سطح پوش کاسپین

شرکت سطح پوش کاسپین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102938058 ()
9
افراد
13
آگهی‌ها
253382
شماره ثبت
1384/6/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13846051
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی شهودامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردید. شرکت اقتصادی وخودکفائی آزادگان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت پارس گستر مینوشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزاردگانشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت سهامی عام صنعتی مینوشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153801
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای مجید عبدالهیان دهکردی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت اقتصادی وخود کفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حمید دارستانی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.. آقای حسین علی اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محسن سمیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت خدمات مالی ومدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمد عموئی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109024
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090047
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مکدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12608635
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش كاسپين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ـ شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ـ شرکت پارس گستر مینوشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ ـ شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ـ شرکت سهامی عام صنعتی مینوشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12608643
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش كاسپين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مجید عبدالهیان دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای ناصر خدرنژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر مینو به شناسه ملیxxxxxxxxxxxxبعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسین علی اکبر زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید ـ آقای محسن سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای فریبرز اکبرزاده شفارودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد تقی قلندرلکی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719538
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سودوزیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314484
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید عبدالهیان دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و ناصر خدرنژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر مینو به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علی اکبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و محسن سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و فریبرز اکبرزاده شفارودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ۲۰/۸/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدتقی قلندرلکی به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردید. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314509
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی پارس xxxxxxxxx۷۰ به شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردید.
و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردید:
ـ شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت پارس گستر مینو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سهامی عام صنعتی مینو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11880767
آگهی تصمیمات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033688
آگهی تصمیمات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۵۳۳۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: عقیل حیدری به نمایندگی از شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان سهامی‌‌خاص به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدتقی قلندرلکی به نمایندگی از طرف شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان سهامی‌‌خاص به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی فرهبد به نمایندگی از طرف شرکت دارویی آرایشی بهداشتی مینو سهامی‌‌خاص به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمد نیکپور به نمایندگی از طرف شرکت پارس گستر به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمید عالی‌فرد به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران سید خندان خ جلفا خ سیمرغ غربی خ گلزار کوچه پروانه پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627072
آگهی تغییرات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حساب خبره بسمت بازرس اصلی و ابراهیم سعیدی‌فر بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت رهاورد سازندگی آزادگان و شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان و شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی مینو و شرکت پارس گستر به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394276
آگهی تصمیمات شرکت سطح پوش کاسپین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۳۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ بتصویب رسید. حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات