گروه مالی دانایان پارس

شرکت گروه مالی دانایان پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102927198
15
افراد
28
آگهی‌ها
252279
شماره ثبت
1384/5/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14779946
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دورۀ مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ به تصویب رسید روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14691117
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609192
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی دانایان پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرهود صابری سرابی به شماره‌ی ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده‌ی شرکت طرح و ساخت المان به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۳۹ در سمت عضو هیات مدیره برای بقیه‌ی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524474
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت از گروه مالی صدر پارس به گروه مالی دانایان پارس تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . سال مالی شرکت روز اول دی ماه هرسال آغاز می‌شود و روز آخر آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14501438
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد ساعی به شماره‌ی ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده‌ی قانونی شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه ( سهامی خاص ) به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۴۶ در سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه‌ی مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، اوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . همچنین مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14435159
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۷ انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان دورۀ مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ به تصویب رسید . روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109872
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ونک بزرگراه کردستان خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655610
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609860
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی سیدافضل موسوی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی حسین مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت طرح و ساخت المان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی رضا درستی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی احمد ساعی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی بابک جهان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان، با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602821
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند - شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ - شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ - شرکت طرح و ساخت المان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ - شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ - شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189567
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «گروه مالی صدر پارس» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842241
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه هم افزا پارس امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی سید افضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره - محمدرضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت طرح و ساخت المان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بنمایندگی رضا درستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی حسین مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره حدود و اختیارات مدیرعامل را بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه شرکت تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا ی هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842267
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۰۶/۹۴ بتصویب رسید. محمد رضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت سرمایه هم افزا پارس امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - شرکت مدیریت و مشاوره طرفه دستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ - شرکت طرح و ساخت المان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربردارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556552
آگهی تغییرات شرکت گروه مديريت صدر پارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به "گروه مدیریت صدر پارس " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343339
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۵۲۲۷۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک جهان آراباکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه هم افزاپارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076012
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶با نمایندگی آقای احمد ساعی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل وعضواصلی هیئت مدیره ـ شرکت پارس سرمایه هم افزادانابه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹بانمایندگی آقای رضا درستی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای محمدرضامدیری به کدملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیات مدیره وعضو هیات مدیره ـ شرکت سرمایه هم افزاپارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷بانمایندگی آقای محمدمهدی احمد آخوندی باکدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضواصلی هیات مدیره ـ شرکت پویاتجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲بانمایندگی آقای سیدافضل موسوی باکدملی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیات مدیره وعضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند کلیه اسنادتعهدآور،قراردادهاواوراق بهاداروبانکی باامضاءثابت مدیرعامل ودرغیاب ایشان،رئیس هیات مدیره یانایب رئیس هیات مدیره بعلاوه یکی ازاعضا هیات مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبر خواهدبود، مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076016
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربردارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدحسین بدخشانی باکدملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589497
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان شیخ بهایی،خیابان ونک،پلاک ۸۳،کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییریافت وماده اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401798
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
احمد ساعی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، کوروش الیاس نفیعی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پارس سرمایه هم افزادانا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
محمد رضا مدیری کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
محمد مهدی احمد اخوندی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
سید افضل موسوی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره.
کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به علاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضاء هر یک از اعضاء و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400664
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی محمد حسین بدخشانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
اعضای اصلی هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند:
شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی احمد ساعی کد ملی xxxxxxxxx۲
شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی کوروش الیاس نفیعی کد ملی xxxxxxxxx۶
شرکت سرمایه آب خاک توسعه سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی محمدرضا مدیری کد ملی xxxxxxxxx
سرمایه هم افزا پارس امین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی محمد مهدی احمد اخوندی کد ملی xxxxxxxxx
شرکت پویا تجارت فریاب شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی سید افضل موسوی کد ملی xxxxxxxxx۹.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198014
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای احمد ساعی به کدملی xxxxxx۲ـxxx به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای حسین عبده تبریزی به کدملی ۴ـxxxxxxـxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدان به کدملی ۸ـxxxxxxـxxx به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای محمدمهدی احمدآخوندی با کدملی ۱ـxxxxxxـxxx به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ـ شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی به نمایندگی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا به کدملی ۸ـxxxxxxـxxx به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را بر اساس ماده ۲۴ اساسنامه شرکت بشرح پیوست در ۲۵ بند به ایشان تفویض نمودند.
کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیای ایشان، رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198087
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای احمد ساعی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای محمدرضا مدیری همدان با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای محمدمهدی احمد آخوندی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای حسین عبده تبریزی با کد ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت پویا تجارت فریاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای بابک جهان آرا با کد ملی xxxxxxxxx۸
۳ـ مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا معظمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660012
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083646
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر کاهش یافت و ماده ۲۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ساعی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ محمدرضا مدیری همدان به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ مصطفی ازگلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ حسین عبده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ احمد ساعی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبده تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک جهان آرا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. محل شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی جام جم خ خرسند پ ۷۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11720975
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659958
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیات مدیره به ۵ نفر کاهش یافت و ماده ۲۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ساعی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ محمدرضا مدیری همدان به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه آب خاک توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ مصطفی ازگلی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه هم افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ حسین عبده تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت پارس سرمایه هم افزا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ـ بابک جهان آرا به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ احمد ساعی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبده تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک جهان آرا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره بعلاوه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. محل شرکت به تهران ـ خ ولیعصر ـ روبروی جام جم ـ خ خرسند ـ پ ۷۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000062
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۲۲۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد ساعی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت عمران و توسعه فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حسن ممتحن به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه آب ـ خاک ـ توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی محمدرضا مدیری‌ همدان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه هم‌افزا پارس امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی مجید محمدبیگی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پارس سرمایه هم‌افزا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مهدی اخلاقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پویا تجارت فریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی بابک جهان‌آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت گسترش سرمایه پردازش اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مصطفی ازگلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ احمد ساعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا مدیری‌همدان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مجید محمدبیگی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9547666
آگهی تصمیمات شرکت عمران و توسعه ساخت صدر پاس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۵۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و رضا معظمی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحسن صدرواقفی و سعید داودی و سیدعلی صدرواقفی و احمد ساعی و مهدی اخلاقی و شرکت تامین سرمایه نوین به نمایندگی بابک جهان‌آرا و شرکت عمران و توسعه فارس به نمایندگی حسن ممتحن. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ احمد ساعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سعید داودی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، سیدحسن صدرواقفی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات