سرمایه گذاری مسکن پردیس

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103122715 ()
14
افراد
31
آگهی‌ها
268933
شماره ثبت
1385/2/5
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1392/12/10 انقضا 1396/12/5

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14519536
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نادر رمضانی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای محسن بهرام غفاری کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علی اکبر حاج یاسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای بهرام کوشائی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مصطفی فلاحی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مصطفی فلاحی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد : نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره . افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری . عقد هر نوع قرارداد ، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره . تهیه و خرید هر نوع مصالح ، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیأت مدیره . درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها ، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز . تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره . جذب نیرو ، عزل ، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق ، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت . اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و . . . . اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت . اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456325
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102833
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ ومجوز شماره xxx - xxxxxx/xxx مورخ ۳۰/۳/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به به xxxxxxxxx۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده ومبلغ واریز نقدی طی گواهی بانکی ۵۹/ xxx۵ مورخ ۲۳/۳/۹۷ بانک مسکن شعبه امام خمینی (ره) پردیس تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکوراصلاح شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین شهریاری کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی فلاحی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر حاج یاسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهرام کوشائی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبرمیرشفیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: ۱) نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. ۲) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. ۳) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ۴) عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. ۵) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. ۶) درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. ۷) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. ۸) جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. ۹) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504937
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخ ۱۰/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق واریز نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۱۵ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۲۹/۳/۹۶ بانک مسکن شعبه امام خمینی پردیس پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315853
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی فلاحی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای قالیچه باف یزدی به ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به ش م xxxxxxxxx۰۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274439
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13192527
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵، و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxxxxx۳/xxx مورخ ۱۴/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۱/۹/۹۵ بانک مسکن شعبه امام خمینی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13099293
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید کمال الدین شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ش م xxxxxxxxx۰۴ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب وآقای محسن قالیچه باف یزدی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669652
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن قالیچه باف یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل صومعلو کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام کوشائی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر حاج یاسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیئت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12637987
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مسكن پرديس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ و مجوزشماره xxx۱/xxxمورخ ۲۶/۱۰/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شد.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ وشرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ وشرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ وشرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ وشرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313037
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۸۹۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن قالیچه باف یزدی کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل صومعلو کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام کوشائی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر حاج یاسینی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیئت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و.... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767999
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضای هیأت مدیره بمدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل میباشد:
موضوع شرکت:
الف) موضوع اصلی: فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن
ب) موضوع فرعی:
۱) مطالعه طراحی و ارائه خدمات مشاوره ای پژوهشی فنی مهندسی در بخش عمران و شهرسازی اعم از مسکونی و ساختمانهای اداری تجاری فرهنگی ورزشی خدماتی راه و آب و تاسیسات تونل بندر و هرگونه ابنیه شامل زیرساختها و روبناها
۲) مدیریت اجرا و نظارت و احداث کلیه طرحها و پروژه های تولیدی صنعتی و خدماتی در موارد مذکور
۳) تهیه زمین جهت ایجاد واحدهای ساختمانی از هر قبیل و احداث شهر و شهرک و هر نوع ابنیه در موارد فوق الذکر
۴) تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش صادرات و واردات تهیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات و لوازم و وسایل و مصالح ساختمانی و کارگاهی در ارتباط با اهداف و موضوع شرکت
۵) اخذ هرگونه تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر نوع سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت درخصوص موضوع فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی یا خرید و فروش سهام چه در داخل و یا خارج از کشور
۶) صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و عقد هر نوع قرارداد و توافقنامه و تفاهم نامه بین المللی جهت انجام فعالیت های ساختمانی و ایجاد و توسعه و تکمیل پروژه ها و طرحهای عمرانی و شهرسازی در زمینه های فوق الذکر
۷) بطور کلی انجام کلیه فعالیت های بازرگانی تجاری فنی اجرایی در داخل یا خارج از کشور مرتبط با موضوعات شرکت و ایجاد و تاسیس هر نوع شرکت شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری نبش کوچه ششم پلاک ۸ طبقه ۲ واحد ۶ ـ ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۱
شعب: سمنان شهرک گلستان بلوار بهارستان نرسیده به میدان نگارستان طبقه فوقانی مجتمع تجاری اداری گلستان کدپستی: xxxxxxxxx۷
سرمایه شرکت: به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال است. که منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام میباشد.
سهام ممتاز: شرکت سهام ممتاز ندارد.
هویت کامل اعضای هیئت مدیره:
امیرحسین رضوی نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره عبدالمجید مرادی نسب نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
بهرام کوشائی نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره سید عباس جزایری نماینده شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره
علی اکبر حاج یاسینی نماینده شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
اکبر میرشفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل
شرایط حضور و حق رای:
در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و نماینده و نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدارا برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:
ـ اعلامیه خرید سهام ـ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ـ اصل ورقه سهام ـ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی
مقررات تقسیم سود:
براساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
مبلغ دیون شرکت: براساس آخرین گزارش حسابرسی شده مبلغ دیون xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306366
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و جواد بستانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری مسکن پردیس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافته است در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۵/۹۲ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986230
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923175
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین رضوی با کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ـ عبدالمجید مرادی نسب با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ـ بهرام کوشائی با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ـ سید عباس جزایری با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ـ علی اکبر حاج یاسینی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۱ امیرحسین رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید مرادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکبر میرشفیعی (خارج از اعضا) با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11352721
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین رضوی با کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ـ عبدالمجید مرادی‌نسب با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالشرق با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ـ بهرام کوشائی با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ـ سید عباس جزایری با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ـ علی‌اکبر حاج‌یاسینی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۱ امیرحسین رضوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمجید مرادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر میرشفیعی (خارج از اعضا) با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478722

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296758
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812772
آگهی تغییرات شرکت پارس مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۶/۹۰ نام شرکت به سرمایه‌گذاری مسکن پردیس تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص بشماره ثبت۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳/۳/۹۰ نام شرکت به پارس مسکن پردیس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10936833
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10812991
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس سهامی‌‌ خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و علیرضا رسولی به کدملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984632
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۸/۸۹ امیرحسین رضوی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به سمت رئیس هیات‌مدیره و محمد عبدالله پورچای‌بیجار کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالله اشراقی کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران به سمت عضو هیئت‌مدیره و اکبر میرشفیعی کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11866441
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۶۸۹۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۴/۸۹ محمدحسین بکرانی به عنوان عضو هیئت‌عامل و مدیرعامل و هادی صالحی‌وزیری و محمود کوشش به عنوان اعضا هیئت عامل شعبه شرکت درسمنان برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950707
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱۰/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به نمایندگی منصور دانایی‌مقدم بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران به نمایندگی اکبر میرشفیعی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق به نمایندگی حسن قدس به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت و سایر نامه‌ها اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل در ۱۰ بند مندرج در صورتجلسه تعیین و به وی تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444301
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل به سمت بازرس اصلی و علیرضا رسولی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004684
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین شهریاری کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی فلاحی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر حاج یاسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهرام کوشائی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر میرشفیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبرمیرشفیعی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد: ۱)نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. ۲)دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. ۳)افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ۴)عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. ۵)تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. ۶)درخواست تسهیلات مالی از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. ۷)تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. ۸)جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. ۹) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه ها و.... اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات