توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102933619
15
افراد
38
آگهی‌ها
252925
شماره ثبت
1384/5/31
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14815288
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو ش.م xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت قانونی، جایگزین آقای ناجی سعدونی گردید. آقای سید جعفر حجازی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر ش.م xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالباقی غفرانی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی ش.م xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حمیدرضا جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو ش.م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید شهاب الدین آیت اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسن جباری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. - حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: - عزل و نصب کارکنان شرکت طبق دستورالعمل هیأت مدیره، تعیین شغل بر اساس ساختار تشکیلاتی مصوب هیأت مدیره، تعیین حقوق و دستمزد طبق دستورالعمل مصوب هیأت مدیره، پیشنهاد پاداش، ترفیع و تنبیه کارکنان به هیأت مدیره جهت تصویب، تعیین شرایط استخدام، معافیت، خروج از خدمت، مرخصی و بازنشستگی کارکنان. - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره. - تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب. - تهیه و پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگی و یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران به هیأت مدیره جهت تصویب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شش ماه شرکت و ارائه آن به بازرس قانونی و هیأت مدیره. - تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها، موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و مدت و میزان کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14739730
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۸ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214561
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجعفر حجازی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر ش.م xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عبدالباقی غفرانی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی ش.م xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ناجی سعدونی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو ش.م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای سیدشهاب الدین آیت اللهی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن جباری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقاً بهمراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره بشره ذیل به مدیرعامل تفویض گردید عزل و نصب کارکنان شرکت طبق دستورالعمل هیات مدیره، تعیین شغل بر اساس ساختار تشکیلاتی مصوب هیات مدیره، تعیین حقوق و دستمزد طبق دستورالعمل مصوب هیات مدیره، پیشنهاد پاداش، ترفیع و تنبیه کارکنان به هیات مدیره جهت تصویب ، تعیین شرایط استخدام، معافیت، خروج از خدمت، مرخصی و بازنشستگی کارکنان. ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره. ـ تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب. ـ تهیه و پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگی و یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران به هیات مدیره جهت تصویب. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق مفاد ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شش ماه شرکت و ارائه آن به بازرس قانونی و هیات مدیره. ـ تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها، موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و مدت و میزان کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از اخذ مصوبه هیات مدیره. ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176273
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919237
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت مهندسی ری نیرو xxxxxxxxx۲۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570322
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «ابرار» جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۶ تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229613
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۹/xxx مورخ ۶/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا از سهامی خاص به سهامی عام ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شماره ثبت xxxxxx ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف موضوع اصلی انجام فعالیتهای بالادستی و پایین دستی در حوزه نفت و گاز از قبیل اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری میادین نفتی و گازی، ذخیره سازی گاز، احداث پالایشگاه صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، تامین، احداث و ایجاد خطوط لوله و سایر تجهیزات انتقال نفت و گاز، تامین و ساخت تجهیزات مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انجام خدمات مهندسی و طراحی مربوط به فعالیتهای مذکور، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و بین المللی اعم از بخش دولتی، خصوصی و عمومی. ب موضوع فرعی مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها، موسسات اعتباری و صندوق‌های داخلی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالا و امور بازرگانی مربوط به موضوع شرکت و هرنوع فعالیتهای مجاز دیگر که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت در ارتباط بوده و یا در جهت اجرای آن ضرورت داشته و نافذ باشد. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: (شرکت فاقد شعبه است) تهران خیایان میرداماد شرقی، بین خیابان نفت شمالی و اتوبان مدرس، پلاک xxx کدپستی xxx۳۱ xxx۸۹ ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx۰ ریال، که کاملا تادیه شده_است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی سید جعفر حجازی xxxxxxxxx۴ رئیس هیات مدیره شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی عبدالباقی غفرانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی ناجی سعدونی به کد ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی حسن جباری به کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیات مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی مهدی فیض به کد ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلندمدت شرکت مبلغ xxxxxx۶۶ میلیون ریال و بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به مبلغ xxxxxx۱ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامۀ اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۳ و ۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169308
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام شرکت از xxxxxx ریال به xxx۰ ریال کاهش و تعداد سهام شرکت از xxxxxx۰۰ سهم به xxxxxxxxx۰ سهم تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095629
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فیض به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ش ش xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره (جایگزین آقای امین الله اسکندری کدملی xxxxxxxxx۱) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925678
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679508
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جعفر حجازی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر ش م xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالباقی غفرانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی ش م xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناجی سعدونی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو ش م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و امین الله اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ش م xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن جباری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر ش م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا بهمراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627651
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح زیربه مدت دو سال انتخاب گردیدند: گروه توسعه انرژی تدبیر ش م xxxxxxxxx۱۴ شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ش م xxxxxxxxx۹۶ شرکت شیمیایی مدبران شیمی ش م xxxxxxxxx۴۲ شرکت توسعه حفاری تدبیرش م xxxxxxxxx۵ شرکت مهندسی ری نیرو ش م xxxxxxxxx۲۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563698
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی، جایگزین آقای حسن سروری xxxxxxxxx۲ گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390004
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.. ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363121
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۵۲۹۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ موردتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401981
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/۲۰ سهم صد هزار ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده از طریق مطالبات حال شده تامین شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381505
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:
گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381506
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید جعفر حجازی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالباقی غفرانی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود برزو به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن سروری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناجی سعدونی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً بهمراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287630
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۵/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۲ سهم xxx/xxx ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170301
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، و شرکت شیمیایی مدبران شیمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168294
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدجواد عاصمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود برزو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالباقی غفرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً به همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133700
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ منتهی به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068997
آگهی تغییرمحل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۲ محل شرکت به تهران بلوار میرداماد شرقی بین خ نفت شمال و اتوبان مدرس پ xxx ک پ xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039083
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ محمدجواد عاصمی پور به ش ملی xxxxxxxxx۸ به جای غلامحسین نوذری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. حمید عبدلی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالباقی غفرانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655710
آگهی تغییرات شرکت توسعه و صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۰/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/xxx ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824932
آگهی تغییرات شرکت توسعه و صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۱۰/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/xxx ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10690827
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش‌م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649256
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11870185
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره عبدالباقی غفرانی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. غلامحسین نوذری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالباقی غفرانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح صورتجلسه میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11795052
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی دو ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580420
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و تولیدات پتروشیمی قائدبصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ غلامحسین نوذری به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از گروه توسعه انرژی تدبیر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی صیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شیمیایی مدبران شیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید عبدلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11628212
آگهی تغییر محل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱/۹۰ محل شرکت به تهران خ میرداماد شرقی پ xxx (ساختمان نفت پارس) ط هفتم کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832039
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۸۹ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595810
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۰/۸۹ سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هرسال شروع و در روز آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد و بدینوسیله ماده۵۱ اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11274907
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین نوذری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ری و پرویز راحت به نمایندگی شرکت خدمات مهندسی ری سامان و حمید عبدلی به نمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو و مهدی صیدی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت بین‌المللی ری و اسحاق حاجی‌زاده به نمایندگی از شرکت فواد ری ـ غلامحسین نوذری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پرویز راحت بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حمید عبدلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10621035
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۲۹۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11250072
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال به اول بهمن ماه هر سال تا پایان دی ماه سال بعد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11941231
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۹۶۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۹/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمود یاسینی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ری ـ سیدضیاءالدین شجاعی‌برهان بنمایندگی از شرکت خدمات مهندسی ری سامان ـ مصطفی خاکی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت بین‌المللی ری ـ خسرو وثوق‌زاده بنمایندگی از شرکت فواد ری ـ غلامحسین زورمند بنمایندگی از شرکت مهندسی ری نیرو ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۸ سیدمحمود یاسینی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدضیاءالدین شجاعی‌برهان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی خاکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات