سامان نور کوثر

شرکت سامان نور کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102893449 ()
13
افراد
21
آگهی‌ها
248833
شماره ثبت
1384/3/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13959828
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سامان نور کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹ و شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۹/xxx۶ و اجرای ماده xxx و xxx قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی و یا طلبی دارند دعوت می‌شود با در دست داشتن مستندات و مدارک خود حداکثر ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه شرکت به آدرس تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی (جشنواره)، خیابان هلیسائی (درختی)، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۱۲ مراجعه نمایند. پس از انقضای مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی‌باشد. پ xxxxxx۳ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت سامان نور کوثر رضا حق شنو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966744
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سامان نور کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹ و شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۹/xxx۶ و اجرای ماده xxx و xxx قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی و یا طلبی دارند دعوت می‌شود با در دست داشتن مستندات و مدارک خود حداکثر ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه شرکت به آدرس تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی (جشنواره)، خیابان هلیسائی (درختی)، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۱۲ مراجعه نمایند. پس از انقضای مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی‌باشد. پ xxxxxx۳ ۳ ۳ مدیر تصفیه شرکت سامان نور کوثر رضا حق شنو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926940
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سامان نور کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹ و شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۹/xxx۶ و اجرای ماده xxx و xxx قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی و یا طلبی دارند دعوت می‌شود با در دست داشتن مستندات و مدارک خود حداکثر ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه شرکت به آدرس تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی (جشنواره)، خیابان هلیسائی (درختی)، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۱۲ مراجعه نمایند. پس از انقضای مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی‌باشد. پ xxxxxx۳ ۲ ۳ مدیر تصفیه شرکت سامان نور کوثر رضا حق شنو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926975
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سامان نور کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹ و شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۹/xxx۶ و اجرای ماده xxx و xxx قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی و یا طلبی دارند دعوت می‌شود با در دست داشتن مستندات و مدارک خود حداکثر ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه شرکت به آدرس تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی (جشنواره)، خیابان هلیسائی (درختی)، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۱۲ مراجعه نمایند. پس از انقضای مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی‌باشد. پ xxxxxx۳ ۲ ۳ مدیر تصفیه شرکت سامان نور کوثر رضا حق شنو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864125
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سامان نور کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹ و شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۹/xxx۶ و اجرای ماده xxx و xxx قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی و یا طلبی دارند دعوت می‌شود با در دست داشتن مستندات و مدارک خود حداکثر ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه شرکت به آدرس تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی (جشنواره)، خیابان هلیسائی (درختی)، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۱۲ مراجعه نمایند. پس از انقضای مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی‌باشد. پ xxxxxx۳ ۱ ۳ مدیر تصفیه شرکت سامان نور کوثر رضا حق شنو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864786
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سامان نور کوثر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹ و شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۹/xxx۶ و اجرای ماده xxx و xxx قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی و یا طلبی دارند دعوت می‌شود با در دست داشتن مستندات و مدارک خود حداکثر ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه شرکت به آدرس تهرانپارس، خیابان شهید ناهیدی (جشنواره)، خیابان هلیسائی (درختی)، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۱۲ مراجعه نمایند. پس از انقضای مدت قانونی هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی‌باشد. پ xxxxxx۳ ۱ ۳ مدیر تصفیه شرکت سامان نور کوثر رضا حق شنو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792619
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای رضا حق شنو آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان جشنواره خیابان شهید هلیسائی (درختی) خیابان شهید قاسمی پلاک ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771016
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای مدت یک سال ملی بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار معین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771024
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جوادیه تهرانپارس خیابان شهید برادران هلیسایی (درختی) خیابان شهید غلامحسین قاسمی پلاک ۱۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688060
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ موسسه حسابرسی مفید راهبر، برای مدت یک سال به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار معین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688064
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای هادی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ رئیس هیئت مدیره آقای یاسر عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ (سهامی خاص) نائب رئیس هیئت مدیره آقای کریم رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ عضو هیئت مدیره آقای سید مهدی احمدی آلهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عضو هیئت مدیره آقای رضا حق شنوآبکنار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. و همچنین اوراق و مکاتبات و اسناد عادی اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۱ به شرح زیر با رعایت صرفه و صلاح شرکت به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری آنها. دریافت مطالب و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. واگذاری با تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام، نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت در آن موجر باشد و چه مستاجر واقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت مقابل هر دعوای اقامه شده، علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز و دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد، دادخواست، دعوا، انکار و تکذیب اسناد، اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناسی و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده و در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت وضعیت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365597
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای هادی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسینعلی حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نیک نام هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کریم رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی احمدی آلهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و همچنین اوراق و مکاتبات و اسناد عادی اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۱ به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. واگذاری با تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام، نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت درآن موجر باشد وچه مستاجر واقاله وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت مقابل هر دعوای اقامه شده، علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز و دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد، دادخواست، دعوا، انکار و تکذیب اسناد، اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناسی و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده و در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت وضعیت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365599
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119558
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ برای مدت یکسال بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072417
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افرا صنایع کوثر گلستان درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام فعالیت‌های بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات و انجام امور تولیدی و ساخت و سفارش ساخت در حوزه صنایع دستی و محصولات ووابسته شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انجام طرح‌ها و پروژه‌ها و عقد قرارداد بارویکرد کارآفرینی در حوزه صنایع دستی و امور وابسته شرکت درمناقصه‌ها ومزایده‌های دولتی وخصوصی اخذتسهیلات از کلیه موسسات وبانکهای دولتی وخصوصی و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان سرخواجه میدان ۱۵ خرداد کوچه شریعتی مجتمع آفتاب بلوک ۳ طبقه همکف واحد ۴۰ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۵ مورخ ۱۰/۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه ۵ آذر گرگان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. محمدجواد فرجی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی ۲. مطهره عرب کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. شرکت سامان نور کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی مهدی جعفری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسنادو اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه‌های اداری با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدمجتبی ثباتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی حسام مقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080970
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا پناه به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت منتصران رئیس هیأت مدیره. آقای حمید علی صمیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱: به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر نایب رئیس هیأت مدیره. آقای حسینعلی حسین زاده به شماره ملی(xxxxxxxxx۸: به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر عضو هیأت مدیره ومدیرعامل آقای نیک نام هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴: به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر عضو هیأت مدیره آقای هادی احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶: به نمایندگی از شرکت بازرگانی تحفه عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا نوایی لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx: به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان عضو هیأت مدیره آقای حمید رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹: به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع ومعادن عضو موظف هیأت مدیره ـ اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشتگی و مستمری آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ واگذاری با تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد وچه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضا تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک، حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت مقابل هر دعوای اقامه شده، علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز و دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، در خواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه)و تعقیب آنها و معرفی بدهکارو... و کارشناس و اموال بدهکار و در خواست توفیق مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار درجلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل تعیین و میزان استهلاکها باتوجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت وضعیت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل ویکی از اعضا هیأت مدیره و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضأ هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. وهمچنین اوراق و مکاتبات و اسناد عادی اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069034
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان شاداب ساختمان نیکو طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421240
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز می شود و در پایان آذر ماه سال بعد به پایان می رسد. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741155
آگهی تغییرات شرکت سامان نور کوثر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای احمد شفیع زاده دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳به عنوان رئیس هیت مدیره ـ آقای سید حسن حسینی دارای کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی حیدر شیراوند دارای کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیت مدیره ـ آقای نیک نام هوشیار دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا نوائی لواسانی دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سبحان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند _کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و مکاتبات اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است _ اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 953660
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سامان سبحان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۴۸۸۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده که به ترتیب در تاریخهای۲۵/۹/۹۱و۵/۱۰/۹۱ تشکیل گردید نام شرکت از سرمایه گذاری سامان سبحان به سامان نور کوثر سهامی عام تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. عبارت پرتفوی گردانی در داخل و خارج کشور از موضوع فعالیت شرکت حذف در نتیجه ماده۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سازمان اقتصادی کوثر، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳، شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن کوثر به ش.ملیxxxxxxxxx۸۰، شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر به ش.ملیxxxxxxxxx۴۶ و شرکت سرمایه گذاری سبحان به ش.ملیxxxxxxxxx۷۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11005822
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سامان سبحان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۴۸۸۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۳۴۴۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده که به ترتیب در تاریخهای۲۵/۹/۹۱و۵/۱۰/۹۱ تشکیل گردید نام شرکت از سرمایه‌گذاری سامان سبحان به سامان نور‌کوثر سهامی‌عام تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. عبارت پرتفوی‌گردانی در داخل و خارج کشور از موضوع فعالیت شرکت حذف در نتیجه ماده۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سازمان اقتصادی کوثر، شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۳، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن کوثر به ش.ملیxxxxxxxxx۸۰، شرکت سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان معین کوثر به ش.ملیxxxxxxxxx۴۶ و شرکت سرمایه‌گذاری سبحان به ش.ملیxxxxxxxxx۷۵ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات