توسعه سرمایه رسا

شرکت توسعه سرمایه رسا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103041069
26
افراد
35
آگهی‌ها
269142
شماره ثبت
1385/2/9
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه سرمایه رسا

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه سرمایه رسا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14836002
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749505
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای حامد رزمجوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت واسپاری توسعه گستر برنا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره ( جایگزین آقای احمدحسین عظیمی ) گردیدند . در نتیجه آقای حامد رزمجوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای فریدون امجدیان با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب و بقیه اعضاء در سمت خود برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره ابقاء گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705133
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای توحید قاسمی آق گنبد کدملی : xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رادین ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ( به جای آقای یعقوب محمودی ) به عنوان رییس هیات مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب و بقیه اعضاء در سمت خود برای باقیمانده دوران تصدی ابقاء گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630542
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد امین صید آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره ( جایگزین آقای حسین نوازنی ) گردیدند هیات مدیره در راستای اجرای مفاد ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اختیار حاصل از ماده ۵۸ اساسنامه ، اختیارات مندرج در بندهای ۱۷ ، ۱۵ ، ۱۲ ، ۱۱ ، ۸ ، ۷ ، ۶ ، ۴ ، ۱ و ۱۸ از ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل با حق توکیل به غیرتفویض و مقرر نمود در خصوص موارد تفویض شده هیات مدیره را در جریان امور قرار دهد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566464
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : - آقای یوسف باقری حسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ساربان سرمایه ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیات مدیره { جایگزین آقای مهرداد احمدشعربافی } گردید و آقای فریدون امجدیان با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای یوسف باقری حسنی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب و بقیه اعضاء در سمت خود برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره ابقاء گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485480
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت ساربان سرمایه ایرانیان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ( به جای شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۷۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ) برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214830
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب محمودی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رییس هیات مدیره احمد حسین عظیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت واسپاری توسعه گستر برنا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداداحمدشعربافی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای فریدون امجدیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین نوازنی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. ـ هیات مدیره اختیار حاصل از ماده ۵۸ اساسنامه و اختیارات مندرج در بندهای ۱۸،۱۷،۱۵،۱۲،۱۱،۸،۷،۶،۴،۱ از ماده ۵۲ اساسنامه شرکت و همچنین نظارت بر شرکت های تابعه را به مدیرعامل با حق توکیل به غیر تفویض نمود ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177841
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله داوودیه ـ خیابان نفت شمالی ـ خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ـ پلاک xxx ـ طبقه سوم ـ واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099481
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت واسپاری توسعه گستر برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653908
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد احمدشعربافی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558275
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502590
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدحسین عظیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوران تصدی معرفی و جایگزین مهدی ازگلی نژاد گردیدند. مهدی علیخانی مهرجردی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و احمدحسین عظیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب و بقیه اعضاء در سمت خود برای باقیمانده دوران تصدی ابقاء گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110892
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی ازگلی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مهدی علی خانی مهرجردی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیات مدیره یعقوب محمودی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیات مدیره فریدون امجدیان با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیات مدیره حسین نوازنی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اختیارات مندرج در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۸ از ماده ۵۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065971
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت ایرانی تولید اتومبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765537
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی ازگلی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوران تصدی بجای محبوب مالکی انتخاب گردید. یعقوب محمودی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیات مدیره و مهدی ازگلی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و حسین نوازنی با کد ملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهد آور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید بند ۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی. بند ۴: نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. بند ۶: افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. بند ۷: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت. بند ۸: تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. بند ۱۱: مبادرت به تقاضا و اقدام و پیگیری در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. بند ۱۲: تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. بند ۱۵: تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات و درخواست اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق مشارکت و قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. بند ۱۷: انجام کلیه اقدامات لازم در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. بند ۱۸: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در حهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و …. شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن – و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. محل شرکت به تهران خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، پلاک xxx طبقه چهارم به کد پستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742825
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه گستر برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی آقای محبوب مالکی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بنمایندگی آقای مهدی علی خانی مهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای حسین نوازنی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بنمایندگی آقای مجید سوری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی آقای یعقوب محمودی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود جعفری به کدملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت با مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701320
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی علی خانی مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بجای آقای محمد رضا علوب برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673994
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب محمودی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره بجای آقای ناصر اکبری صفا برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت با مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621542
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمايه رسا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ) به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12539274
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمايه رسا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، کوچه شهید عاطفی، پلاک ۸۵ واحد۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702249
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود جعفری کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بجای آقای محمد جعفر دوست بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ـ آقای ناصر اکبری صفا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بجای آقای سعید زین ساز به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. هیأت مدیره اختیارات بندهای ماده ۵۲ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود ۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی. ۴: نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. ۶: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۷: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت. ۸: تعهد ظهر نویسی قبول پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۱۱: مبادرت به تقاضا و اقدام و پیگیری در مورد ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۱۲: تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. ۱۵: تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق مشارکت و قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۱۷: انجام کلیه اقدامات لازم در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۱۸: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و..... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش و فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری تعیین و گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و..... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت، را به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیرتفویض و مقرر نمود در خصوص موارد تفویض شده هیأت مدیره را در جریان امور قرار دهد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621718
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محبوب مالکی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه گستر برنا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رییس هیأت مدیره ـ آقای محمد رضا علوب با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رییس هیأت مدیره ـ آقای سعید زین ساز با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ آقای مجید سوری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ آقای محمد جعفر دوست با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند. اختیارات مندرج در بند های ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ از ماده ۵۲ اساسنامه شرکت و همچنین نظارت بر شرکت های تابعه به مدیرعامل با حق توکیل به غیر تفویض گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی , تعهد آور، الزام آور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621720
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار داد. اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت توسعه گستر برنا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ـ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ـ شرکت سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250694
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محبوب مالکی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه برنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و آقای سعید زین ساز با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو و آقای محمد جعفردوست با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو و مدیرعامل و آقای محمدرضا علوب با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید سوری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سایپا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229734
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای یداله علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982737
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید زین ساز به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به ش م xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر دوست به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رادین به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید سوری به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا فراست به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه برنا به ش م xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا علوب به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به ش م xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و پرویز درخشان به ک م xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608646
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۹/۴/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: بهرام آکسته به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به جای عبدالوهاب علیزاده خرازی بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10901704
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۹/۴/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: بهرام آکسته به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به جای عبدالوهاب علیزاده‌خرازی بسمت عضو هیات‌مدیره برای باقی‌ مانده مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736542
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10035987
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۹/۸۹ حبیب اله خدایی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید سوری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرک سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید زین ساز به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد بهرامی جوبه به ش ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و عبدالوهاب علیزاده خرازی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک، سفته، قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836597
آگهی تصمیمات شرکت شبکه مبادلات غیر بورس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت مدیریت سرمایه برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و حبیب‌اله خدایی به کدملی xxxxxxxxx۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415358
آگهی تصمیمات شرکت شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش و نوسازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11949019
آگهی تصمیمات شرکت شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۹ نام شرکت از شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به توسعه سرمایه رسا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467227
آگهی تغییرات شرکت شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ سعید زین ساز به جای علی آزاد به نمایندگی از شرکت ایران خودرو برای بقیه مدت تصدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11923592
آگهی تغییرات شرکت شبکه مبادلات غیربورسی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهام عام بشماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات