توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد

شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102995000
5
افراد
7
آگهی‌ها
259371
شماره ثبت
1384/8/23
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13590999
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران میدان توحید خیابان ستارخان خیابان باقرخان پلاک ۸۵ طبقه ۳ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353164
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از پنج نفر به سه نفر کاهش یافت و ماده ۴۱ اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353175
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا براواندر با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم فریبا دستیار با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان سعید صادق پور با کدملی xxxxxxxxx۱ و علی رضا واحد وخشوری با کدملی xxxxxxxxx۰ و حسام الدین خاجی با کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377729
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کار آمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید صادق پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و علیرضا واحد وخشوری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسام الدین خاجی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481209
آگهی تغییرات شرکت توسعه مديريت و سرمايه گذاري كار آمد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۲۱/ ۴/ xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل از موضوع فعالیت شرکت حذف گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد: مدیریت سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار و فلزات، کشاورزی و سایر بورسهایی که در آینده تاسیس خواهند شد پورتفولیوگردانی (سبد گردانی) سهام یا سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور ارائه مشاوره در زمینه خرید و فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا سایر بورسهایی که در آینده ایجاد می شود و یا سهام شرکتهای خارج از بورس برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در داخل و خارج از کشور مدیریت امور سهام سایر شرکتها و اشخاص و خرید و فروش سهام آنها در بورسهای داخل و خارج کشور و همچنین بازارسازی و سبدگردانی سهام آنها. نشانی شرکت به تهران ـ میدان توحید، خیابان ستارخان، پلاک ۶۰، واحد۵ با کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11406205
آگهی تغییر محل شرکت توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری کارآمد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۹۳۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۶/۵/۸۹ محل شرکت به تهران‌ـ خ کارگر شمالی خیابان شانزدهم شهید فرشی‌مقدم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران واحدxxx‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عبارات (طراحی و اجرای دوره‌های مختلف آموزشی در زمینه‌های مدیریت سیستم‌ها منابع انسانی بهره‌وری کیفیت برای واحدهای تابعه) به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901518
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۹۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۷ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. سید ابورضا رضوی به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا براواندر به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید رضا سیدزاده ـ سعید صادق‌پور ـ محمدرضا نظری ـ محسن مقدادیحیایی ـ علیرضا واحدوخشوری. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۷ سید رضا سیدزاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نظری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید صادق‌پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر یا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء آقایان علیرضا واحد‌وخشوری و یا محمدرضا نظری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات