گروه کرد

شرکت گروه کرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102925110 ()
14
افراد
19
آگهی‌ها
252070
شماره ثبت
1384/5/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14709805
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷ تصویب شد . آقای علی اکبر زند با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا تحفه دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121979
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد تقی سمنانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود ابراهیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای روزبه خلیلی عراقی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اصلی عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا عابدی میران دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای میکائیل بنائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رحمت اله رئیسی اردلی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ـ هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945222
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سهروردی شمالی خیابان سهند خیابان هویزه پلاک ۳۴ طبقه همکف با کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758140
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمت اله رئیسی اردلی به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612167
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و علی اکبر زند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار، اخبار صنعت، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002313
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد تقی سمنانی ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعود ابراهیمی ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای روزبه خلیلی عراقی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان اصلی عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا عابدی میران ش م xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای میکائیل بنائی ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره هرگونه اسناد و مدارک تعهدآور شامل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق مالی و بانکی و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق هر یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002316
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اخبارصنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر زند با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محمد تقی سمنانی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۷ آقای مسعود ابراهیمی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۱ آقای روزبه خلیلی عراقی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۴ آقای محمد رضا عابدی میران دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۵ آقای میکائیل بنائی دارای کدملی به شماره xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368916
آگهی تغییرات شرکت گروه كرد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۳ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر زند با شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699895
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا مرادی علی عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره،آقای محمد تقی سمنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره،آقای مسعود ابراهیمی به شماره شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره،آقای محمد رضا عابدی میران به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره،آقای میکائیل بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۹بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبراست. سایر مکاتبات اداری شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120215
آگهی تغییرات شرکت گروه کرد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جهانگیر ذوالفقاری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962229
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ سعید خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۲ محمدتقی سمنانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و روزبه خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شاهین خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، میکائیل بنایی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116745
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ سعید خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۲ محمدتقی سمنانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و روزبه خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شاهین خلیلی عراقی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، میکائیل بنایی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659989
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. روزبه خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شاهین خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و حمید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ روزبه خلیلی عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و شاهین خلیلی عراقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا مرادی علیعربی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11494283
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و جهانگیر ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. روزبه خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و شاهین خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و حمید خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و سعید خلیلی‌عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدتقی سمنانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ روزبه خلیلی‌عراقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شاهین خلیلی‌عراقی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رضا مرادی‌علیعربی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577652
آگهی اصلاحی شرکت گروه کرد سهامی عام به شماره ثبت۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
پیرو آگهی های شماره xxx۰۳/ت۳۲ مورخ ۹/۱۲/۹۰ و xxx۰۴/ت۳۲ مورخ ۹/۱۲/۹۰نوع حقوقی شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله تصحیح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مسوسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336361
آگهی اصلاحی شرکت گروه کرد سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
پیرو آگهی‌های شماره xxx۰۳/ ت ۳۲ مورخ ۹/۱۲/۹۰ و xxx۰۴/ ت ۳۲ مورخ ۹/۱۲/۹۰ نوع حقوقی شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله تصحیح میگردد. اداره ثبت شرکتها و مسوسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10750080
آگهی اصلاحی شرکت گروه کرد سهامی عام به شماره ثبت۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
پیرو آگهی‌های شماره xxx۰۳/ت۳۲ مورخ ۹/۱۲/۹۰ و xxx۰۴/ت۳۲ مورخ ۹/۱۲/۹۰نوع حقوقی شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله تصحیح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و مسوسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917854
آگهی تصمیمات شرکت گروه کردسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۰۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و ساسان عماد دادرس به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11265775
آگهی تصمیمات شرکت گروه کرد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۲۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۵۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران بسمت بازرس اصلی و ساسان عماد دادرس بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی بوتان بنمایندگی محمدتقی سمنانی ـ شاهین خلیلی عراقی ـ حمید خلیلی ‌عراقی ـ سعید خلیلی‌عراقی ـ روزبه خلیلی‌عراقی به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۳/۸۹ محمدتقی سمنانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و روزبه خلیلی‌عراقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و میکائیل بنایی خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات