بانک پاسارگاد

شرکت بانک پاسارگاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102946956 ()
10
افراد
29
آگهی‌ها
254300
شماره ثبت
1384/6/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14819367
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)مورخ ۱۳/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸مورخ ۳۰/۶/xxx۸بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان بـازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه های رسمی بانک انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564284
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵/۹۸ مورخ ۱۹/۱/xxx۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ و ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی بانک انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478305
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
پیرو آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۹/۶/xxx۷ اعلام می‌دارد کد ملی مرتضی بهشتی روی xxxxxxxxx۰ می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295925
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم ) مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷مورخ ۲۱/۷/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه های رسمی بانک انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209253
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدکاظم میرولد کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قاسمی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی بهشتی روی کدملی xxxxxxxxx۳ منشی جلسات هیات مدیره انتخاب گردید امضاء اسناد و اوراق تعهدآور بانک با دو امضاء هیات مدیره همراه با مهر بانک و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. با توجه به مفاد ماده ۸۲ اساسنامه حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: الف) کلیه اختیارات مندرج در بند های ۸،۶،۵،۲،۱ و ۱۰ ماده ۸۴ اساسنامه ب) اختیارات مندرج در بند۳ ماده ۸۴ اساسنامه به استثنای شعبه های خارج از کشور پ) انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه. ت) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان بانک و تعیین مشاغل. جزئیات شرح وظایف، حقوق، دستمزد، مزایا، پاداش، روش های توبیخ یا تنبیه ، مرخصی و سایر شروط استخدام بر طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه. ث) چنانچه هریک از اختیارات تفویض شده فوق دارای آئین نامه های مصوب هیات مدیره باشد، اختیارات تفویضی با رعایت آئین نامه مربوطه قابل اعمال خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209260
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۱۲/۶/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند آقای مجید قاسمی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدکاظم میرولد کدملی xxxxxxxxx۷ آقای احمد وادیدار کدملی xxxxxxxxx۹ آقای ذبیح اله خزائی کدملی xxxxxxxxx۹ آقای کامران اختیار کدملی xxxxxxxxx۲ آقای مصطفی بهشتی روی کدملی xxxxxxxxx۳ آقای علی اکبر امین تفرشی کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109591
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۰۹/۰۷/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۰۹/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید بانک مشتمل بر xxx ماده و ۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005663
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۳۰/۵/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ملی انتخاب شدند. روزنامه کثرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها ی رسمی بانک انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12977233
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره به آقایان عزیزاله اسکندرفر ک م xxxxxxxxx۱ و غلام حسین وحیدی ک م xxxxxxxxx۳ به شرح ذیل تفویض گردید: کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه به غیراز صلح، ارجاع دعوی به داوری و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، به آقای عزیز اله اسکندرفر (مدیریت امور اعتبارات) و آقای دکتر غلام حسین وحیدی (مدیریت امور حقوقی) منفردا به شرح ذیل موافقت به عمل آمد. کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه بانک منصرف از مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی به غیراز صلح، ارجاع دعوی به داوری و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک شامل اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی، اعم از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ادارات ثبت، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سایر ادارات و دستگاه‌ها و سازمان‌ها با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق اعتراض به رای، فرجام، تجدید نظر، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا یا ترک دعوا، تعیین داور بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای تمامی تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوا و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوای جلب شخص ثالث و ورود ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، نیابت در قبول یا رد سوگند، نیابت در ابلاغ سوگند، تامین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، ایداع و استرداد هرگونه وجه یا مال، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات اجرایی از بدو تا ختم، اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در اداره‌ها و دوایر ثبت اسناد و هرگونه اختیار لازم قانونی در راستای انجام موضوع وکالت با حق توکیل به غیرولو کرارا برای انجام تمام یا برخی از موارد برشمرده فوق. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922987
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۳۰/۴/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۳۰/۴/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۷/۹۴ ص / xxx مورخ ۱۶/۹/xxx۴ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781038
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۹/۴/۹۳ اعلام می‌دارد حق امضا به شرح زیر صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانک اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر بانک معتبر می‌باشد. امضا نامه‌ها و مکاتبات عادی با مدیرعامل با حق توکیل به معاونین و مدیران ذیربط همراه با مهر بانک مجاز می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422318
آگهی تغییرات شرکت بانك پاسارگاد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۶/۶/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306997
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۳ و با استناد مجوز به شماره xxxxxx مورخ ۱۲/۵/۹۴ بانک مرکزی و به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰میلیارد ریال منقسم به ۴۲ میلیارد سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی ومطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۴/۹۳ص/xxx مورخ ۱/۹/۹۳ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12199917
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۹مورخ ۳۱/۲/xxx۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ایران مشهودبه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹به عنوان بازرس علی البدل بای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690245
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
هیات مدیره محترم بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxxبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042012
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به ماده ۴۳ اساسنامه بانک و تبصره ذیل آن با تفویض اختیار کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه به غیر از صلح، ارجاع دعوی به داوری و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، به آقای عزیز اله اسکندر فر (مدیریت امور اعتبارات) و آقای محمدعلی حمامی آذری (مدیریت امور حقوقی) منفردا به شرح ذیل موافقت بعمل آمد. (اقامه هرگونه دعوا و دفاع از هرگونه دعوا یا تسلیم به دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی، اعم از دادگاه های عمومی و انقلاب، ادارات ثبت، دیوان عدالت اداری، شورا های حل اختلاف، هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سایر ادارات و دستگاه ها و سازمان ها با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام، تعیین کارشناس و مصدق، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا یا ترک دعوا، جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوای متقابل و دفاع در دعاوی مذکور، نیابت در قبول یا رد سوگند، نیابت در ابلاغ سوگند، تامین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، ایداع و استرداد هرگونه وجه یا مال، درخواست صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی از بدو تا ختم، اخذ محکوم به و هرگونه اختیار لازم قانونی در راستای انجام موضوع وکالت را با حق توکیل به غیر ولو کرارا برای انجام تمام یا برخی از موارد برشمرده فوق
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412251
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید . اختیارات مندرج در بند ۱۸ ماده ۴۳ اساسنامه به غیر از صلح، ارجاع دعوی به داوری و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، به مجید قاسمی (مدیر عامل بانک) به شرح ذیل موافقت به عمل آمد . اقامه هرگونه دعوا و دفاع از هرگونه دعوا یا تسلیم به دعوا یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قضایی یا شبه قضایی، اعم از دادگاه های عمومی و انقلاب، ادارات ثبت، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سایر ادارات و دستگاه ها و سازمان ها با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام، تعیین کارشناس و مصدق، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، دعوای خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا یا ترک دعوا، جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوای متقابل و دفاع در دعاوی مذکور، نیابت در قبول یا رد سوگند، نیابت در ابلاغ سوگند، تامین مدعی به و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، ایداع و استرداد هرگونه وجه یا مال، درخواست صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی از بدو تا ختم، اخذ محکوم به و هرگونه اختیار لازم قانونی در راستای انجام موضوع وکالت را با حق توکیل به غیر ولو کرارا برای انجام تمام یا برخی از موارد برشمرده فوق
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538847
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۲۳/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل: آقایان مجید قاسمی xxxxxxxxx۱ و احمد وادیدار xxxxxxxxx۹ و ذبیح اله خزائی xxxxxxxxx۹ و مصطفی بهشتی روی xxxxxxxxx۳ و کامران اختیار xxxxxxxxx۲ و داود مجتهد xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان xxxxxxxxx۲۱ بسمت اعضا اصلی هیات مدیره و آقای علی اکبر امین تفرشی xxxxxxxxx۳ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد xxxxxxxxx۷۳ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538849
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۲۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای سیدکاظم میرولد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قاسمی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقایان احمد وادیدار xxxxxxxxx۹ و ذبیح اله خزائی xxxxxxxxx۹ و مصطفی بهشتی روی xxxxxxxxx۳ و کامران اختیارxxxxxxxxx۲ و داود مجتهد xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علی اکبر امین تفرشی xxxxxxxxx۳ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد xxxxxxxxx۷۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانک اعم از چک ها، بروات، سفته و قرارداد ها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد. امضاء نامه ها و مکاتبات عادی با مدیرعامل با حق توکیل به معاونین و مدیران ذیربط همراه با مهر بانک مجاز می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه بمدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244508
آگهی تغییرات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ایران مشهود به کدملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به کدملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987421
آگهی اصلاحی شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
پیرو آگهی شماره xxx۴۹ مورخ ۷/۱۲/۹۰ و بموجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۱ مدت تصدی هیأت مدیره از تاریخ ۱/۹/۹۰ به مدت دو سال می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854866
آگهی تصمیمات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11191104
آگهی تصمیمات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540183

آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک پاسارگاد
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۷ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۷ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx۳/۹۰ص/xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی و گواهی xxx۰/۹۰ص/xxx مورخ ۲۲/۹/۹۰ پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11942768
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۲/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۷ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۷ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx۳/۹۰ص/xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی و گواهی xxx۰/۹۰ص/xxx مورخ ۲۲/۹/۹۰ پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181490
آگهی تصمیمات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت یک سال تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید کاظم میرولد به کدملی xxxxxxxxx۷ مجید قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ احمد وادی دار به کدملی xxxxxxxxx۹ ذبیح اله خزائی به کدملی xxxxxxxxx۹ مصطفی بهشتی روی به کدملی xxxxxxxxx۳ داود مجتهد به کدملی xxxxxxxxx۱ کامران اختیار به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ علی اکبر امین تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ سید کاظم میرولد به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید قاسمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409180
آگهی تصمیمات شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۴۳۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: هیئت‌مدیره کلیه اختیارات خود در بند ۱۸ از ماده ۴۳ اساسنامه به غیر از صلح و ارجاع دعوی به داوری و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک را به شرح مندرج در صورتجلسه به محمدرضا صداقت و محمدعلی آذری منفردا تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668584
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۲/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۳ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده به موجب گواهی شماره xxx۱/۸۹ص/xxx مورخ ۲۷/۸/۸۹ بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11513123
آگهی تصمیمات شرکت بانک پاسارگاد (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات