لیزینگ ایران وشرق

شرکت لیزینگ ایران وشرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102912170 ()
13
افراد
21
آگهی‌ها
250731
شماره ثبت
1384/4/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14775436
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۷۲/۹۸ مورخ ۲۵/۳/۹۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۷ تصویب شد. اعضاء هیات مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال تعیین و انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۸ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، به منظور نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14745104
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۷۲/۹۸ مورخ ۲۵/۳/۹۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای محمدتقی صافدل به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره ، شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمد رحیم احمدوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، شرکت کشاورزی مدبرکشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای علیرضا پورباقریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای حمید خانی جوی آباد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره ، شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حامد تاجمیر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیات مدیره تعیین شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها وعقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود . اختیارات مدیرعامل مورد بحث قرارگرفت و نهایتا هیات مدیره اختیارات خود را که در اساسنامه شرکت آمده_است به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران با اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ، پیش بینی بودجه سالانه شرکت ، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات ، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر ، - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها ، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع و کافی برای بازرسان اعزامی این بانک . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14637472
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای محمدتقی صافدل به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت تولید وصادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمد رحیم احمدوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره . شرکت کشاورزی مدبرکشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای علیرضا پور باقریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره . شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حامد تاجمیر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و نامه‌ها ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل ، با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران با اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ، پیش بینی بودجه سالانه شرکت ، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات ، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر ، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها ، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع و کافی برای بازرسان اعزامی این بانک . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14494207
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۴/۱۰/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای محمدتقی صافدل به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیات مدیره شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای داود کاغذگران به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تولید وصادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمد رحیم احمدوند به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حامد تاجمیر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیات مدیره شرکت کشاورزی مدبرکشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای علیرضا پور باقریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها وعقود با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود ونامه‌ها ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل ، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود . هیات مدیره اختیارات خودرا به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی مؤسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران با اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - پیش بینی بودجه سالانه شرکت - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ، - تنظیم صورت‌های میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده - فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع و کافی برای بازرسان اعزامی این بانک پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169989
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۷,xxx مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۵۳/۹۷ مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ماه xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه xxx۷ انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785129
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۱۴ / ۰۹ / xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی محمدتقی صافدل به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره. شرکت ایران وشرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی داود کاغذگران به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره. شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی محمد رحیم احمدوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی حامد تاجمیر ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیات مدیره. شرکت کشاورزی مدبرکشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی پرویز جمعلی نتاج به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وعقود با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود و نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران با اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع و کافی برای بازرسان اعزامی این بانک. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706235
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۲/۶/۹۶ بانک مرکزی و مجوز شماره xxx۰۱ , xxx مورخه ۱/۷/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت کشاورزی مدبر کشت توس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528946
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۰/۴/۹۶ بانک مرکزی و مجوز شماره xxx۷۳ , xxx مورخه ۲۱/۴/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی مفید راهبر ش. م xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۹/xxx۶ انتخاب گردید - روزنامه کیهان و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380821
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۹/xxx مورخ ۰۳/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوعات اصلی: تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی. موضوعات فرعی: خرید و فرش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط. نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت لیزینگ ایران وشرق از سهامی خاص به سهامی عام موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوعات اصلی: تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی. موضوعات فرعی: خرید و فرش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط. تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک یا موسسه اعتباری را که بی واسطه و یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می‌شود خریداری نماید. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران خ ولیعصر بالاتر از نیایش خیابان عاطفی پ xxx واحد ۱ به کدپستی xxxxxxxxx۹ مدت شرکت نامحدود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx ریال و تماما پرداخت شده می‌باشد. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمد تقی صافدل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی حمید یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی داود کاغذ گران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی مهدی صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی مینو کیانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت، انحلال شرکت با رعایت قانون تجارت، دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) و سایر مقررات مربوطه صورت می‌گیرد. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. تقسیم سود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با اکثریت آرا و با رعایت موارد قانونی، مورد تصویب قرار می‌گیرد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال می‌باشد که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و بدهی‌های غیر جاری به مبلغ xxxxxxxxx۴ ریال است و شرکت فاقد هر گونه بدهی‌های احتمالی می‌باشد. روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۳ و ۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049201
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۷/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773507
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۶/۷/xxx۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمد تقی صافدل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی داود کاغذ گران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی مینو کیانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی حمید یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی مهدی صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت خواهد_بود نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587197
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ ايران وشرق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ۳۰/۶/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۳به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580087
آگهی افزایش شرکت لیزینگ ایران وشرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxxمورخ ۲۳/۰۴/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به تعداد xxx میلیون سهم یکهزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550901
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران وشرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ وتاییدیه شمارهxxxxxx مورخ ۲۳/۰۴/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای حمید یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۳بنمایندگی از سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل غلامی به کدملیxxxxxxxxx۶بنمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی صافدل به کدملیxxxxxxxxx۶بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره خانم مینو کیانی راد به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی صیدی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت خواهد بود، نامه ها و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب آئین نامه اجرایی مصوب هیأت مدیره و رعایت بودجه مصوب. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری مرتبط با فعالیت های مستقیم شرکت. ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های امانات و بانک ها و استرداد آن ها. ـ تحصیل تسهیلات از بانک و شرکت ها و مؤسسات رسمی و درخواست وأخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه و مصوبات هیأت مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی، از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هرگونه دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و افراد در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و أخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ـ تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. ـ دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات. ـ پیشنهاد و یا تجدید نظر آیین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی به هیأت مدیره برای تصویب نهایی. ـ پیشنهاد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری به هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476035
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمید یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
اسماعیل غلامی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
محمد تقی صافدل به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مینو کیانی راد به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره
مهدی صیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت خواهد بود. نامه ها با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476036
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی
آقای هوشنگ نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال تعیین و انتخاب گردیدند:
ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
ـ شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹
ـ شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
ـ شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
ـ شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179170
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982708
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران و شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ نادریان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982709
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران شرق سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ نادریان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۶ شرکت ایران و شرق به ش م xxxxxxxxx۳۹ شرکت تولید و صادرات ریشمک به ش م xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری پویا به ش م xxxxxxxxx۲۸ شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به ش م xxxxxxxxx۰۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ حمید یوسفی به ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت رئیس هیئت مدیره، اسماعیل غلامی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدتقی صافدل به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی صیدی به ش ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس و محمد سخایی فولادی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676050
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۰۷۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۸/۸۹ حمید یوسفی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد سخایی‌فولادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین و بقیه اعضای هیئت‌مدیره در سمتهای خود ابقاء شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463759
آگهی اصلاحی در شرکت لیزینگ ایران وشرق سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۱۷۰
پیرو آگهی شماره xxx۷۶/ ت ۳۲ مورخ ۳/۵/۸۹ میر فیض فلاح شمس لیالستانی به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک بعنوان عضو هیئت مدیره صحیح است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات