پارس سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای احمد علیشاهی تا تاریخ ۱۷/۷/xxx۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا موحدی علی آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هرمز هژبر قلیچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و نصب فرمیکو پارس سهامی عام با نمایندگی آقای احمد علیشاهی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پارک صنعت پتروشیمی عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای بهروز رمضانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هرمز هژبر قلیچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، بلوار میرداماد خ شمس تبریزی شمالی ک نیکنام پ ۱۴ ط ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ ۱/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624898
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی قوچان سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه مالی و حسابرسی دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار "اطلاعات" و "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11772755
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پترو شیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هرمز هژبرقلیچی به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا موحدی‌علی‌آبادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد بالین‌پرست به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه صنایع پائین‌دستی پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی و نصب فرمیکو پارس سهامی عام با نمایندگی آقای احمد علیشاهی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای هرمز هژبرقلیچی به سمت مدیرعامل.

۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و امضا متغیر یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۵/۰۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939562
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پترشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ نام شرکت به "پتروشیمی قوچان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۵/۰۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ روزنامه علی کثیرالانتشار "اطلاعات" و "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۲ ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هرمز هژبرقلیچی و آقای محمدرضا موحدی‌علی‌آبادی و آقای محمد بالین‌پرست و شرکت مهندسی و نصب فرمیکو پارس سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای احمد علیشاهی و شرکت توسعه صنایع پائین‌دستی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهزاد پورقناد تا تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۰.

در تاریخ ۱۵/۰۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724526
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی قوچان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۹/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۹/۹/xxx۶ به هیئت‎مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به شش میلیون و دویست و بیست هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال بموجب گواهی شماره ۶۰ مورخ ۱/۲/xxx۸ بانک ملت شعبه بانک ملت پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۴/۳/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات