راهبرد توسعه ایرانیان

شرکت راهبرد توسعه ایرانیان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10103046726 (فعال)
7
افراد
19
آگهی‌ها
3123
شماره ثبت
1385/5/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14213412
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ الف ـ تراز سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ب ـ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بشماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمیه غلامحسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت و روزنامه کثیر الانتشار رسالت نیز به عنوان روزنامه دوم انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821192
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ الف ترازنامه سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ب موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بشماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه غلامحسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت نیز به عنوان روزنامه دوم انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682118
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ سهام وثیقه مدیران به یک سهم کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682126
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ الف تعیین سمت مدیران: شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای احمد محمود مولائی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای اصغر فرج اللهی شاهرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای جواد قویدل پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت همیاران ساعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای عبدالرضا ابولهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت نام آوران تجارت راه ابریشم کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای محمد کرمی پور عباس آبادبه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عباس شهیدزاده اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ب کلیه چک‌ها و اوراق بهادار سفته و بروات و کلیه قراردادهای داخلی و خارجی با امضای آقای عباس شهیدزاده اسدی مدیرعامل و امضاء آقای احمد محمود مولائی کرمانی رئیس هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد_بود. ضمنا امضاء کلیه مکاتبات و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682136
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت همیاران ساعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت نام آوران تجارت راه ابریشم کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ب موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران بشماره ثبت وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمیه غلامحسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت نیز به عنوان روزنامه دوم انتخاب گردید. د) صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت منتهی به سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ ارائه و مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392349
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۹۵ انتقال شرکت راهبرد توسعه ایرانیان (سهامی عام) در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۵ بشماره ثبت xxx۳ در اداره ثبت شرکت‌های ثبت رفسنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. مستند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۲ مرکز اصلی شرکت به نشانی شهرستان رفسنجان کیلومتر ۱۰ جاده رفسنجان کیلومتر ۱۰ جاده رفسنجان کرمان شهرک مجتمع صنعتی ولیعصر (عج) کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت‌های ثبت رفسنجان تحت شماره xxx۳ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389068
آگهی انتقالی شرکت راهبرد توسعه ایرانیان (سهامی عام) شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
بموجب نامه شماره ۲۹ ـ ر ت ۱ ـ ۹۳ مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۲ مرکز اصلی شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شماره ثبت xxxxxx واحد ثبتی تهران به شهرستان رفسنجان ـ کیلومتر ده جاده رفسنجان ـ کرمان، شهرک مجتمع صنعتی ولیعصر (عج) کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۳ بثبت رسید و در تاریخ ۳۰/۰۷/xxx۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585601
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت در حوزه ثبتی تهران به استان کرمان شهرستان رفسنجان ـ کیلومتر ۱۰ جاده رفسنجان ـ کرمان ـ شهرک مجتمع صنعتی ولیعصر(عج) کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343065
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان xxxxxxxxx۰۷ و شرکت همیاران ساعی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت بازرگان راه پویان عصر خاورمیانهxxxxxxxxx۰۳ و شرکت همراه ارتباط تالیا xxxxxxxxx۲۴ و شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ آقایان احمد محمود مولائی کرمانی xxxxxxxxx۰ و مسعود ترک زاده به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343075
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای حسین بهرامپور xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید بازرگان هرندی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت همراه ارتباط تالیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا بیگی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر فرج الهی شاهرخ آبادی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت همیاران ساعی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر آذین xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس شهیدزاده اسدی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
ـ کلیه چک ها اسناد و اوراق بهادار سفته و بروات و کلیه قراردادهای داخلی و خارجی با امضای آقای عباس شهیدزاده اسدی به عنوان مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان حسین بهرامپور رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا بیگی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد. ضمنا امضاء کلیه مکاتبات و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078601
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان با نمایندگی آقای حسین بهرام پور بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت همراه ارتباط تالیا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بازرگان هرندی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر آذین بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بیگی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت همیاران ساعی سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر فرج الهی شاهرخ آبادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس شهیدزاده اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۴/۹۲.
۲ـ کلیه چکها اسناد و اوراق بهادار سفته و بروات و کلیه قراردادهای داخلی و خارجی با امضای آقای عباس شهید زاده اسدی به عنوان مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان حسین بهرامپور رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا بیگی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. ضمنا امضا کلیه مکاتبات و اسناد اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655770
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی‌ عام به شماره ثبت۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان با نمایندگی آقای حسین بهرام پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت همراه ارتباط تالیا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بازرگان هرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت همیاران ساعی سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر فرج الهی شاهرخ آبادی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر آذین به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بیگی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین بهرام پور به نمایندگی از شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره یا آقای علی اکبر آذین همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655793
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای احمدمحمود مولائی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت و ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر آذین و شرکت همراه ارتباط تالیا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بازرگان هرندی و شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان با نمایندگی آقای حسین بهرام پور و شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بیگی و شرکت همیاران ساعی سهامی خاص با نمایندگی آقای اصغر فرج الهی شاهرخ آبادی تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۲
در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11708286
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس اصلی، آقای احمدمحمود مولائی‌کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت و ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی اکبر آذین و شرکت همراه ارتباط تالیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید بازرگان هرندی و شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان با نمایندگی آقای حسین بهرام‌پور و شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بیگی و شرکت همیاران ساعی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اصغر فرج‌الهی‌شاهرخ‌آبادی تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۲

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11744510
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی‌ عام به شماره ثبت۲۷۷۹۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان با نمایندگی آقای حسین بهرام‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت همراه ارتباط تالیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید بازرگان‌هرندی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت همیاران ساعی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای اصغر فرج‌الهی‌شاهرخ‌آبادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی راه پویان عصر خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی اکبر آذین به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نئوپان دوازده فروردین رفسنجان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا بیگی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین بهرام‌پور به نمایندگی از شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره یا آقای علی‌اکبر آذین همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636227
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۶۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان مطهری خیابان کوه نور نبش خیابان هفتم پلاک ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10035142
آگهی تغییرات شرکت راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۶۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور نبش خیابان هفتم پلاک ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628158
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیس و ایجاد کارخانجات تولیدی و خدماتی و بازرگانی و تولید انواع کابل و فیبر نوری و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با موضوع شرکت خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مشارکت در طرح و ساخت و تجهیز و تاسیس کارخانههای تولیدی و صنعتی و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور و انجام فعالیتهای مجاز در راستای موضوع و اهداف شرکت.
۲ـ نام شرکت به "راهبرد توسعه ایرانیان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11139663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد توسعه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۶۷۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تاسیس و ایجاد کارخانجات تولیدی و خدماتی و بازرگانی و تولید انواع کابل و فیبر نوری و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با موضوع شرکت خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مشارکت در طرح و ساخت و تجهیز و تاسیس کارخانه های تولیدی و صنعتی و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور و انجام فعالیتهای مجاز در راستای موضوع و اهداف شرکت.

۲ـ نام شرکت به "راهبرد توسعه ایرانیان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات