مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل

شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10103056433 (فعال)
19
افراد
51
آگهی‌ها
271391
شماره ثبت
1385/2/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14534226
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646805
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات وواردات دام زنده و فراورده‌های خام دامی و نهاده‌های خوراک دام و طیور، سم و واکسن و داروهای دامی و طیور و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم و انبار و مخازن جهت نگهداری نهاده‌های دامی بمدت نا معلوم. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584014
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای الهیار علم بیگی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علینقی جعفری گواسرائی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین علم بیگی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای مهدی محسنی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران و هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره (الهیار علم بیگی) همراه با نائب رئیس هیئت مدیره (آقای علینقی جعفری گواسرائی) یا عضو هیئت مدیره (محمد حسین علم بیگی) متفقا با مهر شرکت معتیر میباشد و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584020
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. محل شرکت به تهران امانیه خیابان شهید سید ابراهیم مهری خیابان مشیری پلاک ۸ طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584028
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای الهیار علم بیگی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علینقی جعفری گواسرائی کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد حسین علم بیگی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۱/xxx۸ تعیین گردیدند موسسه امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و اقای علی بحری کد ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428552
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد حسین کریمی کد ملی xxxxxxxxx۴ و سید رسول کرامت لله لو کد ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی نظری کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428564
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید رسول کرامت لله لوکد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد حسین کریمی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی نظری کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته وبرات و اسناد با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015286
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علینقی جعفری گواسرائی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره کامران تاج بخش کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره مهدی نظری کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و قرارداها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیأت مدیره متفقا " با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015297
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علینقی جعفری گواسرائی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کامران تاج بخش کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی نظری کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380756
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی بحری کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038749
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۳ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم بهxxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768304
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: " خرید، اداره، ایجاد و توسعه تکمیل و فروش واگذاری انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی و ساختمانی و خدماتی و پیمانکاری بررسی و مطالعه و تهیه و اجرای انواع طرحهای تولیدی خدماتی بازرگانی و تولیدی و عمرانی در طرحهای یاد شده خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش صادرات وواردات کلیه کالاهای مجازو ترخیص کالا از گمرکات کشور تحصیل هر گونه وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور انجام خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز شرکتها در زمینه های تولید و توسعه و تکمیل و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت افزایش کارایی انها اخذ هر گونه نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات و منابع موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی ارائه هر گونه مشاوره بازرگانی پیمانکاری و خدماتی در حوزه مواد غذایی و کشاورزی انجام هر گونه عملیات فراوری اعم از بسته بندی در صنعت مواد غذایی و اماده نمودن محصول جهت ارائه به مصرف کنندگان نهایی. تهیه وتولیدو توزیع مواد غذایی و ارائه طرح مشاوره و اجرا در زمینه کلیه پروژه های پیمانکاری و خدماتی شامل ساختمانی و نماسازی و بناسازی و احداث اماکن عمومی و خصوصی و اداره نمودن اماکن پذیرایی عمومی و خصوصی مبادرت به جذب سرمایه گذاران خارجی جهت مشارکت در پروژه های تولیدی و بازرگانی خدماتی و پیمانکاری مشارکت و انعقاد قرارداد در پروژه های پیمانکاری و ساختمانی و تاسیساتی. دامداری و دامپروری و کشاورزی وکلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768309
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران تاج بخش باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هئیت مدیره آقای علینقی جعفری گواسرائی باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای مهدی نظری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی هئیت مدیره تاتاریخ ۲۲/۰۵/xxx۵ تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768316
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران تاج بخش کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علینقی جعفری گواسرائی کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی نظری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی هئیت مدیره تاتاریخ ۲۲/۰۵/xxx۵انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698195
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره به سمتهای ذیل برای بقیه مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب شدند قای کامران تاج بخش کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل آقای علینقی جعفری گواسرائی کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای صابر یونس نیا کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635199
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هئیت مدیره عبارتند از:آقای صابر یونس نیا xxxxxxxxx۴ و اقای علینقی جعفری گوا سرائی کد ملی xxxxxxxxx۷ و اقای کامران تاج بخش کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635200
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علینقی جعفری گواسرائی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هئیت مدیره آقای کامران تاج بخش ش م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره آقای صابر یونس نیا ش م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته وبرات و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هئیت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635203
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385552
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان امیر اردشیر لاریجانی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیر رنجبر کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای صابر یونس نیا کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا ۶/۹/۹۳ انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385553
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیر اردشیر لاریجانی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل امیررنجبر xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره صابریونس نیا xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً یا مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268353
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
پیرو آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۸/۹۲ اعلام میدارد کدملی آقای امیر رنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره xxxxxxxxx۷ صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243238
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
پیرو آگهی صادره بشمارهxxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ۱۵/۷/۹۲ بدینوسیله اعلام می گردد:
نام آقای امیر رنجبر بشماره ملیxxxxxxxxx۴ بسمت رییس هیئت مدیره صحیح میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196856
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء:
آقای جعفر رحمان زاده xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
آقای امیرحسین رنجبر xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
آقای صابر یونس نیا xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.
کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196857
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس وفادار کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ب ـ آقایان جعفر رحمان زاده کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای امیر رنجبر کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای صابر یونس نیا کدملی xxxxxxxxx۴
به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914619
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۹/xxx۳
در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914620
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر رحمان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۶/۹/xxx۳
۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و یا مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595165
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۹/xxx۳

در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11966292
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر رحمان‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۶/۹/xxx۳

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و یا مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707269
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۰۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11239264
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و یا مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۰۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704369
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدیروغن خوراکی دانه طلایی آملسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394796
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514907
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۴/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112230
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9635781
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

در تاریخ۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10548374
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محسنی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ۲ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596568
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید محمد احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهمن اصلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱

در تاریخ۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9603842
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبداله رنجبر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمد احمدیان بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای منوچهر دلفانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی محسنی‌نژاد (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۸/۵/۹۱.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یا منوچهر دلفانی همراه یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10447478
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد احمدیان و آقای عبداله رنجبر و آقای بهمن اصلانی و آقای منوچهر دلفانی و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۱۸/۵/۹۱. در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10309694
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۲/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200910
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد فلاح به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887998
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محمد احمدیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهمن اصلانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم مریم ابدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی محسنی‌نژاد (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۱۰/xxx۰.

۲ـ کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10448134
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۰/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد احمدیان و خانم مریم ابدی و آقای بهمن اصلانی تا تاریخ ۲۲/۱۰/xxx۰. در تاریخ ۱۶/۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588803
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۸/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۳/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11923265
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاصبه شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مدیر‌عامل متفقاً با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر‌عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲/۶/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11376986
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص بشماره ‌ثبت۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای اکبر صیام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی برنا به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۵/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540611
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۰/۳/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434522
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد احمدیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محسنی نژاد (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۲/xxx۰. ۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب نائب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی ازا عضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳۰/۳/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468154
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۲/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر و آقای سیدمحمد احمدیان و آقای بهمن اصلانی تا تاریخ ۲۱/۲/xxx۰. در تاریخ ۳۰/۳/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10393178
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد احمدیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی بخشی زاده به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبداله رنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اصلانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی بین المللی بانک پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای فیروز دولت آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محسنی نژاد (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۹. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضا متفقا با مهر شرکت و یا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770395
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل سهامی خاص به شماره ‌ثبت ۲۷۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۶۴۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۸/۱۰/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر و آقای سید محمد احمدیان و آقای محمدعلی بخشی‌زاده و آقای بهمن اصلانی و شرکت بازرگانی بین‌المللی بانک پاسارگاد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فیروز دولت‌آبادی تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۹.

در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات