پاک شیمی غرب

شرکت پاک شیمی غرب (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102979359 (فعال)
8
افراد
11
آگهی‌ها
257695
شماره ثبت
1384/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14391930
آگهی تغییرات شرکت پاك شيمي غرب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: نبی جاهد به ش م xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مجید اعرابی پور به ش م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی جاهد به ش م xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.کلیه اسناد و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همینطور کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی بر سال xxx۶.۱۲.۲۹ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به عنوان بازرس اصلی و مهرداد صالحی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881391
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران بزرگراه نواب صفوی خیابان آذربایجان بزرگراه نواب صفوی پلاک xxx ساختمان تجاری اداری شهاب ۳ طبقه پنجم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744150
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین فتوحی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201295
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیات مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند. آقای نبی جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای مجید اعرابی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201302
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951126
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۳ بتصویب رسید موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای صفر نجفی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423571
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید اعرابی پوربا کد ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای علی جاهد با کد ملیxxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره آقای نبی جاهد با کد ملیxxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها عقود اسلامی با امضای مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و ادارای با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423575
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423577
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای نبی جاهد به کد ملیxxxxxxxxx۷ و آقای مجید اعرابی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی جاهد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886821
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: عبارتی از جمله (خرید و فروش ـ صادرات و واردات مشتقات نفتی و انواع محصولات پتروشیمی) به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نبی جاهد به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال افزایش داد. مجید اعرابی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال افزایش داد. ابراهیم اعرابی پور فرزند ماشاء الله به ش ش xxx۹ صادره از تهران به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. علی جاهد فرزند امراه به ش ش ۱۷ صادره از اردبیل به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. نبی جاهد به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی جاهد به کدملی xxxxxxxxx۹ و مجید اعرابی پور و ابراهیم اعرابی پور به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ابراهیم اعرابی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و علی جاهد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نبی جاهد بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810525
آگهی تغییرات شرکت پاک شیمی غرب با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۲۵۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۳۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: عبارتی از جمله (خرید و فروش ـ صادرات و واردات مشتقات نفتی و انواع محصولات پتروشیمی) به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نبی جاهد به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال افزایش داد. مجید اعرابی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال افزایش داد. ابراهیم اعرابی‌پور فرزند ماشاء‌الله به ش ش xxx۹ صادره از تهران به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. علی جاهد فرزند امراه به ش ش ۱۷ صادره از اردبیل به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تغییر یافت. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. نبی ‌جاهد به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی جاهد به کدملی xxxxxxxxx۹ و مجید اعرابی‌پور و ابراهیم اعرابی‌پور به سمت اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ابراهیم اعرابی‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی جاهد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نبی جاهد بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات