گروه استرا توس پارس

شرکت گروه استرا توس پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102942140 ()
19
افراد
30
آگهی‌ها
253802
شماره ثبت
1384/6/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14319776
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: ـ شرکت اندیشه سازان مهرآوین پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ آقای سیدضیاء الدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ خانم اکرم یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319786
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت اندیشه سازان مهرآوین پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره. ـ آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. ـ آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره. ـ خانم اکرم یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره. وآقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579310
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیرحسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288716
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247893
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تاسیس و مشارکت و اداره انواع شرکتهای مطالعاتی مهندسی و بازرگانی در بازارهای مالی، انجام هرگونه فعالیت و عملیات تولیدی، خدماتی و بازرگانی، حق العمل کاری و تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور. اخذ و یا اعطای نمایندگی به شرکت‌های داخلی و خارجی و انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور. طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره، نقشه برداری، ساخت، مشارکت، نگهداری و بهره برداری، تسطیح اراضی، بهسازی و نوسازی در کلیه امور اعم از احداث مجتمع و شهرکهای مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، جاده سازی، راه سازی، زیرسازی، شن ریزی، آسفالت کشی و خط کشی، گاردیل بندی، سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه، محوطه سازی، پل سازی، تونل سازی، خطوط انتقال (گاز، آب و برق)، خاکریزی و خاکبرداری، سد سازی، ساخت مخازن فلزی و بتنی، ساخت و نصب سوله، انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری، طرح‌های صنعتی، تاسسیات شهری و دریایی و سایر امور مربوط به بخش انرژی و نفت وگاز، پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی داخلی و خارجی. شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور. انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا به تشخیص مدیریت در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188283
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094296
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران، سعادت آباد. ضلع جنوبی میدان فرهنگ. کوچه پیوند یکم. کوچه آناهیتا. کوهسار غربی. پلاک ۱/۱. طبقه ۹. واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069159
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت اندیشه سازان مهرآوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره. خانم اکرم یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. تعیین گردیدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069163
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت اندیشه سازان مهرآوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدضیاء الدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم اکرم یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای فرشید کازرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069169
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تبصره ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح و جایگزین تبصره قبلی اساسنامه گردید: «تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو علی البدل هیات مدیره اقدام نماید.» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030831
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877652
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین در تاریخ ۰۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ایجاد، تاسیس، راه اندازی آزمایشگاه و کارخانجات مورد نیاز تولید فرآورده‌های مشتق از پلاسما و انجام مطالعات در زمینه پلاسما و سایر فرآورده‌های خونی، کلیه فعالیتها در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، طبقه نهم، واحد ۲۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ (یکصد میلیارد) ریال منقسم به (صد میلیون) سهم یکهزار ریالی که تعداد (صد میلیون) سهم بانام می‌باشد که مبلغ سی و پنج میلیارد ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سرو غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. وحید بازارگان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حسین کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. علی محمد بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی نماگر حساب حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12607019
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- خانم اکرم یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره.- آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.- آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره.- آقای فرشید کازرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره.- آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12607046
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید- موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.- اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند:- آقای فرشید کازرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸- آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲- آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱- آقای سیدضیاء الدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱- خانم اکرم یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693658
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586980
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلائی، طبقه نهم، واحد ۲۷، کدپستی xxxxxxxxx۵".تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531490
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای فرشید کازرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456584
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلائی، طبقه نهم، واحد ۲۶، کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425764
آگهی تغییرات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیات‎مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱
آقای فرشید کازرانی به کدملی xxxxxxxxx۸
آقای حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲
آقای سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰
خانم اکرم یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425765
آگهی تغییرات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات‎مدیره.
آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره.
آقای سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره
آقای فرشید کازرانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات‎مدیره.
خانم اکرم یزدانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات‎مدیره.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‎ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267068
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید: تاسیس، سرمایه گذاری، مشارکت و اداره انواع شرکتها، صندوق ها و موسسات سرمایه گذاری، تولیدی و خدماتی و بازرگانی، حق العمل کاری و انجام هر گونه اموری که با فعالیتهای فوق در ارتباط باشند، انجام فعالیتهای سرمایه گذاری و مطالعاتی، مالی، مهندسی و بازرگانی در بازارهای مالی داخلی و خارجی، حضور فعال در بازار سرمایه و انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار از طریق بورس اوراق بهادار در داخل و خارج از کشور یا از هر طریق دیگر، دریافت مجوزهای لازم جهت تاسیس کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و بورس اوراق بهادار دیگر در داخل و خارج از کشور، تحصیل هر گونه وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعم از داخلی و خارجی، صدور و خرید و فروش و اوراق مشارکت مطابق قوانین و مقررات، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور، مشارکت و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور، اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی و انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015581
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدابراهیم شریعت به ک م xxxxxxxxx۱ و فرشید کازرانی به ک م xxxxxxxxx۸ و حمید شایگان به ک م xxxxxxxxx۲ و سعید باقری به ک م xxxxxxxxx۰ و اکرم یزدانی به ک م xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۹۱ حمید شایگان بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدابراهیم شریعت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید باقری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان با اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691268
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11125510
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462392

آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس
سهامی عام ثبت شده به شماره xxxxxx
با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۸/xxx۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی سعید باقری کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت پیشگامان آتی نگر اطلاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی محمدرضا صادقی مجرد کدملی xxxxxx۶ و شرکت پیمان سازان تجارت اطلاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی محسن طائب کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدحسین تفقدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۰ آقای محمدرضا صادقی مجرد به سمت رئیس هیئت مدیره، و محسن طائب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، و سعید باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11912079
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۳۸۰۲ با شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۸/xxx۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی سعید باقری کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت پیشگامان آتی نگر اطلاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بنمایندگی محمدرضا صادقی‌مجرد کدملی xxxxxx۶ و شرکت پیمان سازان تجارت اطلاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی محسن طائب کدملی xxxxxxxxx۵ و محمدحسین تفقدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۸/۹۰ آقای محمدرضا صادقی‌مجرد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، و محسن طائب به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، و سعید باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11047462
آگهی تصمیمات شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۳۸۳۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۵/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی بهراد مشار بشماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای رضا یعقوبی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت تامین مسکن جوانان بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ شرکت تجهیز و توسعه سمیر بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای سهراب جهانبخش علمداری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای مجتبی نیک کردار به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای کاظم مکرم به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجهیز و توسعه سمیر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای نعمت اله مسلمی به کد ملی xxxxxxxxx۴و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن طائب به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل با اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره با اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ از بند یک تا چهار می‌باشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11853725
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی حمید شایگان به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی فرشید کازرانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تامین سرمایه هنزاء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی سعید باقری به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت بین‌المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی سید محمد صدرهاشمی‌نژاد به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و سید ابراهیم شریعت به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ سید ابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد صدرهاشمی‌نژاد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408881
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11333720
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۴/۸۹ سید ابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد صدرهاشمی‌نژاد به نمایندگی از شرکت بین‌المللی پیمانکاری استراتوس به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرشید کارزانی به جای امیر اشرف‌پوردلجو بسمت نماینده جدید شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس بسمت عضو هیئت‌مدیره و سعید باقری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه هنزاء بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عباس طاهری‌قراگوزلو به نمایندگی از شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه بسمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور همچنین کلیه چکها بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات