سرمایه گذاری راهبرد بیمه

شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102938290
19
افراد
17
آگهی‌ها
253411
شماره ثبت
1384/6/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14604897
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۷ مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به سرمایه گذاری راهبرد آریا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . سال مالی شرکت از سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد به سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413169
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۴/xxx/۹۷ مورخه ۳۰/۰۷/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن معماریان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از سهام داران و خارج از اعضاء هیئت مدیره و جلیل ضیائی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ایده پردازان ارتباط آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی امیراحمدغزنوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی موناشیان با کد فراگیر xxxxxxxxx۳ به نمایندگی سیدعلی موسوی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و لیلا محمدنژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش انرژی نو آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی سیداحمد امام جمعه زاده خوراسگانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات،قراردادها و عقود و و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هییئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413173
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۴/xxx/۹۷ مورخه ۳۰/۰۷/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: جلیل ضیائی با شماره ملی xxxxxxxxx۲و لیلا محمدنژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی موناشیان با کد فراگیر xxxxxxxxx۳ و شرکت ایده پردازان ارتباط آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت گسترش انرژی نو آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413133
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶/xxx/۹۷ مورخه ۳۰/۰۷/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی- نیلوفر، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، کوچه شهیدحسین ادائی، پلاک ۱۷، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۸۳ , xxx مورخ ۱۸/۱۰/۹۶ و مجوز به شماره xxx۰۹/xxx/۹۶ مورخ ۰۸/۰۸/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی شماره xxx۶/۹۶ مورخ ۱۱/۰۶/۹۶ و گواهی به شماره xxx/ ص ۹۶/xxx مورخ ۰۳/۱۰/۹۶ بانک پاسارگارد شعبه نفت شمالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668367
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۴/xxx/۹۶ مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450557
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۲/ xxx/ ۹۶ مورخ ۳۰/ ۲/ ۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سحر نیکوکاریان ش م xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی پورجهانبخش با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ومدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۵۰ اساسنامه شرکت و با عنایت به مفاد ماده ۵۶ اساسنامه (به شرح پیوست صورتجلسه) به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت اسیتفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13196763
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۰/xxx/۹۵ مورخ ۱۷/۹/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سحر نیکوکاریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره عبداله عالیشوندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت اسیتفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارای ی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارای ی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076683
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴/ ص ب مورخ ۱۰/ ۷/ xxx۵ بیمه صنعت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/ ۳/ xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۲۰ سحر نیکوکاریان ش م xxxxxxxxx۶ زهره خیر علیپور ش م xxxxxxxxx۶ محمد چراغعلئی ش م xxxxxxxxx۱ ولیلا محمدنژاد ش م xxxxxxxxx۱ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821319
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۲۷/xxx/۹۵ مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان شهریور ماه هر سال به پایان خرداد ماه هر سال تغییر یافت و ماده ۶۴ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح ماده ۶۴: سال مالی شرکت از روز اول تیرماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر خرداد ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723312
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله عالیشوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679982
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال xxx۵/۶/۳۱ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566579
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری راهبرد بیمه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ آقای حسن دوراندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای مهدی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ خانم زهره خیرعلیپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ خانم سحر نیکوکاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566580
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری راهبرد بیمه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای میر فیض فلاح شمسی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رییس هیات مدیره و آقای مهدی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای روح اله عسگر شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با رعایت مصوبات و مقررات مربوط با امضاء احد از اعضاء هیات مدیره و امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11518064
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۹/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه سعامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ امیرسعید شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۱ محمدرضا ذاکری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مهدی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ حسن دوراندیش به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ علی حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی‌عام به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا ذاکری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرسعید شجاعی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11908886
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۸ حسن دوراندیش به جای همایون رمضانی به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. محمدرضا ذاکری به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11260743
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری راهبرد بیمه سهامی‌عام بشماره ثبت ۲۵۳۴۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به سمت بازرس اصلی و مهران پوریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات