تدبیر گران پاسارگاد

شرکت تدبیر گران پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103125697 ()
8
افراد
20
آگهی‌ها
267434
شماره ثبت
1384/12/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14322009
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688531
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688537
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد ش. م xxxxxxxxx۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد ش. م xxxxxxxxx۵۰ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ش. م xxxxxxxxx۴۵ شرکت بینش پژوه ایرانیان ک. م xxxxxxxxx۸۵ شرکت سهاب امید ایرانیان xxxxxxxxx۶۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688679
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دهقان نیستانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای خلیل فرجی حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای فرزاد پساوید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای وحید اله بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره. اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250747
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ - شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ - شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگادبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12614016
آگهی تغییرات شرکت تدبير گران پاسارگاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دهم، پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460853
آگهی تغییرات شرکت تدبير گران پاسارگاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765777
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فو ق العاده ۲۹/۸/۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در تاریخ فوق تکمیل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765795
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای مهدی دهقان نیستانکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای اسفندیار عظیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای مجتبی کباری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای هادی جمالیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمناکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با دو امضاء "مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره" و یا " دو نفر از اعضای هیأت مدیره" ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698973
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348788
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید..
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889026
آگهی تصمیمات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ در موضوع شرکت عبارت سبد گردانی کلیه سهام و اوراق بهادار حذف گردید و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11261060
آگهی تصمیمات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ در موضوع شرکت عبارت سبد گردانی کلیه سهام و اوراق بهادار حذف گردید و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462433

آگهی تصمیمات در شرکت تدبیرگران پاسارگاد
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۱۰/۹۰ اسفندیار عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به عنوان عضو هیئت مدیره به جای حسین خواجویی برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11703267
آگهی تصمیمات در شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۱۰/۹۰ اسفندیار عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان به عنوان عضو هیئت‌مدیره به جای حسین خواجویی برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 456942

آگهی تصمیمات شرکت تدبیرگران پاسارگاد
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابداران صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11380447
آگهی تصمیمات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابداران صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779187
آگهی تصمیمات در شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۹ محل شرکت به نشانی بلوار افریقا ـ بعد از چهارراه جهان کودک ـ نرسیده به میرداماد ـ نبش سپیدار ـ پ ۶۱ ط ۵ ـ واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11053806
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهدی دهقان بنمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و وحید باقری بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی کباری بنمایندگی از شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد بسمت عضو هیئت‌مدیره و شهاب جوانمردی بنمایندگی از شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسین خواجویی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان بسمت بسمت عضو هیئت‌مدیره و هادی جمالیان (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات سفته‌ها و قراردادها با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899104
آگهی تصمیمات شرکت تدبیرگران پاسارگاد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۷۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین‌پور به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان ـ شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ ـ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد ـ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد ـ شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات