تولیدی سین گاز پارس

شرکت تولیدی سین گاز پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102949000 ()
0
افراد
5
آگهی‌ها
254533
شماره ثبت
1384/6/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 516405

آگهی ختم تصفیه شرکت منحله تولیدی سین گاز پارس سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
به موجب نامه وارده به شماره xxx۴۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ مدیر تصفیه و در رعایت ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله ختم تصفیه شرکت فوق اعلام می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599298
آگهی ختم تصفیه شرکت منحله تولیدی سین گاز پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۹۰۰۰
به موجب نامه وارده به شماره xxx۴۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ مدیر تصفیه و در رعایت ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله ختم تصفیه شرکت فوق اعلام می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093446
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سین گاز پارس در حال تصفیه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۴۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۹۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/xxx۰ عملکرد مالی متهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهروزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو ناظر تصیفه انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11842259
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سین گاز پارس در حال تصفیه سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۴۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۹۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: سیاوش بابائی برای مدت یک سال به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111601
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سین گاز پارس سهامی عام در حال تصفیه بشماره ثبت ۲۵۴۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۹۰۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۸۹ عملکرد مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهروزان حساب بسمت ناظر تصفیه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات