سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان

شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103116807
25
افراد
24
آگهی‌ها
268307
شماره ثبت
1385/1/26
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14531648
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۲ , xxx مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۸۵/۹۷ , xxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ موسسه مالی و اعتباری کوثر شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی ) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهدی رشیدی همدان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333284
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153286
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمود مقنیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پاک آفرینان کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای حمزه مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه راهبرد مبین کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدمهدی طبائی عقدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فن آوری اطلاعات بهستان رایان همراه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای سعید نکونام با کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه فردا کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند اهم وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح ردیفهای ۱،۴،۶،۷ و۱۰ الی ۲۴ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت تعیین می گردد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153268
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳ اساسنامه: عبارت " اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی " به " اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی " تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح ذکر شده اصلاح گردید. ماده ۵۰ اساسنامه بند ۳ آن: عبارت " ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن " به " ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران و تعیین مدیران آن " تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح ذکر شده اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975509
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید روستایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهستان رایان همراه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی طبائی عقدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پاک آفرینان کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی عزتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی بایسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سامانه فردا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مرادی جزء با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره اهم وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح ردیفهای ۱، ۴، ۶، ۷ و ۱۰ الی ۲۴ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت تعیین می‌گردد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975500
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت توسعه سامانه فردا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ شرکت پاک آفرینان کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت بهستان رایان همراه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862449
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی به شماره عضویت xxxxxx) بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای رحمان بیگلر به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند، روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763605
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا پایان مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای مجید روستایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بهستان رایان همراه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی طبائی عقدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پاک آفرینان کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای مهدی عزتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی بایسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سامانه فردا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مرادی جزء با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان کوثر کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ردیفهای ۱، ۴، ۶، ۷ و ۱۰ الی ۲۴ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157540
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۸ , xxx مورخ ۰۲/۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید روستایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا شفیق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پاسارگاد راین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی عزتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر تجارت کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن مرادی جزء به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷ و ۱۰ الی ۲۴ در ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محسن مرادی جزء به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ وشرکت پاسارگاد راین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ وشرکت گروه راهبرد مبین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ وشرکت تدبیرتجارت کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482169
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ ومجوز شماره xxx/xxx مورخ ۹/۸/۹۴ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عشقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پاسارگاد راین نوین کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت نو اندیشان یکتا برق فردوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جعفر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی طبائی عقدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تدبیر تجارت کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا شریفی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419441
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳تصویب شد مؤسسه حسابرسی اطهربه شناسه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بازرس اصلی و آقای علی اصغر قهرمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306002
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۸۳۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۰۸/۰۴/۹۴ و xxxxxx,xxx مورخه ۱۰/۰۵/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۸۳۰۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۰۸/۰۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال منقسم بهxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ریالی با نام از طریق نقدی شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۳/xxx۹مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ بانک پارسیان شعبه لیزینگ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415497
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان شهید مطهری نرسیده به تقاطع شهید مفتح پلاک xxx طبقه ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715333
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755740
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات هیئت مدیره به شرح پیوست صورت جلسه و مفاد ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ایجاد وحذف نمایندگیها یاشعب درهر نقطه ایران یا خارج ازایران وتعیین مدیران آن نصب وعزل کلیه مأموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق ودستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق وتنبیه وتعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها ازخدمت وبازنشستگی ومستمری وراث آنها دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سودتضمین شده، کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات آن واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب پیش وتجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست وپیگیری ثبت هرگونه اختراع ویا نام ونشان وتصویر وعلائم تجاری ویاخریدوتحصیل ویا فروش ویا واگذاری اختراعات وورقه اختراع ویا هرگونه حقوق واختیازات مربوط به آنها تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت ونام تجاری طرح واقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی ودفاع از هرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزایی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل واسترداد سند، استرداد دعوی واسترداد درخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور ویا بدون اختیار صلح وتعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه و چه درادارات ودوایر ثبت اسناد تنظیم خلاصه صورت دارایی وبدهی های شرکت هرشش ماه یکبار وارائه آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه وحساب عملکرد سودوزیان شرکت دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755764
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی محمدی دارانی باکد ملیxxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت نواندیشان تجارت کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جواد عشقی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تدبیر تجارت کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای علی اسلامی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه راهبردمبین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد رضا شریفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید مهدی طبایی عقدایی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پاسارگاد راین نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات قراردادهاوعقوداسلامی باامضا مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت وسایرنامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742553
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نواندیشان تجارت کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت تدبیر تجارت کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت گروه راهبردمبین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ وشرکت افق روشن اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت پاسارگاد راین نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628976
اصلاحی
پیرو آگهی تغییرات شرکت نواندیشان تجارت کوثر منتشره در شماره xxx۱۴ در سطر پنجم (آقای جواد فهیمی پور با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان کوثر سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره) صحیح می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.

مxxxxxx

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1260107
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی بهxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
با رعایت مادهxxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی اطهر xxxxxxxxx۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907581
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا عالیپور به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی دهقان منشادی به ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت نواندیشان تجارت کوثر به ش م xxxxxxxxx۲۶ مهدی جهانبانی به ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه راهبرد کوثر به ش م xxxxxxxxx۲۰ حسن کرمی به ش م xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی از شرکت پاسارگاد راین به ش م xxxxxxxxx۶۶ رضا شهرابی فراهانی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به ش م xxxxxxxxx۳۷ جعفر ربیعی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی تدبیر تجارت کوثر به ش م xxxxxxxxx۹۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ محمدعلی دهقان منشادی بسمت رئیس هیئت مدیره، جعفر ربیعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی جهانبانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10753386
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۶۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا عالیپور به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی دهقان‌منشادی به ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت نواندیشان تجارت کوثر به ش م xxxxxxxxx۲۶ مهدی جهانبانی به ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه راهبرد کوثر به ش م xxxxxxxxx۲۰ حسن کرمی به ش م xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی از شرکت پاسارگاد راین به ش م xxxxxxxxx۶۶ رضا شهرابی‌فراهانی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت افق روشن اقتصاد به ش م xxxxxxxxx۳۷ جعفر ربیعی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی تدبیر تجارت کوثر به ش م xxxxxxxxx۹۰ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ محمدعلی دهقان‌منشادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، جعفر ربیعی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مهدی جهانبانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات