توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا

شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102963251 (فعال)
9
افراد
22
آگهی‌ها
256040
شماره ثبت
1384/7/5
تاریخ تأسیس

شرکت‌های زیرمجموعه توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14545095
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۹۰/xxxxxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید . موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545089
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۹۰/xxxxxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهره زرمندیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شبنم فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و مراسلات و احکام و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات بندهای ۱ ، ۴ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545083
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۹۰/xxxxxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند آقای داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم زهره زرمندیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم شبنم فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545078
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۹۰/xxxxxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ بتصویب رسید . موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744356
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید مطهری خیابان شهید استاد مطهری خیابان میر عماد پلاک ۱ طبقه اول واحد شرقی کدپستی: xxxxxxxxx۸ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247124
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
پیرو آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۶/۱۰/xxx۵ اعلام می‌دارد که سمت آقای حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218319
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۵۲ , xxx , xxx مورخ ۱۵/۹/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره زهره زرمندیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شبنم فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و مراسلات و احکام و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبرمی باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218273
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۵۲ , xxx , xxx مورخ ۱۵/۹/xxx۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - زهره زرمندیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - شبنم فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354983
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری ماركوپولو آسیا شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/xxx/xxx مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ سازمان میرات فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345496
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری ماركوپولو آسیا شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ و نامه شماره xxx۸/xxx/xxx مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۶۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از روز اول بهمن ماه هرسال شروع و در روز آخر دی ماه به پایان می رسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423100
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۲,xxx,xxx مورخ ۰۳/۰۸/۹۳ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انتشار هر گونه نشریه در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423019
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۲,xxx,xxx مورخ ۰۳/۰۸/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، خانم شبنم فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم زهره زرمندیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره و آقای حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. اختیارات بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مراسلات و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423001
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۲,xxx,xxx مورخ ۰۳/۰۸/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمید رضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. با رعایت ماده xxx قانون تجارت تعیین گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم زهره زرمندیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم شبنم فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375366
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179062
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرامرز معروف به عبدالصالح موسوی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نفیسه شیرمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179058
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
داود فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و ایرج اخوان ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حسن تقی زاده انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و مراسلات و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10875070
آگهی تصمیمات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۶۳۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565995
آگهی تصمیمات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۶۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۶۳۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11569587
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۶۰۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۶۳۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ داود فرزانه به کدملی xxxxxxxxx و حسن تقی‌زاده‌انصاری به کدملی xxxxxxxxx و فرامرز موسوی‌سعیدی به کدملی xxxxxxxxx و ایرج اخوان‌ملایری به کدملی xxxxxxxxx۰ و نفیسه شیرمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. داود فرزانه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج اخوان ملایری بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن تقی‌زاده‌انصاری بسمت مدیرعامل تعیین شدند. اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و برات و سفته و سایر اوراق بهادار با دو امضا از سه امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره و اوراق عادی و مراسلات و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه گردید: مشارکت در شرکتها و واحدهای بازرگانی خدماتی و گردشگری خرید و فروش هر گونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول این شرکت و نیز انجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری از طریق ترهین اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول برای این شرکت اخذ هر گونه نمایندگی مرتبط با موضوع شرکت تعیین و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در انجام موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. تبصره ۲ ماده ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۱۵ و تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۰ اساسنامه حذف گردید و ماده ۲۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. ماده ۴۳ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۷۷ ماده و ۱۳ تبصره تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11804719
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام بشماره ‌ثبت۲۵۶۰۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ تمامی سرمایه تعهدی پرداخت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11165730
آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی‌ عام بشماره ثبت۲۵۶۰۴۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۹/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۸/۹/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم به xxx/xxx/xxx به سهم xxx/۱ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11416634
آگهی تصمیمات شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو آسیا سهامی عام ثبت‌شده به‌شماره ۲۵۶۰۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه خدمات مالی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارعصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۸۹ اختیارات بندهای ۱ـ۳ـ۴ـ ۵ ـ۷ـ۱۰ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۴ـ ۱۵ـ ۱۷ـ ۱۸ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات