تولیدی مجتمع صنایع سپاهان

شرکت تولیدی مجتمع صنایع سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102889304 ()
11
افراد
4
آگهی‌ها
248348
شماره ثبت
1384/3/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12803299
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجتمع صنایع سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره آقای حسین واعظی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محمود واعظی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهدی واعظی جزه ائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آیدین وظیفه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن خسرو آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهشید ظریفی نیا به شماره xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها، عقود اسلامی و غیره و همچنین اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم فریبا تابان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فرناز قرنفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462290

آگهی تغییر محل شرکت مجتمع صنایع سپاهان
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۰ محل شرکت به تهران خ شریعتی نرسیده به م قدس خ رضایی خ جورابجی بن بست باغ عابدی پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735891
آگهی تغییر محل شرکت مجتمع صنایع سپاهان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۸۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۳۰۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱/۹۰ محل شرکت به تهران خ شریعتی نرسیده به م قدس خ رضایی خ جورابجی بن‌بست باغ عابدی پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785412
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۳۴۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۸۹۳۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین واعظی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مهشید ظریفی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسن واعظی به کدملی xxxxxxxxx۴ و اسفندیار ظریفی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ و زینت‌‌السادات سیدحاجی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی و محمدصادق کاظمیان بصیر به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ مهشید ظریفی‌نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن واعظی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین واعظی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و کلیه قراردادها و بطور هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات