راین مهر

شرکت راین مهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103103624 (فعال)
11
افراد
30
آگهی‌ها
270035
شماره ثبت
1385/2/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14727503
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ بتصویب رسید . اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254385
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ماده ۵۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵۹ اساسنامه: مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل از بین اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یک سال مالی معین می کند و اشخاص مندرج در ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود که بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره ـ در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172341
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز سال مالی xxx۶ شرکت به تصویب رسید. آقایان اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737102
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - صادقیه - خیابان شهید حمید اسدی - خیابان ستارخان - پلاک xxx۶ - ساختمان مرجان - طبقه دوم - واحد ۳۹ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504658
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز سال ۹۵ تصویب گردید اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453821
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و در تاریخ مذکور تکمیل امضاء گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453813
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453807
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328818
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره جوانشیر ابراهیمی گول به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره رخساره خلیلی خروانق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره اعظم ترک حصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره کبرا اللهوردیان سیسان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328822
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ جوانشیر ابراهیمی گول به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رخساره خلیلی خروانق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ اعظم ترک حصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ کبرا اللهوردیان سیسان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13182038
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550188
آگهی تغییرات شرکت راين مهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:فریده خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ - فاطمه خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ - رخساره خلیلی خروانق به شماره ملیxxxxxxxxx۷ - نسرین ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ - کبرا اللهوردیان سیسان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550197
آگهی تغییرات شرکت راين مهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:رخساره خلیلی خروانق به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره نسرین ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کبرا اللهوردیان سیسان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها ،عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519526
آگهی تغییرات شرکت راين مهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم رخساره خلیلی خروانق بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم کبرا اللهوردیان سیسان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519517
آگهی تغییرات شرکت راين مهر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریده خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فاطمه خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم رخساره خلیلی خروانق بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم کبرا اللهوردیان سیسان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257670
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹و خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم کبرا اللهوردیان سیسان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. حساب سود و ترازنامه و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257672
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم کبرا اللهوردیان سیسان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600163
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150468
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن حسن پور xxx۱ـxxx۰ـxxx رئیس هیئت مدیره
آقای عزیز حسن پور xxx۹ـxxxـxxx نائب رئیس هیئت مدیره
خانم کبرا اللهوردیان سیسان xxxـxxx۶ـxxx مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150466
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عزیز حسن پور xxxxxxxxx۹ و خانم ناهید حسن پور xxx۷ـxxxـxxx و خانم کبرا اللهوردیان سیسان xxxـxxx۶ـxxx
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت راین مهر انتخاب شد.
آقای اصغر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن غلامعلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562437
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اصغر خلیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی‌نژاد به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700965
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای اصغر خلیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443495
آگهی تغییرات شرکت راین مهر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن حسن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عزیز حسن‌پور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ناهید حسن‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای آرمان حسن‌پور به شماره‌ ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم کبری الله‌وردیان‌سیسان به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم کبری الله‌وردیان‌سیسان به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت و درغیاب رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۱۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939370
آگهی تغییرات شرکت راین مهر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۵/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن حسن‌پور و آقای عزیز حسن‌پور و ناهید حسن‌پور و خانم کبری الله‌وردیان‌سیسان و اقای آرمان حسن‌پور به شماره‌ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۱۷/۵/xxx۲.

در‌ تاریخ۱۰/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10616378
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای اصغر خلیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی‌نژاد به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11348644
آگهی تغییرات شرکت راین مهرسهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10598207
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عزیز حسن‌پور به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و ناهید حسن‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم نسیم حسن‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم کبری الله‌وردیان‌سیسان به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم کبری الله‌وردیان‌سیسان به سمت مدیرعامل.

۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562513
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ آقای اصغر خلیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی‌نژاد به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و توسعه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۱/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن‌پور و آقای عزیز حسن‌پور و ناهید حسن‌پور و خانم نسیم حسن‌پور و خانم کبری الله‌وردیان‌سیسان تا تاریخ ۱۴/۰۱/xxx۱.

در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024866
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۳/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۶۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲/۱۰/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291438
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اصغر خلیلی به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و توسعه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۳/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات