پتروسیمین سبک

شرکت پتروسیمین سبک (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102952106 (فعال)
6
افراد
12
آگهی‌ها
254887
شماره ثبت
1384/6/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14153423
آگهی تغییرات شرکت پتروسیمین سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به ستان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله سهیل ـ خیابان مهر اول شرقی خیابان شهید دکتر مسعودعلی محمدی پلاک ۵ ساختمان امیر طبقه ششم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۴تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138093
آگهی تغییرات شرکت پتروسیمین سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: از موضوع شرکت عبارت ذیل حذف گردید " واردات مواد پروتیینی و دام زنده " و عبارت " واردات دام زنده و فرآورده های دامی، نهاده های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه " الحاق گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102278
آگهی تغییرات شرکت پتروسیمین سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت عبارت ذیل الحاق گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: واردات مواد خام پروتئینی و دام زنده در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13723489
آگهی تغییرات شرکت پتروسیمین سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهر تهران پاسداران خیابان بوستان دهم خیابان برادران شهید پایدارفرد پلاک ۳۱ طبقه چهارم واحد ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493626
آگهی تغییرات شرکت پتروسیمین سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493532
آگهی تغییرات شرکت پتروسیمین سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی دستخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مهدی رسول زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کیوان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن بلوکی عوض دخت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو و محمد سجاد ابولقاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رییس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077640
آگهی تغییرات شرکت پتروسیمین سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رسول زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و سعید اله بداشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کیوان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی دستخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن بلوکی عوض دخت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694560
آگهی تغییر محل شرکت پترو سیمین سبک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۴/۹۱ محل شرکت به تهران، خ پاسداران خ گلستان یکم (شهید مومن نژاد) نبش تقاطع امیرابراهیمی ساختمان آریا پ۳۱ واحد۱۸ کدپستیxxxxxxxxx۹ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674454
آگهی تغییر محل شرکت پترو سیمین سبک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱/۴/۹۱ محل شرکت به تهران، خ پاسداران خ گلستان یکم (شهید مومن‌نژاد) نبش تقاطع امیرابراهیمی ساختمان آریا پ۳۱ واحد۱۸ کدپستیxxxxxxxxx۹ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11166433
آگهی تصمیمات شرکت پترو سیمین سبک سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۱۳/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ واصل گردید: به موضوع شرکت ارائه خدمات مهندسی نیروگاه‌های برق و ترخیص کالاهای مجاز اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن بلوکی‌عوض‌دخت به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدعلی دستخوش به کدملی xxxxxxxxx۱ و کیوان عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ فوق کیوان عزیزی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدعلی دستخوش بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، حسن بلوکی‌عوض‌دخت بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620757
آگهی تصمیمات شرکت پترو سیمین سبک سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ واصل گردید: به موضوع شرکت ارائه خدمات مهندسی نیروگاه های برق و ترخیص کالاهای مجاز اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن بلوکی عوض دخت به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدعلی دستخوش به کدملی xxxxxxxxx۱ و کیوان عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ فوق کیوان عزیزی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی دستخوش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن بلوکی عوض دخت بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10159717
آگهی تغییر محل شرکت پترو سیمین سبک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ محل شرکت به تهران سعادت آباد صرافهای شمالی خیابان نوزدهم شمالی پلاک ۱۹ واحد ۶ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات