توسعه پارس نتاس

شرکت توسعه پارس نتاس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103042361 ()
4
افراد
15
آگهی‌ها
273347
شماره ثبت
1385/3/22
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه پارس نتاس

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه پارس نتاس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12511015
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حیدری شادهی با کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای قائم موهبتی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل جدید شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368948
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302896
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۷۳۳۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۳۰/۰۴/xxx۴ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ کلمه تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ سهوا از قلم افتاده است که بدین وسیله تصحیح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286800
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی قاضی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286808
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی قاضی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286813
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی قاضی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286829
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس شرکت سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی قاضی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286842
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی قاضی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار توسعه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286847
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به بیست و نهم اسفندماه همان سال پایان می یابد تغییر یافت و ماده مربوطه نیز در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286854
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی قاضی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286870
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286880
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی قاضی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294666
آگهی تغییرات شرکت توسعه پارس نتاس سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625724
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه پارس نتاس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بانک ایران زمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
شرکت خدمات ارزی و صرافی ایران زمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625727
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه پارس نتاس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۳/۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به «توسعه پارس نتاس» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات