ارم شهر پارس

شرکت ارم شهر پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103118851
5
افراد
4
آگهی‌ها
269487
شماره ثبت
1385/2/17
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه ارم شهر پارس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ارم شهر پارس در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13286376
آگهی تغییرات شرکت ارم شهر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی مهدوی زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیئت مدیره آقای محمدجواد مهدوی زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم مریم داریوش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رییس هیئت مدیره خانم زهرا مهدوی زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره خانم زینب مهدوی زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و عقود عادی و اداری با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190221
آگهی تغییرات شرکت ارم شهر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان ولیعصر خیابان گلستان پلاک ۴۴ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9945191
آگهی تصمیمات شرکت ارم شهر پارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۹۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی مهدوی‌زفرقندی و محمدجواد مهدوی و مریم داریوش و زهرا مهدوی‌زفرقندی و زینب مهدوی‌زفرقندی. محل شرکت به تهران ولیعصر (عج) روبروی مسجد بلال خ مهناز ش ۱۶ ساختمان توسعه مدیریت کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ محمدعلی مهدوی‌زفرقندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مریم داریوش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، محمدجواد مهدوی‌زفرقندی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و به طور کلیه هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856825
آگهی تصمیمات شرکت ارم شهر پارس سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۹۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۸۵۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ حسن غلامی بجای علیرضا فتحی‌نیا به نمایندگی از شرکت گرووه صنعتی ایرانیان بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات