ماندگار مهر سازه

شرکت ماندگار مهر سازه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103007260 ()
0
افراد
7
آگهی‌ها
274312
شماره ثبت
1385/4/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10582951
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۳۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو هادوی به عنوان بازرس اصلی، مؤسسه حسابرسی آرمون‌گستران پیشگام به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668251
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۷۴۳۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت‌آباد بالاتر از میدان سرو خ آسمان چهارم شرقی پلاک ۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10040090
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد صادقی رینه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی سپاهی درانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن محمودکلایه بسمت عضو هیئت مدیره و آقای داود حبیبی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضاقلی دیهیم بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن محمودکلایه بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۸/۸۹ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک و سفته به امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ممهور با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۹/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546189
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۷۴۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهمن یزدانی اله بخش به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید قنبری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۷/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی سپاهی درانی و آقای حسن محمودکلایه و آقای محمد صادقی رینه و آقای داود حبیبی و آقای رضاقلی دیهیم تا تاریخ ۱۴/۷/xxx۰. در تاریخ ۲۳/۸/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204858
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره ۲۷۴۳۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد صادقی‌رینه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی سپاهی‌درانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن محمودکلایه به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای داود حبیبی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضاقلی ‌دیهیم به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای داود حبیبی به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک و سفته به امضا رئیس هیئت‌مدیره ممهور با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619539
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۷۴۳۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای بهمن یزدانی اله‌بخش به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید قنبری به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای‌اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۷ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۱/۷/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666040
آگهی تغییرات شرکت ماندگار مهر سازه سهامی عام به شماره ثبت۲۷۴۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۷۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا ستارزاده به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۴/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات