سرمایه گذاری هزاره سوم

شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102952237 ()
8
افراد
7
آگهی‌ها
254900
شماره ثبت
1384/6/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14436205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای میرداود جلال زاده آذر با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد قائد با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مجید شایسته با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی آ . عبدالله با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای فرامرز بختیاری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مجید شایسته با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل به مدت دو سال منصوب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت تعاونی مولی الموحدین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان عضو اصلی با نمایندگی آقای میرداود جلال زاده آذر با کدملی xxxxxxxxx۵ ، شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو اصلی با نمایندگی آقای محمد قائد با کدملی xxxxxxxxx۴ ، شرکت ساتراپ بهداد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بعنوان عضو اصلی با نمایندگی آقای علی آ عبدالله با کدملی xxxxxxxxx۰ ، آقای فرامرز بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی ، آقای مجید شایسته با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره ، شرکت سرمایه گذاری تجارت امید شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره با نمایندگی آقای حسن بوش با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدصادق کیانی نژاد کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره مؤسسه حسابرسی بهنود شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلفیق نگار شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098950
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که درتاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ش. ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11726008
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۵۴۹۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۸ شرکت مزبور که درتاریخ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ش.ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای‌اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های ‌شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11572256
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هزاره سوم (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۵۴۹۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۳/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱/۸۹ واصل گردید: کلیه سهام با نام شرکت به بی نام تبدیل و در نتیجه ماده۷ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم بهxxx/xxx/۱سهم بی نامxxx۰ریالی است درنتیجه ماده۷ اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916049
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۴۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۸۸ کلیه سهام تعهدی شرکت پرداخت گردیده درنتیجه سرمایه شرکت xxx% پرداخت شده‌می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192209
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۴۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۷ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین به نمایندگی محمد قائد و سرمایه گذاری و تجارت امید به نمایندگی حسن عالم و ساتراپ بهداد به نمایندگی محمدصادق کیانی نژاد و علی آ. عبداله و مجید شایسته به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و میرداود جلال زاده آذر و فرامرز بختیاری به سمت اعضای هیئت مدیره علی البدل. تعداد هیئت مدیره به ۵ الی ۹ نفر اعضای اصلی و ۲ الی ۳ نفر اعضای علی البدل تغییر یافت و در نتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۷ محمد قائد به سمت رئیس هیئت مدیره، علی آ. عبداله به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید شایسته به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران خ ولیعصر (عج) پایین‌تر از پارک ساعی ش xxx۰ برج سپهر واحد xxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات