مجتمع پترو صنعت گامرون

شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103132855
6
افراد
33
آگهی‌ها
271755
شماره ثبت
1385/3/7
تاریخ تأسیس

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی از 1397/6/24

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14789589
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452183
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری الوند شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ آقای سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت بین المللی تجارت الوند شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ آقای جواد پاکنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت به نمایندگی شرکت پترو صنعت کاویان شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و سید یحیی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی شرکت توسعه الوند خاور میانه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل به همراه مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429701
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بین المللی تجارت الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ توسعه الوند خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ پترو صنعت کاویان شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ صنعت مهرآوران دلتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13790438
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553495
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462396
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۶ ومجوز شماره xxx۵۱ , xxx مورخه ۱/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به بند ب ماده ۲ اساسنامه (موضوع فرعی) شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه به منظور انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی، تست‌های آزمایشگاهی، گواهی بازرسی برگزاری همایش‌ها، دوره‌های آموزشی مرتبط با محصولات و مواد اولیه صنایع شیمیایی و پترو شیمی در حوزه فعالیت شرکت با همکاری و توافق سایر سازمان‌ها راه اندازی و راهبری دفاتر در پارک‌های علم و فناوری در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزاز مراجع ذیصلاح پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349712
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981647
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۰۸/xxx مورخ ۱۹/۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید اعلامیه تبدیل نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات ذیل می‌باشد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ موضوع فعالیت شرکت: فعالیت تولیدی، بازرگانی و سرمایه گذاری در کلیه رشته‌های پتروشیمی و شیمیایی و صنایع وابسته به آن. تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی که از نفت و مشتقات نفتی و گازهای طبیعی و هیدروکربورها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آید. سرمایه گذاری در سیستمهای حمل و نقل انبارداری و پخش و فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی. انجام مطالعات و تحقیقات و بررسیهای فنی، علمی و بازرگانی و اقتصادی در زمینه وظایف شرکت. موضوع فعالیت فرعی: مشارکت با موسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی برای تولید فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی و پخش و فروش و حمل و نقل و صادرات فرآورده‌های مذکور طبق مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه. ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعبه‌ها و نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران. انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صادرات و پخش و حمل و نقل فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی. تصدی هر نوع فعالیت بازرگانی مربوط به تهیه و واردات و صادرات و فروش انواع فرآورده‌های پتروشیمی و شیمیایی و سایر کالاهای مجاز. دریافت وام یا اعتبار از منابع داخلی یا خارجی به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی به منظور اجرای اهداف شرکت. خرید و اجاره و تاسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تاسیسات و وسائلی که برای انجام اهداف شرکت لازم باشد. اقدام به انعقاد قراردادهای استخدام یا خدمات یا مشاره با موسسات و اشخاص اعم از داخلی و خارجی. درخواست ثبت پروانه‌های اختراع و تملک حق اختراع با تراضی دارنده حق و تحصیل حق استفاده و هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط. انجام برخی از عملیات شرکت در موارد مقتضی به وسیله نمایندگیها و یا پیمانکاران. سرمایه گذاری درفلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر دارائیهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ۱۹، کدپستی xxxxxxxxx۹ می‌باشد. شعبه شرکت: بندرعباس، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم بندرعباس سیرجان، جنب شهرک صنعتی شماره یک، کدپستی xxxxxxxxx۰ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: شصت میلیارد ریال منقسم به شصت میلیون سهم هزار ریالی و تماما پرداخت شده وشرکت فاقد سهم ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: آقای حامد واحدی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره شرکت پتروصنعت کاویان شیمی ش م xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی سید یحیی واحدی ش م xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی تجارت الوند ش م xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی قادر نبوی علمداری ش م xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره شرکت الوند خاورمیانه ش م xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی جواد پاکنژاد ش م xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره آقای سید حمید واحدی ش م xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره آقای قادر نبوی علمداری خارج از اعضاء ش م xxxxxxxxx۴ مدیرعامل شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی مطابق ماده ۲۴ اساسنامه می‌باشد. درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. تقسیم سود و تشکیل اندوخته طبق اساسنامه و مفاد قانون تجارت می‌باشد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع بدهیهای شرکت طبق صورتهای مالی منتهی به xxx۴/۱۲/۲۹ به مبلغ xxxxxx میلیون ریال می‌باشد. همچنین میزان بدهیهای احتمالی شامل اسناد تضمینی به عهده شرکت مبلغ xxxxxx میلیون ریال و بدهی احتمالی مبلغ هشت میلیارد ریال است. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889133
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد نامه شماره xxx۷ , xxx مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ اداره مرجع ثبت شرکتهای شهرستانهای استان هرمزگان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران، خیابان زاگرس، شماره ۱۹، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تحت شماره xxxxxx به ثبت رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876111
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرکزاصلی شرکت ازاستان هرمزگان واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: تهران، خیابان زاگرس، شماره ۱۹، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622672
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:شرکت پترو صنعت کاویان شیمی(سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی آقای سید یحیی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره-شرکت بین المللی تجارت الوند(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳بنمایندگی آقای قادر نبوی علمداری به شماره xxxxxxxxx۴ به-شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه(سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی آقای جواد پاک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره – کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622675
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت پترو صنعت کاویان شیمی(سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی آقای سید یحیی واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره-شرکت بین المللی تجارت الوند(سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای قادر نبوی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره-شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه(سهامی خاص)به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی آقای جواد پاک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره آقای قادر نبوی علمداری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل(خارج از اعضا هیئت مدیره )-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430219
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634842
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخی دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1616785
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

- تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید .

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسین شیخی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .اسمعیل ربیعی نژاد
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001787
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه به نشانی استان تهران شهر تهران م آرژانتین خ زاگرس شماره ۱۹ واحد ۴۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ تاسیس گردید. ۲ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان هرمزگان واحد بندرعباس به نشانی جدید استان هرمزگان شهر بندرعباس کیلومتر ۱۵ جاده بندرعباس سیرجان جنب شهرک صنعتی شماره ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700867
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرونسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11428047
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 567080
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد واحدی و شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید یحیی واحدی و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی فخارزاده تا تاریخ ۲۰/۱/۹۳.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای سید یحیی واحدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی فخارزاده بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱/۹۳.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۴/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11042792
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد واحدی و شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید یحیی واحدی و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدعلی فخارزاده تا تاریخ ۲۰/۱/۹۳.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید یحیی واحدی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدعلی فخارزاده بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حمید واحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱/۹۳.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۴/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606161
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۶/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966770
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲/۵/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11524585
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید حمید واحدی و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قادر نبوی‌علمداری و شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد واحدی تا تاریخ۲۴/۱۲/xxx۰

۲ ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پترو صنعت کاویان شیمی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید حمید واحدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر نبوی‌علمداری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای وحید شهبا (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره با اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت و در ضمن اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۲۲/۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10166771
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به شصت میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که تماما از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740567
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11061431
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۱۰/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حامد واحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محسن قدرت به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قادر نبوی‌علمداری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای وحید شهبا (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۲/۲/xxx۰.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً با مهرشرکت و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره با اتفاق مدیرعامل و مهرشرکت و درضمن اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در تاریخ۲۸/۱۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891368
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۶/۸/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ در اجرای مادهxxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به شصت میلیون سهم با نام، به ارزش هرسهمxxxریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۴/۱۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11544031
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شعبه به نشانی استان هرمزگان شهر بندرعباس کیلومتر ۱۵ جاده بندرعباس ـ سیرجان جنب شهرک صنعتی شماره یک تاسیس گردید.

در تاریخ ۲۸/۹/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239688
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد واحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر نبوی‌علمداری به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب‌اله زاهدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای وحید شهبا (خارج از اعضاء‌ هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۰.

۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره باتفاق مدیرعامل و مهر شرکت و در ضمن اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۶/۰۸/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11805283
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۷/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد واحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر نبوی‌علمداری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید شهبا به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای وحید شهبا به نمایندگی از شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۲/۳/xxx۹

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌‌ـ سفته‌ـ بروات‌ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۸/۷/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689108
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص ثبت ‌شده‌ به ‌شماره ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهرنگ روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شیخی به عنوان بازرس علی‌‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۲/۵/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11526598
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ‌ثبت ۲۷۱۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11663899
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۲/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حامد واحدی و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید حمید واحدی و شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای قادر نبوی‌علمداری تا تاریخ ۲۲/۲/xxx۰.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حامد واحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای سید حمید واحدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر نبوی‌علمداری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حامد واحدی به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ بروات‌ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳/۳/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات