توسعه اقتصاد بین الملل آینده

شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102898954 ()
22
افراد
17
آگهی‌ها
249398
شماره ثبت
1384/4/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14787991
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بين الملل آينده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت رادمان سلامت پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای پیمان زمانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶، آقای رسول زرگریان با کدملی xxxxxxxxx۰، آقای شهرام منافی با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی غفاری با کدملی xxxxxxxxx۱، بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784522
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره بشرح ذیل تعیین سمت گردیدند: ـ آقای حسین کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت رادمان سلامت پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره. ـ آقای شهرام منافی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای پیمان زمانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای رسول زرگریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای علی غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره. اختیارات مدیرعامل: حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه می باشد. امضای اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14389383
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بين الملل آينده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

- ماده ۶۵ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت:
سال مالی شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز می شود و روز آخـر آذر مـاه سال بعد به پایان می رسد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359392
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند
اعضای هیئت مدیره به شرح جدول زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
بیوسان فارمد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
سل تک فارمد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
گروه صنایع شفا فارمد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
هربی فارمد شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
شهرک صنعتی دارویی برکت شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574620
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و روز آخر اسفند ماه همان سال پایان خواهد_یافت. و ماده ۶۵ اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577653
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236346
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۴۴ - سهام وثیقه مدیران: هر یک از مدیران باید لااقل یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد و آنرا به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته_است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد_ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آن‌ها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199914
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946559
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان آقا علیخانی ۲۰ متری گلستان پلاک ۱۴ طبقه ۲ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931186
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی – خیابان آقا علیخانی – خیابان گلستان – پلاک ۱۴ –واحد xxx. کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878420
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت‌های بیوسان فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ هربی فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ سل تک فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و گروه صنایع شفا فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. موسسه حسابرسی نیک روشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی حدادپور نطنزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880196
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت بیوسان فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای ناصر اقدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سل تک فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد قاسمی همدان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمدکاظم شاه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت هربی فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حمزه لو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه صنایع شفافارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875104
آگهی تصمیمات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قدرت اله هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ محمد سخایی فولادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ هادی جوهری به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ هادی مشهدی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ کامران نعمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمد سخایی فولادی به سمت رئیس هیئت مدیره و هادی مشهدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی جوهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بهادار مالی و عقود اسلامی و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9873492
آگهی تصمیمات شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قدرت‌اله هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ محمد سخایی‌فولادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ هادی جوهری به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ هادی مشهدی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ کامران نعمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمد سخایی‌فولادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هادی مشهدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هادی جوهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اسناد بهادار مالی و عقود اسلامی و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684095
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر بین المللی سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۲/۹۰ نام شرکت از تدبیر بین‌المللی به شرکت توسعه اقتصاد بین‌الملل آینده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994474
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر بین الملل سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ محمد سخایی‌فولادی به کد ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ هادی جوهری به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ کامران نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ هادی مشهدی به کد ملی xxxxxxxxx۲. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۹ اسحاق حاجی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد سخایی‌فولادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هادی جوهری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11713561
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر بین المللی سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۹۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ـ شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ـ شرکت سرمایه‌گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ سید علی مدرسی‌نیایزدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی سرمایه‌گذاری تدبیر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن نامداری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و پرویز جمعلی‌نتاج به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مجید عشقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا و حمید خانی‌جوی‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات