مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد

شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103042357 ()
10
افراد
26
آگهی‌ها
267436
شماره ثبت
1384/12/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14423829
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ در خصوص ثبت صورتجلسه هیئت مدیره تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۶ سمت اعضاء اشتباه درج گردیده که به شرح ذیل اصلاح می گردد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی عباس کفافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی مرتضی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی سحر کمال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی فاطمه فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای علی جودار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331563
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبتxxx۸۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی به شماره ثبتxxx۷۳ وشناسه ملیxxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331572
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل برطبق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره می باشد..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710206
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی و اعلامیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710212
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ - شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ - شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ - شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ - شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710220
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی مرتضی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی فاطمه فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی عباس کفافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی علی جودار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی سحر کمال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260003
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ و پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx تصمیمات ذیل اتخاذگردید: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدندکه در آگهی مذکور از قلم افتاده وبدینوسیله اصلاح می‌گردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233747
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233759
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسعد نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره - ذبیح اله خزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - عباس کفافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره - مرتضی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره - سحر کمال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء «مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره» و یا «دو نفر از اعضای هیات مدیره» ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12614010
آگهی تغییرات شرکت مديريت بازرگاني آينده نگر پاسارگاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دهم، پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464529
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود xxxxxxxxx۷۳ شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756570
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741186
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی ذبیح اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی اسعد نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی عباس کفافی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی مرتضی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مهدی علیخانی مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته ها و قراردادها با دو امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و مکاتبات عادی که به مجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضای مدیر عامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیچ یک از دارندگان امضای مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیئت مدیره .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725871
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348789
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سالxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240700
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی علی خانی مهرجردی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به جای امیرعباس کریم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
مهدی علی خانی مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل انتخاب گردید.
اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972803
آگهی اصلاحی شرکت مدیریت بازرگانی آینده‌نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
پیرو آگهی به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۵/۱۰/۹۱ نام صحیح بازرس علی البدل موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ میباشد مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932924
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ عبارت سبدگردانی کلیه سهام و اوراق بهادار از موضوع شرکت حذف و بند ۸ ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11336966
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ عبارت سبدگردانی کلیه سهام و اوراق بهادار از موضوع شرکت حذف و بند ۸ ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925677
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صنایع اندیشان به ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به ش م xxxxxxxxx۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۵۰ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به ش م xxxxxxxxx۴۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ ذبیح اله خزایی به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره، اسعد نیازمند به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، امیرعباس کریم زاده به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به سمت مدیرعامل مرتضی بهشتی روی به ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد و قاسم عابدی به ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی که بوجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت باشد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294812
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صنایع اندیشان به ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به ش م xxxxxxxxx۰۰ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۷۳ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۵۰ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به ش م xxxxxxxxx۴۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ ذبیح اله خزایی به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره، اسعد نیازمند به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، امیرعباس کریم زاده به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به سمت مدیرعامل مرتضی بهشتی روی به ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد و قاسم عابدی به ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی که بوجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت باشد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 456937

آگهی تصمیمات شرکت مدیریت بازرگانی
آینده نگر پاسارگاد
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396015
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11433274
آگهی تغییر محل شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۹ محل شرکت به تهران ـ بلوار آفریقا ـ بعد از چهارراه جهان کودک ـ نرسیده به میرداماد ـ نبش سپیدار ـ پ ۶۱ ـ ط ۴ ـ واحد جنوبی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11991073
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ذبیح‌اله خزایی به نمایندگی از شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اسعد نیازمند به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی بهشتی‌روی به نمایندگی از شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و قاسم عابدی به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید حمید میرمعینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسین خواجویی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته و بروات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670354
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پارساگاد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۷۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین‌پور بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان ـ شرکت سرمایه‌گذاری پارس حافظ ـ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد ـ شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد ـ شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباط پاسارگاد آریان.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات