داروسازی تولید دارو

شرکت داروسازی تولید دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102901102 ()
19
افراد
46
آگهی‌ها
249619
شماره ثبت
1384/4/8
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

توليوم
توليوم TOLIUM
1354/3/7
كادبرن
كادبرن COD BURN
1385/11/24
برونكوسين
برونكوسين BRONCHOSIN
1385/12/12
برونكوسين
برونكوسين BRONCHOSIN
1386/5/8
افلو كينول
افلو كينول OFLOQUINOL
1386/5/27
تيدو كاف
تيدو كاف TIDOCAUGH
1387/8/21
آنالژين
آنالژين ANALGIN
1354/1/19
ديازمين
ديازمين DIAZEMINE
1354/3/7
CALCIRADON
1336/6/19
Isorbide
1367/7/20
LAX-MEL
1336/5/17
ICTOTRYCIN
1337/1/14
Tolidine
1367/7/20
Tolidolax
1367/7/20
AMPICIN
1367/8/18
BEPYRINE
1347/7/16
Betablokin
1367/7/20
TRANKITOL
1367/8/18
Mucosolvin
1367/7/20
Blocardrine
1367/7/20
Histolit
1367/7/20
PLESLEEP
1337/7/16
Rasin
1367/7/20
Sedarin
1367/7/20
Isodrine
1367/7/20
SURIN
1336/5/17
Toligin
1367/7/20
PERNALINE
1367/9/23
Oralit
1367/7/20
ULTRAMOX
1367/10/26
_DRIN
_DRIN AQUA
1337/8/12
ALBATUM
1336/3/21
AXAR
1337/7/10
BECOF
1336/7/22
AXON
1336/5/17
توليدون
توليدون TOLIDON
1348/7/3
دايميتيكس
دايميتيكس DIMETIX
1389/4/26
دايمتين
دايمتين DIMETIN
1389/7/17
تيدي فن
تيدي فن TIDIFEN
1389/11/26
Thermorub
1367/7/20
سيكلومين
سيكلومين CYCLOMIN
1382/11/29
ايندوساپ
ايندوساپ INDOSUPP
1385/6/20
Isuprine
1367/7/20
Pediavit
1367/7/20
آملوتيدي
آملوتيدي AMLOTIDI
1384/2/12
افلو كينول
افلو كينول OFLOQUINOL
1385/8/1
توليددارو
توليددارو
1369/11/8
Supravit
1367/7/20
Pranol
1367/7/20
SULFARILLA
1336/5/17
سي ويت
سي ويت CEVIT
1386/5/14
سي ويت
سي ويت CEVIT
1385/8/1
ترومبكس
ترومبكس THROMBEX
1385/8/21
اس-اوپازول
اس-اوپازول S - OPAZOL
1390/7/19
پسودرم
پسودرم PSODERM
1390/7/18
كتسون
كتسون KETSON
1390/9/29
موكوسولوين
موكوسولوين MUCOSOLVIN
1390/10/5
سرتاكول
سرتاكول SERTACOL
1390/10/10
اوراسين
اوراسين ORACIN
1390/10/10
هيدروزون تيدي
هيدروزون تيدي HYDROZON TIDI
1390/10/10
امتانت
امتانت EMETANT
1390/12/6
ميرتوروئيد
ميرتوروئيد MYRTOROID
1390/12/6
كالوكس
كالوكس CALOX
1390/12/7
بي وايزد
بي وايزد BEVISED
1391/4/10
موتادرم
موتادرم MOTADERM
1391/7/3
تيدوسپان
تيدوسپان Tidospan
1393/8/26
تيديپان
تيديپان Tidipan
1393/8/26
.D هاني تيدي
.D هاني تيدي Honey T
1393/8/26
لايزوفن
لايزوفن Lysofen
1393/10/22
برونكوتيدي
برونكوتيدي BRONCHO T.D
1393/12/11
ويگاژل
ويگاژل Vigagel
1394/3/11
جينكوتيدي
جينكوتيدي GINKO.TD
1394/3/20
پكتوفن
پكتوفن Pectophen
1394/3/27
دكتر تيدي
دكتر تيدي Dr. T.D
1394/4/20
دكتر آيس
دكتر آيس Dr. Ice
1394/4/20
كلد آيس
كلد آيس Cold Ice
1394/4/20
آنالژين
آنالژين ANALGIN
1394/4/21
توليوم
توليوم TOLIUM
1394/4/24
ديازمين
ديازمين DIAZEMINE
1394/4/24
فوركلد تيدي .
فوركلد تيدي . For Cold T.D
1394/7/4
تيدوريك
تيدوريك Tidoric
1394/7/15
تريپل كلد
تريپل كلد Triple Cold
1394/7/21
سيناتيد
سيناتيد Cinatid
1394/7/21
سوفوتيد
سوفوتيد Sofotid
1394/7/21
كوفكس
كوفكس Coufex
1394/7/28
تيدي كولين
تيدي كولين TidiCholin
1394/8/3
دكستوفان
دكستوفان Dextophan
1394/8/12
گايول
گايول Gayol
1394/8/12
گسترال
گسترال Gastral
1394/8/26
موكولين
موكولين Mucolin
1394/8/27
ژينوزول
ژينوزول Gynozol
1394/2/7
اووسين
اووسين Ovocin
1394/2/7
كلسيرادون پلاس
كلسيرادون پلاس Calciradon Plus
1394/2/8
فمي مايسين
فمي مايسين Femimycin
1394/11/5
تداسا
تداسا Tedasa
1394/11/5
ليپوسولوين
ليپوسولوين Liposolvin
1394/11/5
نالوكسان تي.دي
نالوكسان تي.دي Naloxan T.D
1394/11/5
آملوتيدي
آملوتيدي AMLOTIDI
1394/11/5
كوفكس پلاس
كوفكس پلاس Coufex Plus
1394/11/5
كلسيرادون
كلسيرادون
1394/11/5
سيكلومين
سيكلومين CYCLOMIN
1394/11/12
تيدي استات
تيدي استات TidiStat
1394/12/15
تيدي فلو
تيدي فلو Tidi Flu
1395/3/12
تيداكسا
تيداكسا Tdaxa
1395/5/13
تيدي كاپين
تيدي كاپين Tidicapin
1395/5/30
ونوركس
ونوركس Venorex
1395/8/22
واريكسوتيد
واريكسوتيد Varixotid
1395/8/22
توليددارو
توليددارو Toliddaru
1395/9/29
شركت داروسازي توليددارو (سهامي عام) توليدارو
شركت داروسازي توليددارو (سهامي عام) توليدارو Tolidaru pharma
1395/9/30
دوراپوكس
دوراپوكس Durapox
1395/11/10
ديسپاسمين
ديسپاسمين Dispasmine
1395/12/25
كوركومين
كوركومين Curcumine
1395/12/25
كودوفن
كودوفن Codophen
1395/12/25
ديلومين
ديلومين Dilomine
1395/12/25
تيدي زولين
تيدي زولين Tidizolin
1395/12/26
فلوكسوتيدي
فلوكسوتيدي Floxo T.D
1395/12/26
لوبري تيدي
لوبري تيدي Lubri T.D
1395/12/26
تداموكس
تداموكس Tedamox
1395/12/26
تدامپين
تدامپين Tedampin
1395/12/26
ديفنوكس
ديفنوكس Diphenox
1395/12/26
نوروكولين
نوروكولين Neurocholine
1395/12/26
اسپاسكول
اسپاسكول Spascol
1395/12/26
اسپاسمين
اسپاسمين Spasmin
1395/12/26
تولراكس
تولراكس Tolerax
1395/12/26
تيپيروكس
تيپيروكس Tipirox
1395/12/26
كسال
كسال Kesal
1395/12/26
فوس- كال
فوس- كال Phos - Cal
1395/12/26
LAX-MEL
1396/3/24
آلباتوم
آلباتوم ALBATUM
1396/3/28
نانوپيور
نانوپيور Nanopure
1396/4/3
پانوژن
پانوژن Panogen
1396/4/3
نانوليوم
نانوليوم Nanolium
1396/4/3
نانوسيلواتيد
نانوسيلواتيد Nanosilvatid
1396/4/3
تيگورايز
تيگورايز Tigorize
1396/4/3
سيبركس
سيبركس Siberex
1396/4/3
ناريزكس
ناريزكس Narizex
1396/4/3
امازين
امازين Emazine
1396/4/3
امپكس
امپكس Empax
1396/4/3
نانوپين
نانوپين Nanopain
1396/4/13
امپازين
امپازين Empazine
1396/4/13
آكسون
آكسون AXON
1396/4/26
سولفاريلا
سولفاريلا SULFARILLA
1396/4/31
بكاف
بكاف BECOF
1396/5/10
تيداتور
تيداتور Tidator
1396/9/14
تيدي جنتا
تيدي جنتا T.D Jenta
1396/10/9
پوليتوس پلاس
پوليتوس پلاس Politus plus
1397/8/20
پوليتوس
پوليتوس Politus
1397/8/20
كوركومين
كوركومين Curcumine
1397/8/30
لوبري تيدي
لوبري تيدي Lubri T.D
1397/8/30
فوس- كال
فوس- كال Phos - Cal
1397/8/30

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14749673
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ، گروه دارویی سبحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ، البرزدارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ، ایران دارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و سرمایه گذاری اعتلاء البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693182
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14384919
آگهی تغییرات شرکت داروسازي توليد دارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
محمد رسول سماکچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان رئیس هیات مدیره
کامران نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره.
حامد صابونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل.
فتح الله شکرانه مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیات مدیره.
سعید قربانی قصابعلیسرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره
برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079672
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016167
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد رسول سماکچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان رئیس هیات مدیره. - آقای کامران نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. - آقای حامد صابونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. - آقای فتح الله شکرانه مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیات مدیره. و آقای عباس جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره، برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. - امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - هیات مدیره اختیارات خود را مطابق صورتجلسه مورخ ۲۱/۶/۹۶ به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796679
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس جمالی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754882
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx , xxx مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ بانک سینا شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651040
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمد رسول سماکچی به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای کامران نعمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره.. آقای فتح اله شکرانه مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای پیام سیفی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. (از ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، اجرای بند چهار، هفت، نه (تا سقف آئین نامه معاملاتی مصوب)، ده، دوازده، چهارده، هفده به استناد و به شرح ماده ۴۲ اساسنامه) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472279
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - شرکتهای: گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170134
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/xxx۴ ومجوز xxx xxxxxx/xxx مورخ ۲۲/۸/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران که طی گواهی شماره xxx , xxx مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ بانک سینا شعبه فلکه دوم صادقیه کد xxx مبلغ xxxxxxxxx ریال واریز گردیده است افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال است که به xxxxxxxxx سهم با نام عادی xxx۰ ریالی که تماما پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13046997
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رسول سماکچی به کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیات مدیره. علی مرتضوی تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. کامران نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پخش البرز (سهامی عام) به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیات مدیره. علی فرقانیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیات مدیره. پیام سیفی به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. (از ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، اجرای بند چهار، هفت، نه (تا سقف آئین نامه معاملاتی مصوب)، ده، دوازده، چهارده، هفده به استناد و به شرح ماده ۴۲ اساسنامه) کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827531
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12633629
آگهی تغییرات شرکت داروسازي توليد دارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۴ومجوز شماره xxxxxxxxx/xxxمورخ xxx۳/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام عادی xxx۰ ریالی که تماماً پرداخت شده از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۵ریال طی گواهی شماره xxx/ xxxمورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ بانک سینا شعبه فلکه دوم صادقیه تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446122
آگهی تغییرات شرکت داروسازي توليد دارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی منصور افتخاری کندلجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی کامران نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علی فرقانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی پیام سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: (از ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، اجرای بند چهار، هفت، نه (تا سقف آئین نامه معاملاتی مصوب)، ده، دوازده، چهارده، هفده به استناد و به شرح ماده ۴۲ اساسنامه)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260630
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۹۶۱۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای منصور افتخاری کندلجی به کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرزبه شناسنامه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای علی مرتضوی تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای قاسم بولو به کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت پخش البرز به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره.- آقای علی فرقانیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره -و آقای پیام سیفی به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران دارو به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - حدود اختیارات مدیر عامل بشرح زیر تعیین شد: (از ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، اجرای بند چهار، هفت، نه (تا سقف آئین نامه معاملاتی مصوب)، ده، دوازده، چهارده، هفده (به استناد و به شرح ماده ۴۲ اساسنامه) -کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته، و بروات و غیره به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206059
آگهی تغییرات شرکت‌داروسازی تولید‌دارو سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه مل ـ ی xxxxxxxxx۳۵، پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116565
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۱۷/۱۲/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی، که از محل سود انباشته تامین گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدو ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681685
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای پیام سیفی بجای آقای حمید رضا احمدی آشتیانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت ایران دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیأت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شد. لذا اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: ـ آقای منصور افتخاری به کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی مرتضوی تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای قاسم بولو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و آقای علی فرقانیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره و آقای پیام سیفی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: در ماده ۳۷ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، اجرای بند چهار، هفت، نه (تا سقف آئین نامه معاملاتی مصوب)، ده، دوازده، چهارده، هفده به استناد و به شرح ماده ۴۲ اساسنامه ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657949
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
ـ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال بموجب گواهی های شماره xxx/۹۳,xxx مورخ ۲۳/۶/۹۳ و شماره ۸۱/۹۳/۴۴ مورخ ۱۰/۳/۹۳ بانک سینا شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است. ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503835
آگهی تغییرات شرکت دارو‌سازی تولید دارو سهامی‌عام شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377940
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولیددارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی مرتضوی تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره و قاسم بولو به کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و حمیدرضا احمدی آشتیانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و علی فرقانیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و منصور افتخاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
اختیارات هیأت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته و بروات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097154
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۲ آصف یعقوبی به ش ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی مرتضوی تبریزی به ش ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی فرقانیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و قاسم بولو به ش ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره و منصور افتخاری به ش ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083029
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و گروه داروئی سبحان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت ایران دارو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و نمایندگی بین ایمن البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026662
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ علی فرقانیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای علی ارم بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بهادار شرکت از جمله چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926714
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۸/۹۱ آصف یعقوبی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره و علی مرتضوی تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای علیرضا خسروانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علی ارم به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیات مدیره و قاسم بولو به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای ناصر سالار به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیات مدیره و منصور افتخاری به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه در۲۳ بند تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11655803
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۸/۹۱ آصف یعقوبی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیات‌مدیره و علی مرتضوی‌تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای علیرضا خسروانی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید علی ارم به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیات‌مدیره و قاسم بولو به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای ناصر سالار به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیات‌مدیره و منصور افتخاری به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه در۲۳ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925568
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۴/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821190
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۴/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725086
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید داروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آصف یعقوبی به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و علیرضا خسروانی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و سید علی ارم به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ و منصور افتخاری به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بنابراین آصف یعقوبی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور افتخاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود .
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773227
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید داروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آصف یعقوبی به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و علیرضا خسروانی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و سید علی ارم به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ و ناصر سالار به کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ و منصور افتخاری به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ بنابراین آصف یعقوبی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا خسروانی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منصور افتخاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705205
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی تولیداروسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/۹۰ و هیئت مدیر ه مورخ۲۲/۵/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶۵ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱/۶/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11600093
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی تولیدارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۴/۱۲/۹۰ و هیئت‌مدیر‌ه مورخ۲۲/۵/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶۵ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱/۶/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657378
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ اکبر منصوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی ارم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه داروئی سبحان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آصف یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران دارو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657467
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانتشـار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750948
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانتشـار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740435
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولیدارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ اکبر منصوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید علی ارم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی گروه داروئی سبحان سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت بیمه ایمن البرز سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آصف یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران دارو سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946210
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و به نمایندگی اکبر منصوری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی ناصر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علیرضا خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آصف یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ اکبر منصوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا خسروانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آصف یعقوبی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارت بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104369
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۵ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11850000
آگهی اصلاحی شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
پیرو آگهی به شماره xxx۷۲/ت۳۲ مورخ ۲۳/۵/xxx۰ نام مدیرعامل آصف یعقوبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ صحیح میباشد که متعاقبا اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911549
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا خسروانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ناصر محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و ناصر سالار به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تولید دارو تاکستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و آسف یعقوبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11292719
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکتهای: سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و گروه داروئی ‌سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و سرمایه‌گذاری اعتلاء به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و ایران دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و تولید دارو تاکستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11588649
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۶۱۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۱۱/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۷/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834390
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۹۶۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11609254
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تولید دارو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی نیک روشان بسمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996700
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۲۲/ت۳۲ مورخ ۲۵/۹/۸۸ شرکت داروسازی تولیددارو سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ اعلام می‌دارد ناصر محمدی عضو هیئت مدیره می‌باشند که در آگهی از قلم افتاده و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109127
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تولیددارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۹۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اکبر عبداللهی اصل بجای سید محمدعلی قدسی به عنوان نماینده شرکت تولیددارو تاکستان در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اکبر منصوری بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا خسروانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آصف یعقوبی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات