راویس پرداز

شرکت راویس پرداز (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103067798 (فعال)
6
افراد
36
آگهی‌ها
274741
شماره ثبت
1385/4/20
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/7/8 انقضا 1399/7/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14260565
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان بازرس اصلی و جمشید سرپوشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952309
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661387
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سام حامد ساعدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمید شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661309
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید سرپوشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سام حامد ساعدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمید شاکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی اکبر محمدی مسعودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274408
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره ع بارتند از: آقای سام حامد ساعدیان شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای حمید شاکری شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی اکبر محمدی مسعودی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی یکتا اندیشان بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان بازرس اصلی وآقای جمشید سرپوشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611601
آگهی تغییرات شرکت راويس پرداز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سام حامد ساعدیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجارت امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای علی اکبر محمدی مسعودی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید شاکری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه به ش ملی xxxxxxxxx۱۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیر عامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611605
آگهی تغییرات شرکت راويس پرداز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تجارت امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای سام حامد ساعدیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه به ش ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای حمید شاکری به ش ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی اکبر محمدی مسعودی به ش ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034141
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سام حامد ساعدیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجارت امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای علی اکبر محمدی مسعودی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید شاکری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه به ش ملی xxxxxxxxx۱۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034174
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. شرکتهای سرمایه گذاری تجارت امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای سام حامد ساعدیان به ش ملی xxxxxxxxx۴، مهندسی مبنا فن آوران رایانه به ش ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای حمید شاکری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی اکبر محمدی مسعودی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589513
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362640
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری تجارت امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
ـ شرکت مبنا فن آوران رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
ـ علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362641
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری تجاری امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای سام حامد ساعدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه به ش ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای حمید شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914412
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914430
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریس پردازش آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای سام حامدساعدیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید شاکری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید شاکری به نمایندگی از شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه سهامی خاص بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11561081
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی‌اکبر محمدی‌مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آریس پردازش آریا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سام حامدساعدیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی مبنا فن‌آوران رایانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید شاکری بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید شاکری به نمایندگی از شرکت مهندسی مبنا فن‌آوران رایانه سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595609
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668530
آگهی تغییرات شرکت راویس پردازسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آریس پردازش آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای سام حامدساعدیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید شاکری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782947
آگهی تغییرات شرکت راویس پردازسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی‌اکبر محمدی‌مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت آریس پردازش آریا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سام حامدساعدیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی مبنا فن‌آوران رایانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید شاکری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌اکبر محمدی‌مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605379
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۲/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان وحید دستگردی (ظفر) خیابان پیوندی نبش خیابان لادن شماره۵ طبقه اول کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867365
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۲/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‌ـ خیابان وحید دستگردی (ظفر) خیابان پیوندی نبش خیابان لادن شماره۵ طبقه اول کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۳۱/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502773

آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آریس پردازش آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدامین قرشی سروستانی و شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید شاکری تا تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۲
در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502786

آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آریس پردازش آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدامین قرشی سروستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید شاکری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10290323
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آریس پردازش آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدامین قرشی سروستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی مبنا فن آوران رایانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید شاکری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11526975
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی‌اکبر محمدی‌مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آریس پردازش آریا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدامین قرشی‌سروستانی و شرکت مهندسی مبنا فن‌آوران رایانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید شاکری تا تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۲

در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10418882
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پدیسار انفورماتیک سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر پورمحمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سید امین قرشی سروستانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر محمدی مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۱. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۱/۰۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11990202
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۱/۰۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824543
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شعبه به نشانی استان تهران شهر تهران جاده قدیم قم شهرک صنعتی شمس‌آباد بلوار گلستان انتهای گلشن ۱۱ کارخانه راویس پرداز تاسیس گردید.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان دکتر بهشتی خیابان حسینی xxx طبقه ۳ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976404
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضاعلائی‌رحمانی و شرکت شدیسار انفورماتیک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منوچهرپورمحمدی و شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سیدامین‌قرشی‌سروستانی تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۱.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای فرامرزبختیاری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۳/۰۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11692701
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضاعلائی‌رحمانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت شدیسار انفورماتیک سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهرپورمحمدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدامین‌قرشی‌سروستانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پیمان‌عظیمی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۴/xxx۱.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۰۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711615
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا علائی‌رحمانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پدیسار انفورماتیک سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید امین قرشی‌سروستانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی‌خاص با نمایندگی آقای پیمان عظیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای پیمان عظیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در تاریخ۴/۸/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10572966
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای فرامرز بختیاری به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین ریاحی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۴/xxx۰ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای پیمان عظیمی و شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا علائی‌رحمانی و شرکت پدیسار انفورماتیک سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سید امین قرشی‌سروستانی تا تاریخ۳۰/۴/xxx۰.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ۴/۸/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681179
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ تعداد ۵.xxx.xxx سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۵.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به پنج‌میلیون سهم ۱.xxx ریالی که تعداد پنج‌میلیون سهم آن بی‌نام می‌باشد.

در تاریخ ۳/۵/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9889101
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

انجام امور انفورماتیکی شامل ارائه خدمات رایانه‌ای و مشاوره و طرح و اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و مونتاژ و نصب و راه‌اندازی کلیه سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رایانه‌ و تولید سخت‌افزار و نرم‌افزار غیررسانه‌ای تبادل اطلاعات و بانکداری الکترونیکی و مهندسی پزشکی رایانه‌ای و سیستمهای محاسبات رایانه‌ای و سیستمهای مخابراتی و شبکه‌های رایانه‌ای و ارائه خدمات پشتیبانی رایانه شامل تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی و ملزومات آن و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای موضوع فعالیت شرکت و قطعات و ملزومات آنها و سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت در ایجاد و ایجاد و اجراء و توسعه و تکمیل و بازسازی و راه‌اندازی انواع طرح‌ها و پروژه‌های انفورماتیکی و سرمایه‌گذاری و مشارکت در انواع شرکت‌ها و موسسات با موضوع فعالیت مشابه با آن شرکت و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانتنامه‌ای از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی مجاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت و قبول و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه موضوع فعالیت شرکت و انجام کلیه امور مربوط به موضوع فعالیت شرکت و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت و انجام هر گونه عملیات دیگری که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ جاده قدیم قم شهرک صنعتی شمس‌آباد بلوار گلستان انتهای گلشن ۱۱ قطعه xxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـآقای فرامرز بختیاری به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین ریاحی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱/۴/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193787
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا علائی رحمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید امین قرشی سروستانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عاشوری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان عظیمی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۹. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۹/۲/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11985281
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی عاشوری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا علائی‌رحمانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدامین قرشی‌سروستانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی عاشوری به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12021129
آگهی تغییرات شرکت راویس پرداز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۷۷۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا علائی‌رحمانی و آقای سیدامین قرشی‌سروستانی و آقای علی عاشوری تا تاریخ ۲۶/۴/xxx۹.

۳ـ آقای فرامرز بختیاری به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین ریاحی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات