سرمایه گذاری توسعه پارس میکا

شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102893040
9
افراد
14
آگهی‌ها
248793
شماره ثبت
1384/3/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14638219
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت از محل قبلی به نشانی جدید استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شهرک قدس(غرب) ـ ایوانک ، خیابان گلسا (گل افشان) ، خیابان شهید مصطفی فلاحی ، پلاک ۲۳ ، طبقه چهارم به کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14553631
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۷ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509068
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل : ۱ ) تعیین میزان ذخیره استهلاک دارائیهای شرکت با توجه به مقررات قانونی . ۲ ) تهیه و تنظیم آئین نامه‌های مالی ، معاملاتی ، استخدامی ، وام و ارائه آن به مجمع و همچنین تصویب آئین نامه‌های آموزشی بیمه بهداشتی و رفاهی و اجرائی و سایر آئین نامه‌های شرکت با رعایت قوانین و مقررات موضوعه . ۳ ) تصویب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و اصلاحیه‌های آنها بمنظور خرید و یا فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذاردن آنها و همچنین واگذاری هر نوع حقوق و امتیازات و منافع بهر صورت اعم از اینکه طرف ایرانی و یا خارجی باشد با توجه به آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مالی . ۴ ) تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان سود تضمین شده و کارمزد و بهر شرایطی که مقتضی باشد و همچنین رهن و ودیعه گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا . ۵ ) به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک ووجوه در صندوقهای دولتی و شرکتها و موسسات حقوقی دولتی و استرداد آنها در چهار چوب عملیات جاری در شرکت سپردن ودیعه یا پیش پرداخت در شرکتها و موسسات و صندوقهای خصوصی صرفا در موارد تامین تدارکات شرکت بر طبق روال عادی معاملات تجاری میتواند انجام پذیرد . ۶ ) تعیین و معرفی امضاء هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت برای صدور هر گونه اوراق تعهدآور ، قبول هر گونه تعهد و ظهر نویسی و قبول یا نکول ، پرداخت وواخواست اوراق و اسناد مالی و تجاری مربوطه به شرکت . ۷ ) نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدهامزایا و پاداش و ترفیع , تنبیه , مرخصی بازنشستگی مستمری وارث و سایر شرایط استخدام بر طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه‌ها و مقررات و قوانین مربوطه . ۸ ) افتتاح حسابهای جاری امانی و اعتباری و غیره نزد بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی دولتی و یا موسسات حقوقی دولتی بنام شرکت و همچنین دریافت از این حسابها و پرداخت به آنها . افتتاح حسابهای جاری رامانی , اعتباری و سپرده نزد موسسات خصوصی داخلی و یا خارجی ( غیره بانکی ) و همچنین افتتاح حسابهای سپرده نزد بانکها و غیره منوط به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد_بود . ۹ ) اجاره ، استیجار , واگذاری مورد اجاره , فسخ اجاره تخلیه عین مستاجره تقاضای تعدیل اجاره بهاء , تقاضای تجدید در رای صادره و اجرای آن . ۱۰ ) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوق و یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به در کلیه مراجع قانونی لازم باشد . ۱۱ ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی و خارجی با حق توکیل غیر و لوکرارا . ۱۲ ) انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلان آن در جرائد قانونا الزامی است . به شرکت پروژه‌های ماندگار کیش به نمایندگی آقای علیرضا رضوی به سمت مدیرعامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۶ تصویب شد
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سا مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307329
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت در اول آبان ماه هر سال شروع و در پایان مهر ماه سال بعد خاتمه یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195424
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پروژه های ماندگار کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره (به نمایندگی آقای علیرضا رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲) و شرکت تله کابین ساحل میکا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. (به نمایندگی آقای سید ابوتراب فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۰) و شرکت سرمایه گذاری وانبوه سازی پارس میکا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره. (به نمایندگی آقای محمد بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵) و شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (به نمایندگی آقای علی باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۶) و شرکت تفریحی آبزیدان پارس میکا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره. (به نمایندگی آقای احمد شریف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195431
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت پروژه های ماندگار کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای علیرضا رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تله کابین ساحل میکا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای سید ابوتراب فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری وانبوه سازی پارس میکا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای محمد بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علی باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تفریحی آبزیدان پارس میکا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شماره ثبت xxx۸۶ به نمایندگی آقای احمد شریف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581227
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵) به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند -. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه پارس میکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کامران بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان جایگزین آقای پژمان خسروی بشماره ملی xxxxxxxxx۷۱ بنمایندگی شرکت پروژه‌های ماندگار کیش در هیئت مدیره شد. آقای منوچهر امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آبزیدان پارس میکا کیش به سمت رییس هیئت مدیره و آقای رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پروژه‌های ماندگار کیش به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای امیر حسین محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تله کابین ساحل کابین میکا کیش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جواد سلماسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد بخشی به نمایندگی از شرکت پارس میکا کیش بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات رسمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424793
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به سرمایه گذاری توسعه پارس میکا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349546
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352003
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ایوانک خیابان گل افشان خیابان شهید مصطفی فلاحی پلاک ۲۳ طبقه دوم، کد پستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299540
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهرامامی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آبزیدان پارس میکا کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت رئیس هیات مدیره آقای جواد سلماسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پارس میکا کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای پژمان خسروی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی از شرکت پروژه‌های ماندگار کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حسین محمدی خاله سرایی ش م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت تله کابین ساحل میکا کیش ش م xxxxxxxxxxxx بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره متفقا و اوراق عادی و مکاتبات رسمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287965
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه آریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تله کابین ساحل میکا کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی آقای امیر حسین محمدی خاله سرایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت آبزیدان پارس میکا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی آقای منوچهر امامی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۲۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی آقای جواد سلماسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت پارس میکا کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای محمد بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت پروژه‌های ماندگار کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی آقای پژمان خسروی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات