تولید برق عسلویه مپنا

شرکت تولید برق عسلویه مپنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102931830 ()
11
افراد
21
آگهی‌ها
252747
شماره ثبت
1384/5/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803857
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان، سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا (به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار ( به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353455
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ـ شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت تولید برق غرب کارون مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا (به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027967
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی تاجیک قلعه کدملی xxxxxxxxx۱ از تاریخ ۱۵ فروردین ماه xxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا امضاء کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832489
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳) به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788782
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرستهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان روزنامه اطلاعات بلوار میرداماد پلاک xxx طبقه همکف کد پستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279315
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکتبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت تولید برق غرب کارون مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279323
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی خلیل بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی عزیزاله حاجی ولیئی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت تولید آب و برق قشم مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی محسن میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی مجید صالحی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت تولید برق غرب کارون مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی سید محمدرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضآء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557263
آگهی تغییرات شرکت توليد برق عسلويه مپنا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شماره ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680243
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت گروه مپنا ش م xxxxxxxxx۵۹ ـ شرکت تولید برق گناوه مپنا ش م xxxxxxxxx۷۷ ـ شرکت تولید برق غرب کارون مپنا ک م xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا ش م xxxxxxxxx۴ ـ شرکت تولید برق توس مپنا ش م xxxxxxxxx۱۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده ش م xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس ش م xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680245
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا ش م xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای عباس علی آبادی ک م xxxxxxxxx۵۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تولید برق گناوه مپنا ش م xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای خلیل بهبهانی ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تولید برق غرب کارون مپنا ک م xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی ک م xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای محسن میرزایی ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت تولید برق توس مپنا ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عزیزاله حاجی ولیئی ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد بانکی و اوراق بهدار و اسناد قانونی و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره رسمیت دارد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191917
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره ثبت۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112767
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند:
۱ـ شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا ـ سهامی عام با شماره ملی xxxxxxxxx۵۹
۲ـ شرکت تولید برق توس مپنا با شماره ملی xxxxxxxxx۱۰
۳ـ شرکت تولید برق خوزستان مپنا با شماره ملی xxxxxxxxx۱۷
۴ـ شرکت مپنا بین الملل با شماره ملی xxx۳۵
۵ ـ شرکت تولید برق گناوه مپنا با شماره ملی xxxxxxxxx۷۷
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606167
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص بشماره ثبت۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: قسمت اول: نام شرکت: تولید برق عسلویه مپناـ قسمت دوم شماره ثبتxxxxxx ـ قسمت سوم موضوع شرکت: احداث انواع نیروگاه اعم از گازی ـ سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری از آن جهت تولید برق ـ خریدـ فروش و صدور برق و همچنین کلیه فعالیتهای تجاری که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر می شود. شرکت می تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیتهای خود از طریق زیر اقدام نماید: الف ـ مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه های : مدیریت احداث نیروگاه و تاسیسات مرتبط شامل مدیریت پروژه ـ طراحی ـ ساخت تجهیزات نیروگاهی ـ عملیات ساختمانی ـ نصب و راه اندازی ـ مدیریت تولید برق ـ مدیریت فروش برق به داخل و خارج کشور ـ ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی مربوط به تاسیسات تولید برق ـ نظارت بر عملیات احداث نیروگاه در طول دوره اجرا ـ آزمایشهای بهره برداری ـ مدیریت امور نگهداری و تعمیرات ـ تامین قطعات یدکی ـ آموزش ـ ب ـ همکاری و یا مشارکت با هرنوع شرکت یا موسسه ِیا سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می نماید ـ ج ـ سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. دـ تاسیس ـ تصدی ـ نظارت ـ اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت ـ ه ـ خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت ـ و ـ اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور تسهیل فعالیتهای شرکت ـ ز ـ واردات یا صادرات وسایل ـ ابزارها ـ ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت ـ ح ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح های نیروگاهی و صنعتی و صدور خدمات مهندسی و اجرایی ـ ط ـ سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور ـ قسمت چهارم: مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه آفریقا ـ بالاتر از چهارراه جهان کودک ـ نبش کوچه کیش ـ شماره یک ـ قسمت پنجم: مدت شرکت نامحدود می باشد. قسمت ششم: سرمایه شرکت در حال حاضر معادلxxx میلیارد ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت شده است. سهام شرکت عادی است و سهام ممتاز ندارد. قسمت هفتم: اعضای هیات مدیره شرکت عبارتند از عزیزاله حاجی ولیئی فرزند محمد دارنده شماره شناسنامهxxx صادره تویسرکان متولد سالxxx۹ عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا ـ خلیل بهبهانی فرزند مصطفی دارنده شماره شناسنامهxxx صادره از ماهشهر متولد سالxxx۴ نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ـ حمید زرگرپور فرزند حسین دارنده شماره شناسنامهxxx صادره از اصفهان متولد سالxxx۵ رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مپنا بین الملل ـ سید علی بنی هاشمی فرزند سید عباس دارنده شماره شناسنامه۶۴ صادره از رامسر متولد سالxxx۹ عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید برق خوزستان مپنا ـ اسداله دلگشایی فرزند عباسعلی دارنده شماره شناسنامه۱۴ صادره از گلپایگان متولد سالxxx۰ عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید برق گناوه مپنا. قسمت هشتم: شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی : هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد قبل از تشکیل هریک از مجامع باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و ورقه ورودی دریافت نماید. در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرف نظر از تعداد سهام خود می توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است و در صورت عدم حصول اکثریت لازم در دعوت اول در دعوت دوم با قید نتیجه دعوت اول جلسه مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از سهامدار رسمیت خواهد داشت. در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند و در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور در دعوت دوم با قید نتیجه دعوت اول جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد داشت. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت می نماید. قسمت نهم: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاک ها و ذخیره ها. اندوخته قانونی و اختیاری : از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود. سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. قسمت دهم: دیون شرکت و دیون تضمین شده توسط شرکت: دیون عمده شرکت در۳۱/۰۶/xxx۰ به شرح ذیل می باشد: بانک ملتxxx/۴ میلیارد ریال بابت وام دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی ـ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا۶۶ میلیارد ریال بابت بیمه ها و سپرده های مکسوره ـ شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایرانxxx میلیارد ریال بابت علی الحساب های دریافتی. دیون هیچ شرکتی توسط شرکت تولید برق عسلویه مپنا تضمین نگردیده است. قسمت یازدهم: روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت روزنامه اطلاعات می باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11068135
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص بشماره ثبت۲۵۲۷۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نوع حقوقی شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: قسمت اول: نام شرکت: تولید برق عسلویه مپناـ قسمت دوم شماره ثبتxxxxxx ـ قسمت سوم موضوع شرکت: احداث انواع نیروگاه اعم از گازی ـ سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره‌برداری از آن جهت تولید برق ـ خریدـ فروش و صدور برق و همچنین کلیه فعالیتهای تجاری که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر می‌شود. شرکت می‌تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیتهای خود از طریق زیر اقدام نماید: الف ـ مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه‌های : مدیریت احداث نیروگاه و تاسیسات مرتبط شامل مدیریت پروژه ـ طراحی ـ ساخت تجهیزات نیروگاهی ـ عملیات ساختمانی ـ نصب و راه‌اندازی ـ مدیریت تولید برق ـ مدیریت فروش برق به داخل و خارج کشور ـ ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی مربوط به تاسیسات تولید برق ـ نظارت بر عملیات احداث نیروگاه در طول دوره اجرا ـ آزمایشهای بهره‌برداری ـ مدیریت امور نگهداری و تعمیرات ـ تامین قطعات یدکی ـ آموزش ـ ب ـ همکاری و یا مشارکت با هرنوع شرکت یا موسسه ِیا سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نماید ـ ج ـ سرمایه‌گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. دـ تاسیس ـ تصدی ـ نظارت ـ اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت ـ ه ـ خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت ـ و ـ اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور تسهیل فعالیتهای شرکت ـ ز ـ واردات یا صادرات وسایل ـ ابزارها ـ ماشین‌آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت ـ ح ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح‌های نیروگاهی و صنعتی و صدور خدمات مهندسی و اجرایی ـ ط ـ سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور ـ قسمت چهارم: مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه آفریقا ـ بالاتر از چهارراه جهان کودک ـ نبش کوچه کیش ـ شماره یک ـ قسمت پنجم: مدت شرکت نامحدود می‌باشد. قسمت ششم: سرمایه شرکت در حال حاضر معادلxxx میلیارد ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی بانام می‌باشد که تماماً پرداخت شده است. سهام شرکت عادی است و سهام ممتاز ندارد. قسمت هفتم: اعضای هیات‌مدیره شرکت عبارتند از عزیزاله حاجی‌ولیئی فرزند محمد دارنده شماره شناسنامهxxx صادره تویسرکان متولد سالxxx۹ عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا ـ خلیل بهبهانی فرزند مصطفی دارنده شماره شناسنامهxxx صادره از ماهشهر متولد سالxxx۴ نائب رئیس هیات‌مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران ـ حمید زرگرپور فرزند حسین دارنده شماره شناسنامهxxx صادره از اصفهان متولد سالxxx۵ رئیس هیات‌مدیره به نمایندگی از شرکت مپنا بین‌الملل ـ سید علی بنی‌هاشمی فرزند سید عباس دارنده شماره شناسنامه۶۴ صادره از رامسر متولد سالxxx۹ عضو هیات‌مدیره به نمایندگی از شرکت تولید برق خوزستان مپنا ـ اسداله دلگشایی فرزند عباسعلی دارنده شماره شناسنامه۱۴ صادره از گلپایگان متولد سالxxx۰ عضو هیات‌مدیره به نمایندگی از شرکت تولید برق گناوه مپنا. قسمت هشتم: شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی : هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد قبل از تشکیل هریک از مجامع باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و ورقه ورودی دریافت نماید. در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است و در صورت عدم حصول اکثریت لازم در دعوت اول در دعوت دوم با قید نتیجه دعوت اول جلسه مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از سهامدار رسمیت خواهد داشت. در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند و در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور در دعوت دوم با قید نتیجه دعوت اول جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد داشت. تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت می‌نماید. قسمت نهم: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک‌ها و ذخیره‌ها. اندوخته قانونی و اختیاری : از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود. سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. قسمت دهم: دیون شرکت و دیون تضمین شده توسط شرکت: دیون عمده شرکت در۳۱/۰۶/xxx۰ به شرح ذیل می‌باشد: بانک ملتxxx/۴ میلیارد ریال بابت وام دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی ـ شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا۶۶ میلیارد ریال بابت بیمه‌ها و سپرده‌های مکسوره ـ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایرانxxx میلیارد ریال بابت علی‌الحساب‌های دریافتی. دیون هیچ شرکتی توسط شرکت تولید برق عسلویه مپنا تضمین نگردیده است. قسمت یازدهم: روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‌‌
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565963
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ گردید. ارزش اسمی هر سهم شرکت از xxx/xxx ریال به xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11608896
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۷۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ گردید. ارزش اسمی هر سهم شرکت از xxx/xxx ریال به xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697938
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی خلیل بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت مپنا بین‌الملل به شناسه‌ملی xxx۳۵ به نمایندگی حمید زرگرپور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی عزیزاله حاجی‌ولیئی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت تولید برق خوزستان مپنا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی سید علی بنی هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۷ بنمایندگی اسداله دلگشایی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ حمید زرگرپور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خلیل بهبهانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عزیزاله حاجی‌ولیئی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11457859
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727874
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق توس مپنا سهامی‌خاصثبت‌شده‌بشماره ۲۱۵۵۹۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی خلیل بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت مپنا بین‌الملل به نمایندگی حمید زرگر پور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی همایون رشیدی پور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۸۹ حمید زرگر پور بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خلیل بهبهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و همایون رشیدی پور به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11363600
آگهی تغییرات در شرکت تولید برق عسلویه مپنا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۲۷۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۵/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: خلیل بهبهانی به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید زرگرپور به نمایندگی از شرکت مپنا بین‌الملل به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزیزاله حاجی‌ولیئی به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در‌ صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره با مهرشرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247488
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیره پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا و شرکت مپنا بین المللی و شرکت تولید برق توس مپنا اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات