سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس

شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102898876 ()
13
افراد
4
آگهی‌ها
249390
شماره ثبت
1384/4/8
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10599685
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر سرمایه پارس سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۹۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۲/۹۰ نام شرکت از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سرمایه پارس به شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان سرمایه پارس سهامی‌عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11628332
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیر سرمایه پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. کامران نعمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ و خلیل دهقان به کدملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا عباسی‌غلمانسرائی به کدملی xxxxxxxxx۳ و سید احمد میرصانع به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهدی ایثاری‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ کامران نعمتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، خلیل دهقان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی ایثاری‌نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11616272
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیر سرمایه پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه رفاه و تامین آتیه امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و علی موسوی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و اکبر آقارحیمی به ش ملیxxxxxxxxx۹ و محمد معینی‌فر به ش ملی xxxxxxxxx۱ و ایوب دادباز به ش ملی xxxxxxxxx۱. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۹ غلامعلی کاظمی‌مطلق به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی موسسه رفاه و تامین آتیه امید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اکبر آقارحیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی موسوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11714041
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیر سرمایه پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۹۳۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و کشاورزی مدبر کشت توس به ش ملی xxxxxxxxx۰۹ و سرمایه‌گذاری پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و تولید و صادرات ریشمک به ش ملی xxxxxxxxx۴۰. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ سید علی مدرسی‌نیایزدی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی سرمایه‌گذاری تدبیر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پرویز جمعلی‌نتاج به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی کشاورزی مدبر کشت توس به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید خانی‌جوی‌آباد به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ایران و شرق به سمت مدیرعامل و مجید عشقی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی سرمایه‌گذاری پویا و محسن نامداری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی تولید و صادرات ریشمک به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات