کیا مهستان

شرکت کیا مهستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103138768 (فعال)
23
افراد
21
آگهی‌ها
269491
شماره ثبت
1385/2/17
تاریخ تأسیس

اشخاص کیا مهستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در کیا مهستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
علی‌رضانعمتی قمصری
علی‌رضانعمتی قمصری
عضو هیئت مدیره از 1398/2/17
غلام‌رضا محمدی
غلام‌رضا محمدی
عضو هیئت مدیره از 1398/2/17
کیوان قاصدی دیزجی
کیوان قاصدی دیزجی
رئیس هیئت مدیره از 1398/2/17
مهدی احمدی
مهدی احمدی
عضو هیئت مدیره از 1398/2/17
علی معماری
علی معماری
نائب رئیس هیئت مدیره از 1398/2/17
مهدی جعفری بشلی
مهدی جعفری بشلی
عضو هیئت مدیره از 1397/1/28
فاطمه هویشی
فاطمه هویشی
عضو هیئت مدیره از 1397/1/28
بهزاد قنبری
بهزاد قنبری
رئیس هیئت مدیره از 1397/1/28
مجتبی کامل نیا
مجتبی کامل نیا
رئیس هیئت مدیره از 1396/2/12
احمدرضا سپهوند
احمدرضا سپهوند
عضو هیئت مدیره از 1396/2/12
سیده آرزو شفیعی
سیده آرزو شفیعی
عضو هیئت مدیره از 1396/2/12
محمدعلی اخوان
محمدعلی اخوان
عضو هیئت مدیره از 1395/4/6
مرجان میمندی
مرجان میمندی
مدیر عامل از 1395/4/6
غلامحسین احمدی فرد
غلامحسین احمدی فرد
رئیس هیئت مدیره از 1395/4/6
مسیح زرگرخرازی اصفهانی
مسیح زرگرخرازی اصفهانی
نائب رئیس هیئت مدیره از 1395/4/6
مهدی کباری
مهدی کباری
عضو هیئت مدیره از 1395/4/6
حمیدرضا عطار
حمیدرضا عطار
عضو هیئت مدیره از 1394/7/25
سعید موحدی
سعید موحدی
مدیر عامل از 1394/7/25
علی‌رضا قاضی مقدم
علی‌رضا قاضی مقدم
رئیس هیئت مدیره از 1394/7/25
حسین حسینی
حسین حسینی
عضو هیئت مدیره از 1392/9/24
حمید رحمتیان
حمید رحمتیان
رئیس هیئت مدیره از 1392/9/24
محمود قدیری
محمود قدیری
از 1392/9/24
خارج از اعضا
خارج از اعضا
عضو هیئت مدیره از 1391/12/5

شرکت‌های مادر کیا مهستان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در کیا مهستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه کیا مهستان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کیا مهستان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14858205
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269491 و شناسه ملی 10103138768
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 17/02/1398 مجوز شماره 53685,122 مورخ 13/06/1398 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای کیوان قاصدی دیزجی با کدملی 0078338360 به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی 10100231402 به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای علی معماری با کدملی 1817402552 به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی 10102803205 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای مهدی احمدی با کدملی 0322826772به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی 10102801070 به سمت عضوهیأت مدیره ـ آقای غلامرضامحمدی با کدملی 0055737781به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی 10102276328به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای علیرضانعمتی قمصری با کدملی 0046905170به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام) به شناسه ملی 10102699874 به سمت عضوهیأت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک، سفته، برات وغیره با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیأت مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد ـ هیأت مدیره اختیارات حاصله ازماده 50اساسنامه، نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود. پ980728628840270  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573593
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰/۹/۹۷ تصویب گردید موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۸ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208874
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۵,xxx مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ علی معماری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ فاطمه هویشی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهدی جعفری بشلی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ جابر مهرزاد خانسری xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارت هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008533
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۲۱/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938499
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ ومجوزبه شماره‌های xxx۶۶/xxx مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ و xxx۳۶/xxx مورخ ۳۰/۱۰/۹۶ و xxx۶۶/xxx مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای علی معماری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. خانم فاطمه هویشی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف. آقای مهدی جعفری بشلی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف. آقای جابر مهرزاد خانسری xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832942
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717813
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۱۲/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: بخش مرکزی شهر تهران ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مجتبی کامل نیا با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره و علی معماری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مانانوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و فاطمه هویشی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوهیات مدیره و سیده آرزوشفیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیات مدیره و احمدرضاسپه وند با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضوهیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک، سفته، برات وغیره باامضامدیرعامل ویکی ازاعضاءهیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاءرئیس ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضاءمدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ۲. دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سودتضمین شده، کارمزدواعتبارات خارجی وم تفرعات آن ۳. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی ۴. طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل واستردادسند، استرداددعوی واسترداد درخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایا بدون حق توکیل به غیر وتوکیل درتوکیل، تعیین مصدق وکارشناس اقرارخواه درماهیت دعوی، خواه درامری که کاملاقاطع دعاوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، د رخواستصدوربرگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558628
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۹ , xxx مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047249
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۲۰ , xxx مورخ ۱۶/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین احمدی فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیات مدیره، غیر موظف آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، غیر موظف آقای محمدعلی اخوان باکد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره، غیر موظف آقای مهدی کباری باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره، غیر موظف خانم مرجان میمندی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، موظف تعیین گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. با استناد به مفاد مواد xxx و xxx ل. ا. ق. ت و ماده ۵۱ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱ ۳ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ و ۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047240
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۲۰ , xxx مورخ ۱۹/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775128
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گریددند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575157
آگهی تغییرات شرکت كيا مهستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، غیر موظف ـ آقای محمدعلی اخوان باکدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، غیر موظف ـ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره، غیر موظف ـ آقای حمیدرضا عطار با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیأت مدیره، غیر موظف ـ آقای سعید موحدی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، موظف ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته،برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ با استناد به مفاد مواد xxx و xxx ل.ا.ق.ت و ماده ۵۰ اساسنامه شرکت، هیأت مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱و۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354723
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۹۴۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ و بموجب شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,xxx,xxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206418
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۹۴۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. • شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ • شرکت سرمایه گذاری پویا همگام با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ • شرکت سرمایه گذاری صدر آرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ • شرکت سرمایه گذاری مانانوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ • شرکت بازرگانی سروش بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031712
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx , xxx مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359162
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آسیا ۲۰۰۰ شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید رحمتیان با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای محمود قدیری با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پویا همگام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای حسین حسینی با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سروش بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره منصوب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233596
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای علی رضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای محمدعلی اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ,آقای سعید موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , آقای حمیدرضا عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای مهدی آقا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233583
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه xxxxxxxxx۳۹ و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به ترتیب به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه xxxxxxxxx۷۲ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220877
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسیا ۲۰۰۰ شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید رحمتیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پویا همگام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای حسین حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال منصوب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
حدود اختیارات مدیرعامل با استناد مواد xxx و xxx ل. ا. ق. ت اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12017940
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۲۸۸۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9667902
آگهی تصمیمات شرکت کیا مهستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۷ محل شرکت به خیابان آفریقا بلوار صبا پلاک۳۷ ساختمان بهمن کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات