سرمایه گذاری لیزینگ سبحان

شرکت سرمایه گذاری لیزینگ سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102893420
5
افراد
5
آگهی‌ها
248831
شماره ثبت
1384/3/29
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری لیزینگ سبحان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری لیزینگ سبحان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14765188
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت آوا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱/۹۷ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای ۱ سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14681487
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت آوا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عبدالرحمان کوچکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رییس هیئت مدیره . آقای غلامعلی پور حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آوا نوین ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره . - آقای حسین صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره . - آقای محمد هادی جیرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره . - آقای احمد عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر - صبا ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14636334
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت آوا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به ترتیب ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری آوا نوین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر ( سهامی عام ) به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق والکترونیک کوثر صبا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14574619
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لیزینگ سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به « شرکت توسعه مدیریت آوا نوین » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها ، طرح‌ها و واحدهای تولیدی ، صنعتی ، بازرگانی و خدماتی در داخل یا خارج از کشور پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247298
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لیزینگ سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی شرکت شماره xxxxxxxxx۴ می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات