مدیریت بازار ساختمان ایرانیان

شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103130610 ()
0
افراد
14
آگهی‌ها
274983
شماره ثبت
1385/4/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13100290
آگهی آگهی ختم تصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰
آگهی ختم تصفیه شرکت منحله مدیریت بازار ساختمان ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و به استناد نامه شماره xxx/۹۵ مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ مدیر تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق الذکر اعلام می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293788
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
دxxxxxx۸ ۳ـ۳ مدیر تصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293873
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
دxxxxxx۸ ۳ـ۳ مدیر تصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252390
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
دxxxxxx۸ ۲ـ۳ مدیر تصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252490
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
دxxxxxx۸ ۲ـ۳ مدیر تصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12182113
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
دxxxxxx۸ ۱ـ۳ مدیر تصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12183204
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
دxxxxxx۸ ۱ـ۳ مدیر تصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213304
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت: سوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با دردست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
پxxxxxx۸ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214112
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت: سوم
شمارهxxx ۱۷/۶/xxx۲
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با دردست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
پxxxxxx۸ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184508
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت: دوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با دردست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
پxxxxxx۸ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185297
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ نوبت: دوم
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با دردست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
پxxxxxx۸ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159724
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ ـ نوبت: اول
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با دردست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
پxxxxxx۸ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160323
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰ ـ نوبت: اول
پیرو آگهی انحلال مندرج در روزنامه رسمی به شماره xxx۳۵ مورخ ۲۲/۵/xxx۲ بدینوسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت از کلیه بستانکاران محترم شرکت اعم از حقیقی و حقوقی دعوت میگردد جهت استیفای حقوق خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این آگهی با دردست داشتن اصل اسناد و مدارک مثبته به نشانی محل تصفیه واقع در تهران ـ خیابان ولی عصر ـ بالاتر از پارک وی ـ خیابان شهید فیاضی (فرشته) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور، مقررات قانونی اجرا خواهد شد.
پxxxxxx۸ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان ـ سهامی عام در حال تصفیه ـ مهرداد انوری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122486
آگهی رسمی انحلال شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۰۶۱۰
به موجب دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۰ مورخ ۲۰/۳/۹۲ شعبه xxx دادگاه عمومی(حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران انحلال شرکت فوق اعلام و مهرداد انوری به ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرتصفیه شرکت تعیین و محل تصفیه به آدرس تهران خ ولیعصر بالاتر از پارک وی خ شهید فیاضی(فرشته) پxxxک پ xxxxxxxxx۱ میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات