سرمایه گذاری معیار صنعت پارس

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103044460
9
افراد
23
آگهی‌ها
271598
شماره ثبت
1385/3/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12074559
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ و صورت جلسه تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید.مؤسسه حسابرسی نیک روشان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسة حسابرسی هادی حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های ابرار و ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597234
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ نامه شماره xxxxxxمورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمیرا عرفانیان آسیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای حسن باقری جبلی خارج از اعضا ی هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برا ی بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید حق امضای کلیه اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته بروات و قردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی ازاعضای هیات مدیره ویا دونفر ازاعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل و یا یکی ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت مهندسی فن گستر پارس ش م xxxxxxxxx۷۹ شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس ش م xxxxxxxxx۲۸ ـ شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر ش م xxxxxxxxx۰۰ آقای حمید جعفری ک م xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی ک م xxxxxxxxx۰ و آقای عطاءاله برنا ک م xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی نیک روشان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هادی حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه های ابرار و ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیال سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376026
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی فن گستر پارس به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمدرضا حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس به شماره ثبت xxx۵۳ به نمایندگی سعید نخستین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و آقای عطاءاله برنا ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک ـ سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیارصنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن باقری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک, سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072985
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری معیارصنعت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰۶/ت۳۲/۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ محمد حسن عرفانیان آسیایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012477
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن باقری جبلی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا حسینیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید نخستین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای عطااله برنا به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمدرضا احمدی تنکابنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف اندیش به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «ابرار» و «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسن باقری جبلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سعید نخستین و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عطااله برنا و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی نائینی و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدرضا حسینیان تا تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارسسهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695968
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۱۹/۰۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11325452
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رهبین به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۸/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468299

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468318

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان قائم مقام فراهانی خیابان دهم پلاک ۲۴ طبقه ۷ واحد ۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9553257
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان قائم‌مقام فراهانی خیابان دهم پلاک ۲۴ طبقه ۷ واحد ۳۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129153
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ بانک ملت شعبه شهید سرافراز پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10899255
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792020
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین پاژ سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای سعید نخستین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فولاد غرب آسیا سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ژرف اندیشان فن‌گستر پارس سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای حسن باقری‌جبلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا احمدی‌تنکابنی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه آرین‌پاژ سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای نادر سلیمانی‌بزچلوئی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه تجارت و رهیاب فن گستر پارس سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای عطااله برنا به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای شاهین چراغی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای محمدرضا احمدی‌تنکابنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۱.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11800510
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین پاژ سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سعید نخستین و شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسن باقری جبلی و شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه آرین پاژ سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نادر سلیمانی‌بزچلوئی و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای شاهین چراغی و شرکت فولاد غرب آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عطااله برنا و شرکت مهندسی فن گستر پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا احمدی‌تنکابنی تا تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۱.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11087689
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ تعداد xxxxxx۳ سهم از سهام بی‌نام شرکت به سهام با‌نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم آن با‌نام می‌باشد.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779801
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌ عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸به تصویب رسید.

۲ ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین‌پاژ سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی‌نائینی و شرکت فولاد غرب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی و شرکت ژرف‌اندیشان فن‌گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسن باقری‌جبلی و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن‌گستر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عطااله برنا و شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه آرین پاژ سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر سلیمانی‌بزچلوئی و شرکت مهندسی فن‌گستر پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا احمدتنکابنی و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پدرام شفیعی تا تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۰.

۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11352890
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به‌ شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت فولاد غرب آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا خلیقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری و توسعه آرین‌پاژ سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر سلیمانی‌بزچلوئی به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ژرف‌اندیشان فن‌گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن باقری‌جبلی به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی فن‌گستر پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا احمدی‌تنکابنی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه تجارت رهیاب فن‌گستر سهام خاص با نمایندگی آقای عطااله برنا به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بازیافت خودروهای فرسوده آرین‌پاژ سهامی خاص با نمایندگی خانم نیره ابراهیمی‌نائینی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت فن و توسعه صنعت یار ایرانیان با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای پدرام شفیعی به سمت عضو هیئت‌‌مدیر (بعنوان عضو علی‌‌البدل) و آقای محمدرضا احمدی‌تنکابنی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۰.

۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا با امضای دو نفراز اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۲/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10417671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابری و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «ابرار» و «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11918434
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ قائم‌مقام فراهانی خ دهم پلاک ۵ طبقه ۲ واحد ۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات