خدمات تلفنی پارسان لین

شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102965916 (فعال)
11
افراد
34
آگهی‌ها
572
شماره ثبت
1384/7/11
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1396/1/20 انقضا 1397/2/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14777657
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید. آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آوای عرصه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت آوای نور پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777666
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آوای عرصه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت آوای نور پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیأت مدیره و آقای مهران مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیأت مدیره و خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423776
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران، شهرستان پردیس، بخش بومهن، دهستان کرشت، روستا مرادتپه، شهر پردیس فاز ۶، جاده تهران دماوند (پارک فناوری)، کوچه نوآوری ۳، پلاک ۳۸، طبقه همکف، کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186654
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ تصویب گردید. ـ علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007360
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهران مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به جای سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595867
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595877
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086136
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیأت مدیره وسهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086149
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. - سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به عنوان بازرس اصلی به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ وعلی جهانگیری به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704152
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333187
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۵۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194487
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۵۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۱۱/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194858
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۵۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۱/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1555863
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان‌لین سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مذکور مورخ ۷/۴/۹۳ که در محل شرکت و با حضور کلیه سهامداران تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به سمت بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379201
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1373273
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
شرکت مذکور تحت شماره xxxxxx در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و اخیراً پرونده شرکت به این اداره ارسال و مرکز اصلی آن به بومهن پارک فناوری پردیس کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافته و در تاریخ ۷/۱۲/۹۲ تحت شماره xxx در دفتر ثبت شرکتهای این اداره کل به ثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233356
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مرکز شرکت به بومهن ـ پارک فناوری پردیس کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه اصلاح گردید.
ماده (۴) اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214246
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پانصد هزار سهم ده هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل آورده نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال طی گواهی شماره xxx۲/xxx/۴۷ مورخ ۲۴/۶/۹۲ بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۸/۹۲ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147955
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047099
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس شماره ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت بازرس اصلی و علی جهانگیری شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046004
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید زمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033437
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انجام امور انفورماتیکی و مخابراتی شامل فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و سیستمهای مخابراتی و شبکه‌های رایانه‌ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و ارائه خدمات تلفنی و مخابراتی داخلی و بین المللی و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و سیستمهای مخابراتی و فعالیت در زمینه سیستمهای ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و انجام پژوهش در زمینه موضوع فعالیت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946671
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: سعید فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید امامی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978170
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۳۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: سعید فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رضا فاتح به ش.ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مجید امامی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893600
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۱ نام شرکت به شرکت خدمات تلفنی پارسان لین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099081
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۱ نام شرکت به شرکت خدمات تلفنی پارسان لین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693184
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۳۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. علی جهانگیری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11689716
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۳۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. علی جهانگیری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527450

آگهی افزایش سرمایه شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط
سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx۰۰/xxx/۴۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9890060
آگهی افزایش سرمایه شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۶۳۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx۰۰/xxx/۴۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11203131
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خیابان خرمشهر پلاک xxx طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931005
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ و مجید امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله فاتح به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجید امامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9767725
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. علی جهانگیری بسمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح و عبداله فاتح و مجید امامی و رضا فاتح.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ سعید فاتح بسمت رئیس هیئت‌مدیره، عبداله فاتح بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مجید امامی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با دو امضاء از ۴ امضا اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11862706
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ سعید زمانی خارج از اعضا هیات‌مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با دو امضا از چهار امضا اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات