سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی انتخاب

شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی انتخاب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102947602
11
افراد
7
آگهی‌ها
254370
شماره ثبت
1384/6/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14246980
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ نام شرکت به"سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی انتخاب" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785344
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان سوم پلاک ۱ طبقه چهارم جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750894
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای محمدرضا دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن حلاج باشی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی نواب فر به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ضمنا «کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750905
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد رضا دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای عباس دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علی دیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12600277
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پديده ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ و نامه شماره xxx۶,xxx مورخ ۲۴/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد:ـ آقای حجت خیرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای حمیدرضا غزنوی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول طرفه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان علی شاه زیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی رحیمی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور و اوراق عادی اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12600282
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پديده ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ و نامه شماره xxx۶,xxx مورخ ۲۴/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و موسسه حسابرسی بهنود حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.- آقایان حجت خیرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۰، علی شاه زیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، رسول طرفه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حمیدرضا غزنوی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی رحیمی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850957
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات