سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین

شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102902350 ()
6
افراد
8
آگهی‌ها
249744
شماره ثبت
1384/4/8
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9977023
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۷۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۹۰ محل شرکت به تهران خ گاندی خ سوم پ ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11704261
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی صادق افشار به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی نجات امینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمد رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمد سعیدی‌کیا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی سعیدرضا عاصمی‌زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار چکها سفته‌ها برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره در ماده ۵۰ اساسنامه به استثنای بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۸ ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۴ و ۲۵ به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768359
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و عمران تامین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۴۹۷۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۹/۵/۹۰ یک ماده به عنوان ماده۷۵ با موضوع پیش‌بینی ادغام ( به شرح صورتجلسه) به مواد اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11344976
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ محمد رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۹ و نجات امینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و صادق افشار به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیائی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. محمد سعیدی‌کیا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد رحمتی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و سفته‌ها و برات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بهنام خزایی به سمت دبیر هیئت‌مدیره تعیین شدند و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319899
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10460529
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ محل شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی خ شهید عباسپور بن بست شمس پ ۳ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10566410
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره ۲۴۹۷۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعیدرضا عاصمی‌زواره به جای محمد رحمتی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. محمدسعید کیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ممیزان به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9615176
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۹۷۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات