سرمایه گذاری هامون شمال

شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102963232
13
افراد
35
آگهی‌ها
256038
شماره ثبت
1384/7/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14772123
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۱,xxx مورخ ۳۱/۴/۹۸ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۷ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14735031
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ ومجوز شماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۱۹/۴/۹۸ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای مسعود موفقی با کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تأمین ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای محسن صادقی باطانی با کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای علی حسینی با کدملی شماره xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای محسن امینی با کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین ( سهامی عام ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای ابوالفضل لطفی آرباطان با کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ( سهامی عام ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا با م هر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با م هر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیأت مدیره اختیارات مندرج در بند‌های ۱ ، ۷ ، ۸ ، ۱۱ ، ۱۵ ، ۱۶ از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14427925
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ و مجوز شمارهxxx۸۰,xxx مورخه ۱۱/۰۹/۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره، تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377206
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۸/xxxمورخه ۰۵/۰۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، دریا ، خیابان علامه طباطبائی جنوبی ، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) ، پلاک -۴۷ ، طبقه اول ، واحد ۱ کد پستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377223
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۵/xxxمورخه۱۱/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضاء هیات مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند:
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت کارگزاری صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت خدمات مدیریت صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ .
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772071
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۵۳/xxx مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۱۴ ساختمان صبا طبقه اول واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719595
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۴ / xxx مورخ ۲۷ / ۰۴ / xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید رجبیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیات مدیره، محسن صادقی باطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، علی حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522471
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۵/ xxx مورخ ۲۲/ ۳/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مورخ ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیزشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349771
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۲ / xxx مورخه ۱۸/۱۱/xxx۵ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262521
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲/xxx مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262524
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹/xxx مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیات مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند: - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ - شرکت خدمات مدیریت صبا تامین (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339800
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری‌هامون شمال سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۵۶۰۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۰۸/۰۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت کارگزاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت کارگزاری باهنر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت خدمات مدیریت صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698845
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری‌هامون شمال سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/xxx۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۲ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۱۷ مورخ ۸/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12151695
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx مورخ۷/۱۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیاوش وکیلی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسلام خسروی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طرف شرکت کارگزاری باهنر بشناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای وحید رجبیان با کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری صبا تأمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود گودرزی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بیمه تأمین آینده بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محسن صادقی باطانی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مــهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مـهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مفاد مندرج در ماده ۵۶ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره اختیارات مندرج در بند های ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹ و۲۰ از ماده ۵۰ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145058
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ وجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۷/۱۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشار سرکانیان با کد ملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری صبا تأمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود گودرزی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بیمه تأمین آینده بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محسن صادقی باطانی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای سیاوش وکیلی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسلام خسروی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طرف شرکت کارگزاری باهنربشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مــهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مـهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570958
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری‌هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره. ـ آقای محمدرامین دادرس با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای محمود گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای افشار سرکانیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای محسن صادقی باطانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هیات مدیره اختیارات مندرج در بند های ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹ و۲۰ از ماده ۵۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266895
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxxسهم بانام xxx/۱ ریالی که از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردید، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150140
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای یکسال انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073599
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمدرامین دادرس کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری صبا تامین به ش.م xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی افشار سرکانیان کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمد گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محسن صادقی باطانی کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی محسن امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ محسن امیری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرامین دادرس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشار سرکانیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986274
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: افشار سرکانیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و محمود گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده عضو هیئت مدیره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و محسن صادقی باطانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و محسن امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و محمدرامین دادرس به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ محسن امیری به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرامین دادرس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، افشار سرکانیان به سمت مدیرعامل برای الباقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه اختیارات ماده ۵۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887222
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
پیرو آگهی صادره به شمارهxxxxxx/۹۱/ت/۳۲ مورخ ۲۷/۶/۹۱ نام شرکت به شرح فوق صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962214
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
پیرو آگهی صادره به شمارهxxxxxx/۹۱/ت/۳۲ مورخ ۲۷/۶/۹۱ نام شرکت به شرح فوق صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729366
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاران هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی منش به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098236
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی منش به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725278
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
پیرو آگهی شماره xxx۷/ت۳۲ مورخ ۳۱/۳/۹۱ تاریخ مجمع ۱۷/۱/۹۰ و تاریخ جلسه هیئت مدیره ۲۲/۱/۹۰ میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11940846
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
پیرو آگهی شماره xxx۷/ت۳۲ مورخ ۳۱/۳/۹۱ تاریخ مجمع ۱۷/۱/۹۰ و تاریخ جلسه هیئت مدیره ۲۲/۱/۹۰ میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمالسهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی منش به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009417
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محمد حسینی‌منش به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648305
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۱۹/۲/۹۱ تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۸۹ صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله تصحیح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589308
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰/ت۳۲ مورخ ۱۹/۲/۹۱ تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۸۹ صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله تصحیح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634144
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰، شرکت کارگزاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷، شرکت کارگزاری باهنر به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲، شرکت کارگزاری بیمه تامین اینده به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳، شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱/۹۱ علیرضا سارنج به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین به سمت رئیس هیئت مدیره و سلیمه نعماوی زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا شواخی زواره به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت مدیرعامل و محسن امیری به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری باهنر و مهدی فریور به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء چکها قراردادها و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11370170
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰، شرکت کارگزاری صبا تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۷، شرکت کارگزاری باهنر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۲، شرکت کارگزاری بیمه تامین اینده به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۳، شرکت خدمات مدیریت صبا تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۰. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۱/۹۱ علیرضا سارنج به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سلیمه نعماوی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا شواخی‌زواره به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به سمت مدیرعامل و محسن امیری به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری باهنر و مهدی فریور به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تامین جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. امضاء چکها قراردادها و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626703
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828003
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۵۶۰۳۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11327196
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۸۹ واصل گردید: حسین دیده‌خانی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت صبا تامین و افشار سرکانیان به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌‌مدیره انتخاب گردیدند. که افشار سرکانیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حسین دیده‌خانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا شواخی‌زواره به سمت عضو مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ عضو هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات