توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد

شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103120430 ()
9
افراد
23
آگهی‌ها
267432
شماره ثبت
1384/12/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14339140
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات مدیرعامل را بر اساس اساسنامه و اجرا کننده مصوبات هیات مدیره تعیین نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339163
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲/ ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه های رسمی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706338
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عباس کفافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای امین ناطقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی خانم سمیه اتفاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد پساوید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای فخرالدین موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید. مقرر شد کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء «مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره» و یا «دو نفر از اعضای هیات مدیره» ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706347
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد موسسه آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696159
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد ش م xxxxxxxxx۷۳ - شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد ش م xxxxxxxxx۵۰ - شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان ش م xxxxxxxxx۴۵ - شرکت بینش پژوه ایرانیان ش م xxxxxxxxx۸۵ - شرکت سهاب امید ایرانیان ش م xxxxxxxxx۶۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250424
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسعد نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ آقای عباس کفافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ آقای هادی جمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ آقای اسفندیار عظیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ آقای امین ناطقی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ونیز کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء «مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره» و یا «دو نفر از اعضای هیأت مدیره» ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیأت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250418
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. اعضاء هیأت مدیره جدید با اکثریت آراء برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۰ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۵ ترازنامه و صورت سود و زیان، برای سال مالی xxx۴ مورد تائید و تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12614018
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دهم، پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479729
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759912
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال منقسم بهxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741191
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای عباس کفافی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای اسعد نیازمند به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره ـ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای هادی جمالیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره ـ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای اسفندیار عظیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای امین ناطقی راد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با دو امضاء "مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره" و یا " دو نفر از اعضای هیات مدیره" ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702833
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان بصیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیأت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359416
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888959
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با ش م xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم عابدی با ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۷۳ ـ اسعد نیازمند با ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م xxxxxxxxx۲۱ ـ هادی جمالیان با ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با ک م xxxxxxxxx۴۵ ـ اسفندیار عظیمی با ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۵۰ ـ امین ناطقی راد با ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ با ک م xxxxxxxxx۰۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ قاسم عابدی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسعد نیازمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین ناطقی راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های اداری و مکاتبات عادی که بوجود آورنده موسسات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10408711
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با ش م xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم عابدی با ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۷۳ اسعد نیازمند با ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م xxxxxxxxx۲۱ هادی جمالیان با ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت فن آوران اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با ک م xxxxxxxxx۴۵ اسفندیار عظیمی با ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۵۰ امین ناطقی راد با ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ با ک م xxxxxxxxx۰۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ قاسم عابدی به سمت رئیس هیئت مدیره و اسعد نیازمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین ناطقی راد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که بوجود آورنده موسسات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888142
آگهی تغییرات در شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عبارت سبدگردانی کلیه سهام و اوراق بهادار از بند ۸ ماده ۴ اساسنامه حذف گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10941888
آگهی تغییرات در شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگادسهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عبارت سبدگردانی کلیه سهام و اوراق بهادار از بند ۸ ماده ۴ اساسنامه حذف گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 456936

آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت
اندیشه نگر پاسارگاد
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11518577
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685525
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۹ محل شرکت به نشانی تهران ـ بلوار افریقا ـ نرسیده به میرداماد ـ نبش خ سپیدار ـ پ ۶۱ ـ ط ۴ ـ واحد شمالی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946148
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. رسول سعدی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و قاسم عابدی‌بنمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پارسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید حمید میرمعینی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ بسمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و هادی جمالیان بنمایندگی از شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان بسمت عضو هیات‌مدیره و اسفندیار عظیمی بنمایندگی از شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد بسمت عضو هیات‌مدیره تا پایان تصدی هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073799
آگهی اصلاحی شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۱۰/ ت ۳۲ مورخ ۲/۵/۸۹ نام شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد بسمت عضو هیئت مدیره از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11265305
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۷۴۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین‌پور به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان و سرمایه‌گذاری پارس حافظ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد و شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات